Skip to content

Sala Silvergruva Earthcache EarthCache

Hidden : 07/08/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Riksens Förnämsta Clenodium
Så beskrev Carl den IX Sala Silvergruva


Berggrunden som du nu står på består av Dolomitmarmor. Detta är en med kalkstenen nära besläktad bergart som innehåller kalcium och magnesium. Bergarten består huvudsakligen av mineralet dolomit Här vid gruvan är marmorn oftast färgad grön då det här finns andra mineraler som färgar marmorn.

Berggrunden här vid Sala bildades för ca 1,9 miljarder år sen. Vid denna tidpunkt påminde miljön i Sala mer om nutida karga och ogästvänliga miljöer i vulkaniska områden såsom norra Nya Zeeland. Dåtidens ”Sala” var präglat av en syrefri atmosfär, högaktiva vulkaner och ett omgivande varmt grundhav

På stenen uppe på gårdsplanen kan man se stromatoliter. De var kolonier av en av de äldsta livsformerna på jorden, cyanobakterierna. För 1,9 miljarder år sedan existerade livet fortfarande endast på bakteriell skala och cyanobakterierna var relativt högt utvecklade livsformer för sin tid. Stromatoliterna var urtidens motsvarighet till dagens korallrev. Långsamt byggde cyanobakterierna upp ett ca 300 m tjockt rev som senare omvandlades till bergarten dolomitmarmor.

Malmen som man bröt här vid gruvan var framförallt sulfidmineralerna blyglans och zinkblände.

Blyglansen här innehöll i snitt en silverhalt på mellan 0,15-1% silver vilket kanske kan tyckas som lite men faktiskt är bland de rikaste halterna på jorden! Blyglansen innehåller även en hel del bly ca 40-70%

I Zinkbländet var silverhalten betydligt lägre ca 0,015-0,02% men innehöll istället stora mängder zink.


Själva gruvan är idag 318m djup och består av mer än 20km orter och ca 200 bergrum där man har hittat malm!
Brytningen började i stor skala tidigt 1500 tal och fortsatte fram till 1908 då driften lades ner för att sedan återupptas på 1940 talet och fortsatte då fram till 1963
Som mest bröt man ut 3-5 ton silver om året och totalt bröt man ut ca 450 ton silver och ca 40 000 ton bly
Silvret härifrån användes främst till mynttillverkning, även om det på slottet finns en silvertron helt i silver från gruvan. Som gjordes till Drottning Kristinas kröning år 1650


För att få logga denna cache behöver du maila svaren på dessa Frågor till cacheägaren.
Posta inga svar i loggen,

1a: Hur djupt är Drottning Christinas schacht?
1b:Vilket årtal står på insidan av ena benet på byggnaden?
2: Från vilka 2 grekiska ord kommer stromatoliter och vad betyder dom?
3: uppe på planen finns ytterligare en sten med ett manshuvud på, vem var han och vad hade han för uppgift vid gruvan?
Frivilligt: Ladda upp ett foto på dig vid drottning Christinas schacht

Du behöver inte vänta på svar från cacheägaren innan du loggar.
Dock kommer loggar som inte åtföljs av ett svar inom två veckor att raderas


”Riksens Förnämsta Clenodium”
approx. translation: ”The Foremost Treasure of the Nation”
Sala SilverMine as described by Carl IX

The bedrock you are standing on consists of Dolomite Marble. This marble is closely related to Limestone and contains Calcium and Magnesium as well as the mineral Dolomite. At this mine the marble is often tinted green as there are other minerals coloring it.

The bedrock here in Sala was formed about 1,9 billion years ago. The landscape at that time resembled the barren and inhospitable areas of the volcanic north of New Zealand. Sala of that time was characterized by an oxygen free atmosphere, highly active volcanoes and a surrounding warm epicontinental sea.

On the rock in the yard outside Reception you can see fossilized”Stromatolites”. They were colonies of the oldest know life forms on planet Earth, the Cyanid Bacteria. 1,9 billion years ago the only existing life was bacteria and the cyanid Bacteria were highly developed life forms of that time. The Stromatolites were the coral reefs of ancient times. They slowly built a 300 m deep reef that was later slowly transformed into the Dolomite Marble.

The ore that was mostly mined here in the mine were the pyrites Galena and Sphalerite.

The Galena that was mined here had a Silver content of between 0,15-1% silver, which may not seem much, but is actually among the richest findings on the planet. The Galena also contains a lot of Lead, between 40-70%

The Sphalerite contained a lower percentage of silver, approx 0,015-0,02% but instead held high amounts of Zinc.

The Mine in itself is today 318 m deep and contains more than 20 km of galleries and over than 200 chambers where the ore has been mined. Mining in greater scale began in the early 16:th century and continued until 1908 when the mine was closed down. Parts of it opened again in the 1940:s and closed again in 1963. At the peaks of the operation 3-5 tonnes of silver were extracted annually. In total 450 tons of silver and 40 000 tons of Lead has been mined here.

Silver from this mine was mainly used to make coins, but there is also a genuine silver throne in the royal castle in Stockholm made from the Sala Silver. This throne was made especially for Queen Kristinas coronation in 1650.

In order to log this cache you need to email the answers to these questions to the owner of the cache. Do not post any answers to the Log.

1a: How deep is the “Queen Christina’s Shaft”?
1b: Which year is written on the inside of one of the”legs” of the building?
2: From which Two Greek words are the word “Stromatolites” formed and what do they mean?
3: Voluntary task - (only available in Swedish ) At the yard outside Reception is a Memorial stone with a man’s head on it. Who was he?
Voluntary task – upload a picture of yourself at the “Queen Christina’s Shaft”?

You do not need to wait for reply from the Cache Owner before you log it. Logs that do not get an answer within two weeks will be deleted.

Additional Hints (No hints available.)