Skip to content

Vysoké Tatry/Predné Solisko EarthCache

Hidden : 08/22/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


EN: High Tatras, the highest mountain in Slovakia, the nuclear mountain. Their geological structure is complicated. Divided into three parts. Crystalline core, which constitutes a major part of the crest and southern slopes. It is composed mainly of granite and crystalline rocks. On the crystalline lying Mesozoic sediments, which are container (quartzite, limestone, dolomite and shales). Crystalline form and its container - geological unit known as tatrikum (bare bottom tectonic unit). The core of the Tatra Mountains creates in Paleozoic (Carbon geological period). In the Mesozoic era gave way sea (Mesozoic sea - Tethys Ocean separating two continents huge - in the north of the continent was Laurasia, Gondwana to the south) and began to show massive erosion. In the Triassic but rose again and began to impose sediments (limestone, etc.), which formed the basis Belianske Tatras and Red Hills. At the end of the Cretaceous, the Tatras became part of the land. Were then modeled Alpine orogeny - a set of movements due to shifts in the convergence of African, Indian and Eurasian plates. Tatra rise to present position started in the Miocene. The terrain modeling in the High Tatras have a major impact alpine glaciers. Could flow in ice times. Glaciers on the northern side of mountain ranged up to 14 km.

High Tatras belong to the Tatra National Park (TANAP). Park was declared in 1948. Purposes of the park was to protect the unique flora and fauna and significant profile and high mountain glacial relief. It is characterized mainly by steep ridges and peaks, glacial cirques, moraines, and so on. Protection here includes numerous karst (in the limestone component soil of the Tatra Mountains subsoil) as. Pit, sinks and caves. In February 1993 the High Tatras National Park declared as a Biosphere Reserve in UNESCO program.

Predné Solisko (2 117 m) is one of the lowest and most easily available in the High Tatras mountains. From the top of a beautiful view of Furkotská valley to the west a Mlynicka valley to the east. Name of the top comes from „solisko“, salt supplies for the animals - cows and sheep - at the foot of the mountains.SK: Vysoké Tatry, najvyššie pohorie na Slovensku, sú jadrové pohorie.  Ich geologická stavba je komplikovaná. Rozdeluje sa na tri casti.  Kryštalické jadro, ktoré vytvára hlavnú cast hrebena a južné svahy. Je zložené prevažne z granitoidov a kryštalických bridlíc. Na kryštaliniku ležia druhohorné sedimenty , ktoré tvoria obal (kremence, vápence, dolomity a ílovité bridlice). Kryštalinikum a jeho obal tvoria geologickú jednotku oznacovanú ako tatrikum (najspodnejšia obnažená tektonická superjednotka). Jadro Tatier vznikalo v prvohorách (geologické obdobie Karbón).  V druhohorách ustúpilo more (druhohorné more - oceán Tethys oddelovalo dva mohutné kontinenty - na severe to bol kontinent Laurázia, na juhu Gondwana) a zacala sa prejavovat masívna erózia. V triase však opät stúplo a zacali sa ukladat usadeniny (vápence a pod.), ktoré vytvorili základ Belianskych Tatier a Cervených vrchov. Na konci obdobia kriedy sa Tatry stali súcastou pevniny. Potom boli modelované alpínskymi vrásnením - súbor pohybov spôsobený konvergentným posunom africkej, indickej a eurázijskej platne. Zdvih Tatier do dnešnej pozície sa zacal až v miocéne. Na modeláciu terénu v Tatrách mali hlavný vplyv alpínske ladovce. Tiekli v ladových dobách. Ladovce na severných stranách hôr dosahovali až 14 km.

Vysoké Tatry patria do Tatranského národného parku (TANAP). Park bol vyhlásený v roku 1948. Úcel vyhlásenia parku bola ochrana jedinecnej flóry a fauny a výrazného vysokohorského profilu a glaciálneho reliéfu. Ten sa vyznacuje predovšetkým strmými štítmi a hrebenmi, ladovcovými kotlami, morénami a pod. Ochrana tu zahrna aj pocetné krasové javy (vo vápencovej zložke podložia Tatier) ako napr. jamy, priepasti, škrapy a jaskyne. Vo februári 1993 bol TANAP vyhlásený ako biosférická rezervácia v programe UNESCO.

Predné Solisko (2 117 m n. m.) je jeden z najnižších a najlahšie dostupných vrchov vo Vysokých Tatrách. Z vrcholu je krásny výhlad do Furkotskej doliny na západe a Mlynickej doliny na východe. Názov vrchu a Soliskového hrebena pochádza od soliska, zásoby soli pre zvieratá – kravy a ovce – na úpätí hory.

EN: Join a photo with GPS near the top mark or near the cross and some pics of the way up to log. Find on information boards how many hills can be seen to the east and west. Sen dme answer via mail through my profile.

SK: K logu pripoj fotku s GPS pri vrcholovej znacke alebo pri kríži a zopár fotiek z cesty nahor. Na informacných tabuliach zisti kolko vrchov je vidno smerom na východ a na západ. Odpoved mi pošli mailom cez môj profil.

 

5. 10. 2013 na vrchole pribudol trojmetrový kríž pri príležitosti 10. výročia obnovenia Chaty pod Soliskom.

Additional Hints (No hints available.)