Skip to content

Pancavsky waterfall / Pancavsky vodopad EarthCache

Hidden : 08/09/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Czech largest waterfall / Nejvetší Ceský vodopád
Look at the wonderful professional panorama photo / Podívejte se na nádherný profi panorama foto -
http://www.virtualtravel.cz/krkonose/pancavsky-vodopad.htmlPancava waterfall is one of the most impressive mountain waterfall and also the highest natural waterfall  in Czech Republic. It can be found 1 km south of Elbe shed Pancavská the creek. Rick stepped Pancava here overcomes the steep wall of the Elbe Mine, 248 meters high, which is a record altitude data between all Czech waterfalls. The waterfall is called Ambrose's viewpoint, from which it is a nice view over the Elbe Valley, hogback, boiler and Lysa hora.

Pancavský vodopád je jedním z nejpusobivejších krkonošských vodopádu a i nejvyšší prírodní vodopád Ceské republiky. Najdeme ho 1 km jižne od Labské boudy, na Pancavském potoce. Rícka Pancava zde stupnovite prekonává príkrou stenu Labského dolu, vysokou 248 metru, což je rekordní výškový údaj mezi všemi ceskými vodopády. U vodopádu je tzv. Ambrožova vyhlídka, ze které je hezký výhled na Labský dul, Kozí hrbety, Kotel a Lysou horu.Pancavská meadow is a large subalpine meadow mire of Nordic type. Plateau northeast of the village Rokytno, town Rokytnice nad Jizerou and southwest of Round Hill High. It is named after the river that springs here. Meadow is a Nordic type of bed with a maximum depth of 3.5 mA glacial remnants of the original flora. 

Pancavská louka je rozlehlá subalpínská louka s rašeliništem severského typu. Náhorní plošina severovýchodne od osady Rokytno, obec Rokytnice nad Jizerou a jihozápadne od vrchu Vysoké kolo. Je pojmenována podle reky, která zde pramení. Louka je severským typem recište o maximální hloubce 3,5 m a zbytky puvodní ledovcové kveteny. 

Waterfall at the highest Czech Pancava is 148 meters tall and has a flow rate 35 l / s, is not finalized, but the cascade of four stages 36, 40, 23 and 20 meters. We'll find him at Altitude 1155 - 1300 m above sea level, fall cascades down from the edge of the Elbe.

Nejvyšší ceský vodopád na Pancave, je vysoký 148 metru a má prutok 35 l/s, není celistvý, ale kaskádovitý ze ctyr stupnu 36, 40, 23 a 20 metru. Najdeme ho v nadmorská výška 1155 - 1300 m n. m., spadá kaskádami z hrany Labského dolu. 

Pancava River waterfall / Reka Pancava u vodopádu

Above the waterfall itself is also called Ambrose's view, from which a splendid view across the width of the mine to the nearest peaks or boiler Lysa hora. Above the waterfall by the roadside memorial plaque Otokar brush, Chief of the Mountain Giant (1916-1975). Apart from the local perspective is an area known for significant presence of flowering (eg St John Svetlik medical or speckled) and the game. The so-called Pancava pit is closed to visitors are Schustlerova garden in which grow many rare species of vascular plants.

Nad vodopádem samým se nachází i vyhlídka zvaná Ambrožova, ze které je nádherný výhled do celé šíre dolu i na nejbližší vrcholy Kotel ci Lysou horu. Nad vodopádem u cesty pametní deska Otokara Štetky, nácelníka Horské služby Krkonoše (1916–1975). Krome výhledu je zdejší oblast známa i pro výskyt významné kveteny (napr. Svetlík lékarský ci Trezalka skvrnitá) a zvere. V tzv. Pancavské jáme se nachází návštevníkum neprístupná Schustlerova zahrádka, v níž roste velké množství vzácných druhu cévnatých rostlin.

Pancava waterfall is located near the Elbe River kennels and is accessible by foot on marked hiking trails. The easiest route is to hike is possible from the top or bottom Mísecky also determined by the tourist signs.

Pancavský vodopád se nachází nedaleko Labské boudy a je prístupný pešky po turistickém znacení. Nejsnažší trasa je Túra je možná i z Horních ci Dolních Mísecek taktéž podle príslušného turistického znacení.

Pokud by však návštevník preci jen po Pancavském vodopádu nemel ješte dost, muže navštívit i další z krkonošských vodopádu, nacházející se prímo v Labském dole. Ten je vysoký asi 50 metru, nazývá se príznacne Labský a navazuje na neho ješte další úsek perejí. Pod Labskou boudou jsou mimo jiné patrné i základy menší nádrže, kterou se na míste pokusil roku 1859 zrídit jeden z drívejších majitelu Labské boudy.

Do not go after Prevents PROSPECTS AND COUNTY ROCKS !!!

DO NOT GO TO WATERFALL !!!

NECHODTE ZA ZÁBRANY VYHLÍDKY A NA KRAJ SKÁLY !!!

NECHODTE AŽ K VODOPÁDU !!!

Your task for logging / Váš úkol pro zalogování :
Photograph of the river Pancava and connect with the photo log (as Dominik)  / Vyfotit se u reky Pancavy a foto pripojit k logu ( jako Dominik )

Take a picture with the waterfall and photo Pancavského connect to the log (as Dominik) / Vyfotit se u Pancavského vodopádu a foto pripojit k logu ( jako Dominik )

Send me an email via your profile:
What is the altitude above the waterfall prospects? Measured by the GPS.
What is a tributary Pancava and the river?
Measure the width of the waterfall Pancava. Perhaps guess.

Poslat me na email pres profil:
Jaká je nadmorská výška vyhlídky nad vodopádem? Zmerte pomocí GPS.
Jaký prítok je Pancava a do které reky ?
Zmerte šírku Pancavy u vodopádu. Prípadne odhadnete.Additional Hints (No hints available.)