Skip to Content

This cache has been archived.

team-viking: væk

More
<

Borrebjerg, Rømø

A cache by team-viking Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/2/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Borrebjerg, Rømø

På den flade strandeng nordøst for Kommandørgården rejser sig et gammelt værft. Det er resterne af Borrebjerg, det ældste fortidsminde på Rømø.

Stedet omtales i overleveringen, som en sørøverborg, men dets strategiske placering lige ved sejlløbet ind til Ribe (det gik i middelalderen ind gennem Lister Dyb og op øst om Rømø) kan lige så godt betyde, at det var et forsvarsanlæg, der skulle beskytte sejladsen og befolkningen mod sørøvere. Hvor længe borgen har ligget der, og hvorfor og hvordan den er forsvundet vides ikke. Men af forbrændte murrester fundet ved udgravningen i 1875 har man sluttet, at Borrebjerg er brændt ned.

Dette kan måske være sket ved én af to anledninger; I 1361 gjorde befolkningen på mange af de frisiske øer oprør og nedkæmpede andre borge. I 1409 lod dronning Margrete en mængde små borge nedrive i et forsøg på at få den reelle magt over landet. Noget lignende kan være sket på Rømø.

Da Borrebjerg i alle årene har ligget forladt, er det klart, at spøgeriet har holdt sit indtog der. Engang fandt en mand en stor spand med guldmønter på Borrebjerg. Spanden var for tung til, at han kunne bære den med sig.

Så senere på aftenen vendte han tilbage sammen med nogle venner for at hente skatten. Men jo mere mændene sled for at løfte spanden, jo dybere sank den i mudderet. Til sidst forsvandt den helt, og kun heldet gjorde, at mændene ikke røg
med ned i dybet.

En anden gang hentede "de underjordiske" i Borrebjerg en kone fra en af nabogårdene og bad hende hjælpe en fornem, ung dame med en fødsel. Modvilligt gjorde hun som ønsket, og blev jordemoder til en velskabt dreng. Som tak fik hun sit forklæde fuldt med træspåner. Tankeløst kastede hun spånerne på ilden derhjemme. Men ikke alle spåner brændte, og næste dag var de forvandlet til det pureste guld.

Ved ekstrem lavvande kan man ud for værftet i vandet set vraget af en tysk flyvemaskine, som faldt ned her under 2. verdenskrig.

On the surface of salt marsh northeast of Kommandørgården rises an ancient yard. The remnants of Borrebjerg, the oldest monument on Romo.

The place mentioned in the above provision as a pirate stronghold, but its strategic location just off fairway into Ribe (it was during the Middle Ages through the Lister Deep, up east of Romo) might as well mean that it was a defense system that would protect shipping and the population against pirates. How long the castle has been there and why and how it disappeared is not known. But the burnt murrester found during excavation in 1875 has concluded that Borrebjerg has burned down.

This may be done by one of two reasons; In 1361 did the population in many of the Frisian islands rebellion and defeated other castles. In 1409 Queen Margaret had a quantity of small castles demolished in an attempt to get the real power over the country. Something similar may have happened to Romo.

Since Borre Mountain in all years have been abandoned, it is clear that spookery has made its entry there. Once considered a man a big bucket of gold coins at Borre Mountain. The bucket was too heavy for him to bear it with him.

Then later that evening he returned with some friends to retrieve treasure. But the more the men stage to lift the bucket, the deeper sank in the mud. Eventually it disappeared completely, and only luck was that men do not smoke
to descend into the depths.

Another time fetched "underground" in Borre Mountain a woman from a neighboring farm and asked her to help a noble, young lady with a birth. Reluctantly she did as requested, and was midwife to a shapely boy. As thanks, she got her apron full of wood shavings. Thoughtlessly threw her chips on the fire at home. But not all chips on fire, and next day they were turned into pure gold.

At extreme low tide you can out of the yard in the water viewing the wreckage of a German airplane which fell below the second World War II.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

582 Logged Visits

Found it 549     Didn't find it 14     Write note 3     Archive 2     Unarchive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 6     Owner Maintenance 2     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 23 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.