Skip to content

<

De Hondsrug [ Drouwenerzand ]

A cache by TeamThe Sweeties Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/25/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:DE HONDSRUG


Ontstaan - De Hondsrug is een heuvelrug in het oosten van Drenthe die loopt van de stad Groningen naar Emmen. kaart
De rug is circa 60/70 km lang, heeft een gemiddelde hoogte van 20 meter boven NAP en in het oosten heeft de Hondsrug een uitermate rechte begrenzing. De Hondsrug vormt de oostelijke rand van het Drents keileemplateau, dit is ontstaan tijdens de landijsbedekking van de voorlaatste IJstijd, het Saalien. Onder het grote gewicht van het honderden meters dikke landijs pakket werden zand, grind en stenen samengedrukt en uitgesmeerd tot leem. Ten westen van de Hondsrug liggen nog meer NNW-ZZO lopende ruggen. Over het ontstaan van de ruggen is al veel gespeculeerd. Oorspronkelijk dacht men dat de ruggen het gevolg zijn van tektonische activiteit, mede door de scherpe oostgrens van de Hondsrug. Voor tektoniek zijn echter nooit bewijzen gevonden in het gebied en dus wordt de verklaring tegenwoordig gezocht in het landijs. Tijdens het Saalien perste de Hondsrug-ijsstroom zich met grote snelheid tussen twee stil liggende ijslobben door. Hierbij werden al bestaande heuvelruggen in de richting van de ijsstroom (NNW-ZZO) georiënteerd.Het (toenmalige) dorp Groningen ontstond in de Karolingische tijd op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug. De noordelijkste 'heuvel', zo'n 9 meter boven NAP, is duidelijk te zien in de Herestraat. Vandaar dat de zijstraat op het hoogste punt Hoogstraatje heet.

Flora - De specifieke geologische eigenschappen en verschijningsvorm hebben een bijzondere flora opgeleverd met tal van zeldzame plantensoorten, met name gebonden aan heide- en bosmilieus op plaatsen waar de keileem dagzoomt en in kwelgebieden in het overgangsgebied naar het Hunzedal. Opvallende soorten zijn Valkruid, Knollathyrus, Fraai hertshooi, Kleine schorseneer, Gevlekte orchis, Grote keverorchis, Maanvaren, Bosgeelster en Heelkruid. Op de Hondsrug zijn enkele restanten overgebleven van oorspronkelijke loofbossen zoals de Valtherspaan, het Buinerholt en de Kleine Holten (Gieten). Deze bossen kennen een rijke flora met soorten als Bosviooltje, Bosanemoon, »Zevenster en Bleke zegge. Helaas zijn veel bossen in de loop van de 20e eeuw verdwenen of sterk in kwaliteit verminderd. Daardoor zijn sommige soorten zoals Bospaardestaart en Bergnachtorchis verdwenen. De kwelgebieden aan de oostzijde hebben het sterkst in waarde ingeboet. Slechts in enkele kleine natuurgebiedjes en langs kwelsloten zijn nog oorspronkelijke soorten te vinden zoals de Welriekende nachtorchis. Ook de ooit zeer soortenrijke graslanden en heischrale graslanden op de overgang naar de Drentse Aa en Slenerstroom zijn zo goed als verdwenen.

Fauna - Middels natuurontwikkeling in zowel Hunzedal (Branden, Zoerse landen), de oostelijke flanken van de Drentse Aa (Westerholt) als op de Hondsrug zelf rond Gasselte en Odoorn zijn echter al bijzondere natuurgebieden ontstaan of hersteld. Deze gebieden zijn ook van belang voor andere organismen als Knoflookpad, Kam-salamander, Adder en tal van dagvlindersoorten. 


Ontstaan van de naam - De naam Hondsrug betekent wellicht 'rug van de Hunze'. Hond kan een verbasterde spelling van hont zijn, waarbij hont staat voor snelstromend, jagend (Eng.: hunt; verklaring J. Naarding in Uit Ruinens verleden). De Hunze kan eveneens zijn aangeduid met hont, zij het dat een veenrivier moeilijk als snelstromend kan worden betiteld. De monding van de Hunze was eertijds wel een breed en machtig water. J. de Vries in het Woordenboek der Noord- en Zuid Nederlandse plaatsnemen zegt over 'Hunze': in 1309 als Hunesa geschreven waarbij het woord hun staat voor sterk en krachtig; komt overeen met Hundsrück in het Rijnland (1074 Hundesrucha) en slaat op de vorm van de rug van een hond. [van Heuveln, H. Dekker & van Ginkel]

DROUWENERZAND

Drouwenerzand is het eerste aardkundige monument (onthuld in 2009) in Drenthe. Een aardkundig monument is een natuurmonument dat zijn belang ontleent aan zijn aardkundige (geologische, geomorfologische, bodemkundige) betekenis.

De provincie Drenthe wil middels het onthullen van aardkundige monumenten mensen kennis laten maken met het rijke verleden van haar bodem en ondergrond. De schatkamer van: cultuurhistorie, archeologie en landschap. Aardkundige monumenten vertellen iets over de ontstaanswijze van het gebied. De provincie beschouwd haar aardkundig erfgoed als één van de kroonjuwelen van Drenthe.

Tussen Drouwen en Gasselte treft men het uitgestrekte, sterk golvende bos- en heidegebied Drouwenerzand aan. Het gebied ligt bovenop de Hondsrug. Het Drouwenerzand vormt één van de laatste actieve stuifzandgebieden van Drenthe. De vele Jeneverbessen, die hier als 'wachters op de hei' staan, geven het landschap een bijna mystiek karakter.

Zo goed als recht onder het Drouwenerzand ligt een zoutpijler. Zoutpijlers hebben de bovenliggende geologische lagen omhooggedrukt, waardoor op deze plekken oudere geologische lagen dichter bij de oppervlakte zijn komen te liggen dan op andere plekken. Dit is precies het geval op het Drouwenerzand. Het is aannemelijk dat de zoutpijler uiteindelijk de belangrijkste oorzaak is geweest voor het ontstaan van het omvangrijke stuifzandgebied op de Hondsrug.Het ontstaan van de zandverstuivingen van het Drouwenerzand is te danken aan overmatige begrazing door schapen en plaggenwinning in de 18e en 19e eeuw. Hierdoor verdween de beschermende plantengroei en kreeg de wind vat op het onderliggende zand. Het stuivende zand bedreigde destijds de omliggende landbouwgronden. Omstreeks 1890 moesten er, ter bescherming tegen overstuiving, zelfs aarden wallen aangelegd worden langs de weg Drouwen-Gasselte. In 1903 werd er een grootscheepse poging gedaan om verder verstuiven tegen te gaan. Dankzij inspanningen van instanties als de Oranjebond van Orde, de Kwartguldenvereniging en de Nederlandse Heidemaatschappij was het gebied in 1915 grotendeels bebost. Het gebied is sinds 1974 eigendom van 'Het Drentse Landschap'.


Loggen

Loop vanaf de parkeerplaats via de paarse paaltjes route van Drents Landschap naar wp1 voor het antwoord op de eerste vraag. BLIJF OP DE PADEN A.U.B!

Beantwoord de volgende vragen:
 WP 1: Op N 52° 58.070 E 006° 48.378 bevindt zich een informatiebord. Welk dier,(NOEM HET SPECIFIEKE KLEURKENMERK) is van groot belang voor het behoud van het Drouwenerzand?
WP 2: Op  N 52° 57.695 E 006° 47.942 bevindt zich het (aardkundig) monument. Beantwoord hier de volgende vraag. Wat hoort er bij het omcirkelde nummertje 1 op het monument?

Een foto zou leuk zijn.


MAIL JE ANTWOORDEN NAAR DE EIGENAAR VIA HET PROFIEL. ZIJN DE ANTWOORDEN GOED DAN KRIJG JE TOESTEMMING OM TE LOGGEN.

Loop je terug via N 52 57.551 E 006 47.361 dan kom je langs nog een monument. Een bank uit 1932 ter nagedachtenis aan Jhr. Johan Hora Siccama van de Harkstede.

Met dank aan voor het verlenen van toestemming voor deze earthcache.
Bronnen:
www.encyclopediedrenthe.nl/Hondsrug
Geosites.nl
Wikipedia.nl
Staatsbosbeheer.nl
Drenthslandschap.nl
Natuurkaart.nl
provincie.drenthe.nl


Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.