Skip to content

<

Rokle Apatyka / Apatyka ravine

A cache by xdarebak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/09/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rokle apatyka / Ravine Apatyka


Geologie Kokorinska: "Z hlediska geomorfologického vývoje území jsou nejvýznamnějšími horninami křemenné pískovce kvádrové s chudou, prachovitojílovitou, řidčeji vápnitou základní hmotou, patřící ke střední a vyšší části jizerského souvrství (střední - svrchní turon). Odpovídají části střední a svrchní pískovcové sekvenci (tj. nahoru hrubnoucích cyklů, resp. prvnímu a druhému kokořínskému kvádru). Jejich výborná propustnost, místy intenzivní rozpukání a různá odolnost vůči zvětrávání (zvláště přítomnost poloh železitých pískovců a slepenců) umožnily vznik kaňonovitých údolí a roklí se skalními stupni, menších skalních měst (u Mšena, Vojtěchova) a dalších geomorfologických mezoforem jako římsy, skalní brány, okna, výklenky a jeskyně a zejména pokličky. Ty jsou v klasickém vývoji zastoupeny při ústí kaňonu Močidla do Kokořínského dolu. Předpokladem jejich vzniku byla původně souvislá poloha železitých hrubozrnných pískovců až štěrčíkovitých slepenců (vrchol nejvyššího cyklu nižšího řádu v druhé pískovcové sekvenci), která byla vůči zvětrávání odolnější než křemenné pískovce v jejím podloží. Počátek založení údolí Pšovky lze předpokládat už v pliocénu. K maximálnímu prohloubení došlo v průběhu středního pleistocénu a již jeho koncem mělo údolí kaňonovitý ráz. Ve svrchním pleistocénu nepokračovalo další zahlubování toku. Jeho akumulační činnost se projevila zvláště ve střední a dolní části údolí, kde se ukládaly převážně písčité, méně hlinitopísčité sedimenty, místy se štěrky na bázi (svrchní pleistocén - subrecent). Holocenní údolní nivu tvoří fluvizemě a glejové půdy s ojedinělými výskyty organozemí (slatiny aj.). Na okraje údolí často zasahují sprašové hlíny a spraše s hnědozeměmí, z části ilimerizovanými. Údolní svahy pokrývají arenické kambizemě a podzoly."

[kokorinsko.ochranaprirody.cz]

Rokle Apatyka: Apatyka byla pojemnovana podle léčivých bylin, které se zde hojně sbíraly. Výskyt druhů rostlin, které rostou spíše v horských, nebo podhorských oblastech je způsoben velkou teplotní inverzí v rokli. Na jaře se prohřívá pouze horní vrstva vzduchu, proto zde zůstává poměrně dlouhou dobu ležet sníh, a v létě do ní stéká studený vzduch a teplý stoupá nahoru. Tím je způsobena vegetační inverze - chladnomilné druhy rostlin rostou na dně rokle a teplomilné se drží při vrchních okrajích.
Samotná teplotní inverze je zpusobena zejména prudkými skalními stenami po kterých stéká studený vzduch dolu do údolí.
Samotné steny rokle Apatyka jsou vymodelovány z kremenného pískovce, který se skládá zhruba z 80-90% kremenného písku. Zbytek tvorí jílová složka.


Geology of Kokorinsko: "In terms of the geomorphological development of the areas are the most important rocks of the quartz sandstone block with a poor, rarely calcareous matrix, belonging to middle and upper part of the Jizera Formation (middle - Upper Turonian). Correspond to the middle and upper sandstone sequence (ie, up hrubnoucích cycles, respectively. Kokorins first and second block). Its excellent throughput, sometimes intense fracturing and weathering resistance to different (especially the presence of iron positions sandstones and conglomerates) have made canyon valleys and gorges with rock stage, smaller rock formations (the Mseno city, Checks) and other geomorphological mezoforem as ledges, rock gates, windows, alcoves and caves, and in particular the lid. They are represented in the classical development at the mouth of the canyon to Mocidla of Kokorin mine. Precondition for their establishment was originally a continuous situation of iron coarse sandstones and conglomerates the highest peak of the cycle of a lower order in the second sandstone sequence, which was more resistant to weathering than quartz sandstone in the subsoil. Beginning establishing Psovka valley can be expected already in the Pliocene. The maximum deepening took place during the Middle Pleistocene, and already the end of the valley had canyond character. In the Upper Pleistocene discontinued further sinking flux. Its storage business is especially marked in the middle and bottom of the valley, where with mostly sandy, loamy sediments less in places with gravel-based (Late Pleistocene - subrecent). Holocene valley floodplain is fluvizemě and gleying land with sporadic occurrences (bogs, etc.). On the edge of the valley often affect secondary loess and loess.

[kokorinsko.ochranaprirody.cz]

Ravine Apatyka: Apatyka was named under medicinal herbs which are widely collected. Occurrence of plant species that grow in more mountainous or foothill areas, is caused by large temperature inversion in the gorge. In the spring heats only the top layer of air, so there remains a relatively long period of lying snow in summer, it runs down into the cold and warm air rises up. This inversion affects vegetation. Plants that like cold temperatures grow on the bottom of the ravine and plants that like warm temperatures grow near the top edges.
The actual temperature inversion is mainly caused by steep rock walls, where cold air flows down into the valley.
The very walls are modeled ravine apothecary of quartz sandstone, which consists of approximately 80-90% quartz sand. The rest consists of clay component.


Ukol:

Existuje nekolik druhu erozí pískovcu. Vodní, ledová a vetrná. Zkuste tedy na míste odhadnout která z techto erozí zde prevládala, proc si to myslíte a jak hluboké samotné údolí je.
Od Ledna 2011 již není povinností prikládat k logu fotografie. Budu však rád, když se v Apatyce vyfotíte a fotku priložíte.


Klidne logujte ihned a necekejte na potvrzeni odpovedi. Pokud vsak zjistim, ze me nekdo osidil, jeste o me uslysii!!
Tasks:
There are several types of sandstone erosion. Water, ice and wind. So try to estimate the location of these erosion prevailed here, why do you think, and how deep is the valley itself?


Since January 2011, there is no obligation to attach photos to the logo. But I like when people take and attach photos of the Ravine Apatyka.


The logs which will not comply with the requirements will be deleted.


Additional Hints (No hints available.)