Skip to Content

<

Tainos agentos

A cache by Lodzis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/23/2010
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rigas ratskungiem pacietibas mers ir pilns. Tirgotaji no Augšzemes zino, ka Kurzemes hercogs rokot jaunu upi, tadejadi apdraudot Rigas ekonomiku. Pec apspriedes, Rigas kungi nolemj sutit savus labakos agentus un noskaidrot patiesibu. Slepnis balstits uz vesturiskiem notikumiem un tam par pamatu nemts slepeno agentu 1667. gada zinojums, kas papildinats ar maniem pienemumiem.

Slokas vards celies no tuvuma esošas Slocenes upes nosaukuma, upes, kurai bija jaklust par Kurzemes-Zemgales hercogistes galveno transporta magistrali, savienojot Ventas, Lielupes un Daugavas baseinus. Sakotneji, Slocene teceja pa maršrutu – Tukums, Kanieris, Dunieris, Slokas ezers un Lielupe.

17. gs. Sloka vel atradas Kurzemes-Zemgales hercogistes teritorija un taja atradas viena no hercogistes ostam – Kauguri.

Hercoga Jekaba planos bija savienot Abavu ar Sloceni, tadejadi savienojot Kurzemes udenus ar Kauguru ostu. Bija nepieciešams izrakt divus kanalus - starp Abavu un Sloceni, un starp Kanieri un juru.

Lai izvairitos no lieliem nodoklu maksajumiem Rigas muitas institucijam, kas kontroleja Daugavas un Lielupes grivas, Hercogs Jekabs bija iecerejis to apiet – savienojot Daugavas augšteci ar Lielupes baseina upem un savukart Lielupi, caur Sloceni un Kanieri, izvadit jura.

Daugavu un Lielupi bija iecerets savienot pa sekojošu maršrutu: Daugava - Eglaine – kanals – Vilkupe – Suseja – Memele – Lielupe. Lai savienotu Lielupi ar Kauguru ostu, apejot Rigu, tika planots padzilinat Slocenes upi un izrakt kanalu no Kaniera lidz jurai.

Kauguri.
17. gs. beigas Kauguri kluva par plaukstošu ostu, kad to padzirdeja Rigas tirgotaji, tie sutija izlukus un noskaidrojas, ka Kauguru osta notiek intensiva precu aprite starp hercogisti un arzemju kugiem. Atriebjoties par Rigas ostas ignorešanu, 1690. gada Kauguru ostai uzbruka zviedri (Riga) un nolaupija (konfisceja) divus hercoga kugus. Tacu tas ostas darbibu neaptureja, lidz 18. gs. Sloku pievienoja Vidzemei.
Steku ielas gala, neliela strautina griva, mekle senas ostas paliekas. Noskaidro vai dotajas koordinates atrodas betona bloks – 11, senu palu rinda – 22 vai divas senu palu rindas – 33 (A).

Kanieris.
Lai savienotu Slocenes upi ar juru, 17. gs. tika izrakts kanals. Lai nenolaistu ezera udenus jura, tika atstats dambis, pa kuru laivas tika parvilktas. Pie kanala iztekas no ezera vel samanamas senas piestatnes pazimes. Kanals 20. gs. tika atjaunots, ierikojot služu sistemu.
Pie služam, kas tuvak ezeram, ir plaksnite, kuras teksts ir saistits ar makškerešanu. Telefona numura pirmie tris cipari - 630 (atnemt 630). (B).

Hercoga Jekaba kanals Sloka.
Divus kilometrus augšpus Slocenes ietekas Lielupe, upe tika aizdambeta un tika izrakts kanals, kas savienoja dambi ar Lielupi. Vieta, kur kanals škersoja veco Jelgavas šoseju, 1650. gada, uzcela vara cepli. Tuvuma atradas ari vairakas citas manufakturas – stikla, kalku utt.
Par kanalu ved hercoga tiltinš. Kada krasa ir tiltina margas? Zalas – 11, sarkanas – 22 vai zilas – 33 (D).

Talak daži fragmenti no divu labi izglitotu slepeno agentu atskaites Rigas ratei:

“Iss zinojums par noverojumiem un ievaktam zinam musu, apakša parakstijušos, celojumu uz jauno kanali Kurzeme, sakot ar 1667. gada 7. oktobri, pec dižcildenas rats instrukcijas.

Musu celojuma pec citigas taujašanas uzzinajam, ka Kurzemes hercogs savu jauno kanali (saukts „jauna upe”) iesacis rakt pie Susejas upes, lai ievaditu Eglaines upes udenus – kas pie Dignajas ietek Daugava – Suseja un tadejadi ari Memeles upe (kas tek gar Radviliškiem, Bausku un Jelgavu), turpinot šo satiksmi ar caurteku lidz pat Ventspilij.

Meklejot pec musu instrukcija minetam vietam, devamies caur Baldoni un Vecmuižu, pus judzi no Radviliškiem parcelamies par Iecavas upi, tad devamies gar Memeli – kas palika no mums pa labi – tad gar Viesites upi, kas ietek Memele (pa kuru pludinaja plostus ar deliem no hercoga zagu gatera uz Jelgavu) – lidz Apalu majam. Apalu majas atrodas pusjudzes atstatuma no Susejas ietekas Memele un 9 judzes no “jaunas upes”.

Tad nu mes devamies gar Suseju lidz Korfa muižai, kur parcelamies pari upei ar plostu un velreiz braucam par tiltu Akniste (majora Platera kundzes rentes muiža). Beidzot mes pec 6 dienu celošanas pastavigi slikta laika un pa bedigiem celiem nonacam lidz Budberga krogam, 25 judzes taisna linija no Rigas. Jaunais gravis iet tieši gar krogu un viena musketa šaviena attaluma savienojas ar Suseju, bet pus judzes attaluma Ziemelaustrumu virziena tas ieiet kada purva.

To mes varejam izlukot jašus vai kajam, un atradam, ka gravja platums ir divas asis, bet purva vinš vel nav izrakts dzilaks par vienu pedu. Pusjudzes atstatuma no šejienes hercogs nodomajies ievadit gravi Eglaini, ari caur purvu (tomer še neviens netic ša pasakuma sekmigumam). Tikai kadi 400 stradnieku esot 4 nedelas gar to stradajuši, un jau 4 nedelas darbs netiek turpinats. Firsts Radzivils ari gribot dod darbam 2000 stradniekus. (..)

Tikdaudz mes šoreiz esam uzzinajuši par Kurzemes un Lietavas tirdzniecibas atraušanu no Rigas. Lielakus panakumus kaveja neizdevigais laiks, kad pastaviga lietus del dzilas urgas un malainas pelkes bija gandriz neparejamas, seviški tapec, ka bija iestajušas stipras salnas, un mums bija jabaidas, ka netiksim ne uz priekšu, nedz atpakal: ledus zirgus nebutu panesis un tie stingra cela del jau ta tikko speja tikt uz priekšu. Ari par naudu nevareja nekur neko dabut, un pat par veselu cepuri Rigas šilinu nevareja nopirkt stopu alus, kamer agrak to mums pasniedza par 4 polu vara šiliniem.
Francis Murrers, Joachims Hadelofs.”

Baldone.
Baldone, hercogam Jekabam bija muiža. Muiža sagrauta 2. PK laika, tacu saglabajusies veca autentiska saimniecibas buve. Muižas tuvuma ir 1. PK bralu kapi.
Noskaidro lielako gada skaitli uz atseviški stavošas kapu kopinas (E).

Lielgabali.
Baldones tuvuma 17.gs., notika intensiva saimnieciska darbiba – tika lieti lielgabali, kausets stikls un verpta dzija. Hercoga lielgabalu darbnicu apkartne vel tagad varot atrast dzelzs rudas sarnus. Sakoties Ziemelu karam, lielgabalus nogremdeja upe un tos izcela tikai 1920tajos gados. Dzelzs lietuves vieta atrodas divi autentiski lielgabali. Apskati ari sena tilta balstus.
Noskaidro kads ir aptuvenais lenkis starp abu stobru asim – 45, 75 vai 105 gradi (F).

Vecmuiža.
Ari Vecmuiža atradas hercogistes dzelzs manufaktura, kura izgatavoja lielgabalus. Ari šis lielgabals tika ka nogremdets, ta ari izcelts tajos pašos laikos, kad iepriekšejie.
Stobrs versts uz Z – 11, D – 22, A – 33, R – 44 (G)?

No 1654. – 1962. gadam Vecmuiža par macitaju stradaja bijušais Tobago salas kolonijas macitajs Peteris Heinrihs Engelbrehts. Vecmuiža ir interesanta ari ar to, ka 1677. Gada hercogs Jekabs navigi saslima. Aizdomas par hercoga noburšanu, pec neželigas spidzinašanas, uz sarta sadedzinaja Vecmuižas parvaldnieku Magnusu Luftu. Hercogs mira 1682. jaungada nakti.

Hercoga Jekaba medibu pils.
Bonusa autentisks objekts. Netalu no Vecmuižas atrodas Hercoga Jekaba medibu pils drupas - pavards, ko aptver majestatiski mura elementi.
Cik ieeju ir centralaja mantelskursteni?(C)

Pus judzi no Radviliškiem parcelamies par Iecavas upi.
Ir vairaki ticami, tacu konceptuali atškirigi varianti, mekle vietu (tiltu), kas ir vairak uz ziemeliem no parejiem diviem variantiem. Tuvuma uz ZA atrodas kapseta un blakus tiltam ar grutibam samanams sena cela uzberums.
Cik vertikalo betona balstu ir tiltam (H)?

Tad devamies gar Memeli – kas palika no mums pa labi – tad gar Viesites upi, kas ietek Memele – lidz Apalu majam. Apalu majas atrodas pusjudzes atstatuma no Susejas ietekas Memele un 9 judzes no “jaunas upes”.
Visticamak, ka pie Apalu majam, agenti škersoja upi pa braslu. Tas saglabajies lidz musdienam un atzimets daudzas kartes.
Brasla vieta tevi parsteidz zime Privatipašums – 11, kiegelis un privatipašums – 22, privatipašums un kiegelis – 33 (I).

Tad nu mes devamies gar Suseju lidz Korfa muižai, kur parcelamies pari upei ar plostu.
Pec Livonijas sabrukuma 16. gs. beigas, dala muižnieku vel joprojam dzivoja viduslaiku mura pilis. Sekojoša perioda pamazam saka celt ta sauktas kungu majas - muižas, kas 17. gs. maz atškiras no zemnieku istabam – gulbalku ekas, ar maziem lodziniem un salmu jumtiem. Gadsimta gaita tas pamazam nomainija akmens ekas, kas ir unikalas ar savu integreto apkures sistemu – no centrala mantelskurstena, pa eku sienam gaja dumu kanali, kas aptvera visu eku un atgriezas centralaja skursteni. Par kungu namu celtniecibas uzplaukumu var runat tikai pec Ziemelu kara, t.i. 18. gs.

Korfa muižas atrašanas vietas noskaidrošana, kas atbilstu konkretajam gadam, sagadaja problemas ne tikai man vienam, bet ari vairakiem vesturniekiem. Korfam tik tiešam taja regiona piedereja daudzas muižas, tacu daudzus gadus pec aprakstitajiem notikumiem. Konkretaja laika posma, Korfam piedereja Krustpils pils, tas ir fakts. Tacu zinams, ka Korfs aptuveni 17. gs. vidu iegadajas šo muižu, no cita muižnieka un ta visticamak bija no koka. Zinams, ka Korfs šis vecas muižas vieta, 1676. gada, pabeidza jaunu mura muižu. Paris kilometrus no muižas atrodas apskates vertas, pamestas baznicas drupas.
Ciparu summa uz zilas plaksnites, kas atrodas uz Korfa muižas ekas sienas (J).

Parceltuve.
Talako plostu parceltuves vietu mekle dienvidrietumos no Korfa muižas. Lai butu originali, izmanto trošu tiltu, pa kuru kadreiz droši vareja braukt automašinas.
Skaitlis aiz burtiem HTMK (K)?

Baznica.
Iespejams, ka agenti sava cela redzeja baznicas, kas celta 1584. gada, torni.
Saskaiti apalo drenažas trubinu skaitu, kas iemureti baznicas siena un kalpo ka ventilacijas sistemas elements baznicas pagrabiem (L).

Muiža.
Ja jau esi taja gala, tad greks butu neapskatit unikalu, tam laikam autentisku muižas kompleksu (16.gs.) – ekas ar šaujamlukam, kas atgadina Stendes un Nurmižu muižas. Muižas nosaukums ir tads pats ka vietai, kur atrodas iepriekš mineta baznica.
Cik vartu enges atrodas uz galvena vartu staba (M)?

Un velreiz braucam par tiltu Akniste.
Zem jauna tilta ir daži veci pali.
Saskaiti jaunos vertikalos betona tilta balstus (N).

Beidzot mes pec 6 dienu celošanas pastavigi slikta laika un pa bedigiem celiem nonacam lidz Budberga krogam, 25 judzes taisna linija no Rigas. Jaunais gravis iet tieši gar krogu un viena musketa šaviena attaluma savienojas ar Suseju, bet pus judzes attaluma Ziemelaustrumu virziena tas ieiet kada purva.
Apkartne ir vairaki krogi. Mekle krogus eku, kas atrodas pie sena cela fragmenta, blakus senam tiltinam.
Tas ir sens akmens tilts – 11, tiltam ir divas arkas – 22, abas puses tiltam ir seni cela stabi – 33 (O).

Hercoga Jekaba kanals.
Mekle Hercoga Jekaba kanala posmu vieta, kur to škerso celš.
Saskaiti tilta vertikalos betona balstus (P).

Pec diviem spiegošanas gajieniem – ar inženieriskiem petijumiem, merijumiem, izklaušinašanu un slapstišanos no hercoga sargiem – kanals tika apsargats, Rigas rate bija gatava sakt politisku spiedienu, Karla XI varda pie hercoga Jekaba versas Zviedrijas valsts padome ar draudpilnu lugumu partraukt darbu pie kanaliem. Hercogs atbild, ka kanals atrodas vina hercogistes teritorija, ka 1658. – 60. gadu karš Kurzemi ir ekonomiski novajinajis un vina intereses ir attistit hercogiste tirdzniecibas celus. Tomer hercogs jau bija nonacis pie secinajuma, ka vinš ar kanaliem gala netiks tehniskas mazspejas del un, ka jau gana manigs diplomats budams, piekrita – labi jau labi, vinš partrauks udenscelu darbus, kas novirza no Rigas precu plusmu.

Tavs celojums ir gala, ceru, ka tas neaiznema sešas dienas.

Saskaiti visu summu un iegusi summu RSTU, t.i. A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=RSTU. Izmanto šifra tabulu (spoiler), lai tiktu pie gala konteinera koordinatem, kur ierakstit savu celojuma atskaiti.

FTF: Francis Murrers, Joachims Hadelofs

Additional Hints (Decrypt)

Ivef tnyinf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

84 Logged Visits

Found it 62     Didn't find it 3     Write note 14     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 16 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.