Skip to content

<

Åsgrav

A cache by Falheim Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/02/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ågrav

Söder om gårdsområdet på Rostockaholme finns en kärrfylld, långsmal sänka, som man förr trodde var gårdens fiskdamm. Borrningar i kärret visar dock, att sänkan är helt naturligt uppkommen genom att ett stort isblock legat kvar länge vid isavsmältningen och hindrat avsättning av grus och sand, en så kallad åsgrav eller åsgrop.


Beträffande åsgravarnas bildning finns ett flertal teorier. En teori (Haldén 1936) bygger på att de uppstått genom erosion av framrusande smältvatten. En annan att de har bildats då stora isblock brutits loss från ismassan vid avsmältningskanten längs istunneln. En förutsättning för detta är att istäcket var relativt tunt vid avsmältningen. Dessa isblock ska sedan likt dödisgropsbildningen bäddas in i material och sedan smält. En tredje teori (C-G Wenner 1974) bygger på att smältvatten avbördats på den is som tryckte ner den djupaste delen av dalen. Sediment ska sedan ha överlagrat remsor av landis på sidan av isälvens huvudfåra. Dessa ribbor blev sedan liggande begravda i sediment tills de smälte och åsgravarna uppstod. Detta åskådliggörs i figuren.

 1. Isälven har skapat en bred fåra på landisen. (A. Morän-Berggrund)
 2. Då isen smält blir sedimenttäckt is kvar ( B. Vattenyta, C. Äldre sediment)
 3. Issjön har fyllts av sediment. (D. Yngre sediment)
 4. Isen smälter och åsgravar har uppstått.( Här ses två åsgravar på respektive sida om åsen och till höger en å)

För att logga

 1. Mät upp avståndet med t ex din GPS västlig-ostlig ledd mellan stigarna runt åsgraven.
 2. Gör samma sak i nordlig - sydlig ledd och maila mig svaren.
 3. Skicka gärna in ett trevlig foto med åsgraven med t ex din GPS i bild. (Frivilligt)

Är måtten fel tar jag kontakt så logga under tiden

English

South from the farm area on Rostockaholme is a swamp, what before who believed was the farm's fishpond. Drillings in the swamp shows however, that the hollow is quite naturally arisen through that a big ice block lain left long at ice melting and prevented marketing of grits and concrete, a so called ridge grave or ridge hole.

How the ridge graves' was created is there a majority theories about. One theory (Haldén 1936) builds on that they arisen through erosion of Gushed melt water. Another that they have been formed when big ice block been broken loose from the ice mass at the edge of melting ice along the ice tunnel. A presuppose for this is that the ice blanket where relatively thin then the ice melting. These ice blocks will later been embedded in materials and after that melted. A third theory (C-G Wenner 1974) builds on that melting water unburden on that ice that pressed down the deepest part of the valley. Sediment will since have overlaid strips of ice on the side of the ice river's central groove. These strips became since lying buried in sediment until they melted and the ridge graves arose. This you can see in the figure.

 1. The ice river have made a furrow on the ice.(A. moraine-bedrock)
 2. When the ice have melted away, there be sedimented ice lefted ( B. Waterline, C. Older sediment)
 3. Icelake have been filled up with sediment. (D. Younger sediment)
 4. The ice have melted and ridgegraves have araisent.( Here is two ridge graves on each side of the ridge and a river on their right)

To log this

 1. Measure the distance on the lane around the ridge grave ( east - west), maybe with you GPS.
 2. Do the same for the direction north- south and mail me the answers.
 3. Take a photo of the ridge grave with example yor GPS in. (Optional)

If the distance is wrong I contact you. Log it till then.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.