Skip to Content

<

Ugahlen

A cache by Karlys Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/01/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Uz Rigas-Ventspils(A10 E22)sosejas 151 km. atrodas pagasts ar nosaukumu-Ugale. Ar si multi-mistery slepna palidzibu es centisos Jus iepazistinat ar Ugales- intresantam,popularam un nozimigam vietam.Ceru ka sis Multi-Mistery slepnis Jums sagadas prieku, piedzivojumu un Jus varesiet uzzinat ko jaunu par Latvijas mazo, toties jauko pagastinu-Ugali

Vesture-Ugale ir sena libiešu apmetnes vieta, kas pirmo reizi rakstos mineta Annas Baldvina liguma ar kuršiem 1252. gada.Pec Livonijas ordena sabrukuma Ugale nokluva Beru dzimtas ipašumos, tomer jau 18.gadsimta te dzivoja tikai parvaldnieks, bet pats barons ieradas tikai uz medibam.Tadel lidz 20. gadsimta sakumam pretstata Zlekam, kur 19.gadsimta bija pat savs teatris, Ugale palika nomala vieta. 1904. gada tika uzbuveta Ventspils-Ribinskas dzelzcela linija. Tas iezimeja nomala ciema attistibu industriala virziena.Zlekas, kuru attistibu 17.gs. noteica atrašanas pie udens magistrales- Ventas, pamazam zaudeja savu nozimi un šodien tas ir nomalš ciemats.Turpretim Ugale ir attistita mežizstrades un kokzagešanas rupnieciba, te ir regionalas nozimes vidusskola, muzikas skola, vairaki mazi uznemumi, to starp latvija vieniga ergelbuves darbnica, kas eksporte ergeles ari uz arvalstim.

Lai atrastu ši multislepna gala konteineri jums ir jadodas uz sekojošam vietam.

1)Ugales vidusskola
Sogad skola nosvineja savu 60.gadu jubileju, un ta turpina veiksmigi darboties. Si ir vieta kuru apmekle gandriz 1/4 no Ugales iedzivotajiem jo apmeram tika ari ir berni.Cik ieejas durvis ir skolas galvenajai (lielākajai) ēkai?A=.
1)10(Z)
2)6(S)
3)3(Y)
4)4(H)

2)Pasts
Pasta Ugalnieki, ka jau visos pagastos un pilsetas, sanem vestules no milotajiem citas Latvijas malas un no arzemem.Kadreiz ši eka bija sakarnieku depo kur ari patstavigi stradaja personals kurš nodrošinaja ugalniekus ar iespejam runat pa telefonu. Pie pasta ir plaksnite ar pasta darba laikiem. Kada krasa ir ši plaksnite?B=
1)Balta(Q)
2)Peleka(E)
3)Zila(I)
4)Dzeltena(W)

3)Pagasts
Pati galvenaka eka Ugale- pagasta padome. Seit tiek risinatas viasas ekanomikas lietas. Cik karoga masti ir pie ēkas?C=
1)1(G)
2)2(V)
3)3(D)
4)Neviens(P)

4)Tirgus laukums
Paša Ugales centra atrodas tirgus laukums. Katru trešdienas un piektdienas ritu šeit pulcejas, lai iepirktos lauku labumus vai vienkarši labi pavaditu laiku. Jauna tirgus eka ir tumsi peleka krasa ar kadas kosas krasas dekoriem. Kada ir si krasa?D=
1)Zila(M)
2)Dzeltena(Y)
3)Zala(R)
4)Sarkana(X)

5)Ugales PII ''Lacitis''
Seit kadreiz macijas visi UVSK skoleni, un joprojam bernudarzs darbojas un katru gadu bernu skaits taja pieaug.Cik vardi ir uz 2 plaksnitem(apsardzes plaksniti nenemam vera) kopa pie bernudarza galvenas ieejas vartiniem?E=
1)9 vardi(P)
2)3 vardi(M)
3)7 vardi(U)
4)2 vardi(D)

6)Ugales mežnieciba.
Viena no rajona mežniecibam atrodas ari Ugale un biroja eka atrodas netalu no Rigas - Ventspils dzelzcela parbrauktuves.Tur pat, ieejas niša, ir samera intresants objekts- nedabiska lieluma termometrs,Cik liels ir maksimalais gradu skaits?F=
1)50°(K)
2)55°(U)
3)45°(Y)
4)40°(N)

7)Ugales dzelzcela Stacija
Seit kadreiz veiksmigi kurseja ari pasazieru vilciens, aizpagajuso gad tas pat tika atjaunots, bet te peksni atkal vairs nedarbojas,ugalnieki cer ka vilcienu satiksme tiks atjaunota, jo tas tomer bija atraks veidz ka noklut Riga, neka ar autobusu.Seit atrodas piemanas akmens uz Sibiriju izsutitajiem.Jusu uzdevums ir noskaidrot kas ir dzejola, kas uzrakstits uz pieminas plaksnes, autors.G=
1)O.Vacietis(W)
2)Rainis(D)
3)K.Skalbe(Z)
4)Aspazija(N)

8)Triala trase
Ugale ir samera pazistama ka triala galvaspilseta, jo šeit bieži notiek Latvijas un Baltijas un pat Eiropas cempionati velo un moto triala. Kadu laiku jau trase ir saja, jaunaja vieta. Pie trases ir kads stilizets objekts no metala. Kas ir sis objekts?H=
1)Velosipeds(X)
2)Rats(A)
3)Dzinejs(L)

9)Virbes kalns-Ugales augstakais punkts
Teika stasta, ka baznicu gribejuši celt uz ta saucama Virbes kalna, kurš atrodas baznicas tuvuma. Bet, cik akmenu laudis diena saveduši augša, tik Velns nakti novelis leja, baznicas tagadeja vieta. Tadel ari baznicu nav celuši Virbes kalna. Uz Virbes kalna baznica ta ari netika uzcelta, toties tur tagad stav tornis. Kas tas par torni?I=
1)Mobilo telefonu sakaru tornis.(U)
2)Udenstornis.(B)
3)Mednieku tornis.(P)
4)Ugunsdzeseju tornis(I)
*Meklejot šo vertibu jums ir iespeja atrast ari slepniGC2D7P5

10)Kulturas nams''Gaisma''
Ik gadus tautas nams Gaisma organize svetkus pagasta un piedalas kulturas aktivitates valsti, novada un rajona. Darba apjoma zina ir viens no lielakajiem tautas namiem Ventspils rajona. Ugale darbojas vienigais koris un puteju orkestris rajona. Uz kulturas nama sienas ir verojams gada skaitlis,kura izveidots kulturas nams''Gaisma'', kurs gads tas ir?J=
1)1946.gads(F)
2)1930.gads(V)
3)1967.gads(J)
4)2003.gads(B)

11)Macitajmuiža un ergrgelbuves darbnica.
Lielaka un vieniga darbnica Latvija, kura buve jaunas ergeles.Viena no vietam ar kuru ugalnieki loti lepojas.Paintresejoties iespejams varesiet satikt pašu macitaju kurš ir darbnicas vaditajs un iespejams vinš Jus izvadas maza ekskursija pa darbnicu. Skatoties augša kalna (uz ergelbuves darbnicas pusi) kura cela puse atrodas koka celazime/norade?K=
1)Labaja(C)
2)Kreisaja(Y)
3)Tur nav koka norades(G)

12)Ugales pilskalns.
Ap so vietu vijas daudzas teikas bet tagad nestastisu un rosinasu Jums doties tur pasiem.Pie pilskalna ir izvietots imformacijas stends, us kura ir paraditi putni ko var noverot šini apkartne, un citas lietas.Tur ir ari veco koku saraksts, kurš koks ir ši saraksta augšpuse? L=
1)Berzs(S)
2)Liepa(K)
3)Ozols(O)
4)Alksnis(I)
*Meklejot šo vertibu jums ir iespeja atrast ari slepniGC2DZYC

Lai atrastu konteineri Jums ir jasuta e-pasts un ka temats janorada savs lietotajvards,e-pastam ir automatiska atbildetaja opcija un ja tas bus pareizs tad sanemsiet atbildi gandriz momentali, atbilde bus talakas norades ka atrast slepni. Gaidisu vertejumus, jo sis man ir pirmais tada tipa slepnis.Ja jums ir portativais dators tad izmantojiet to lai nosutitu e-pastu.
Lai atrastu gala konteineri bus nepieciešams kompass

On a highway Riga-Ventspils(A10 E22) 151 km,is a villige named Ugale.This multi-mistery cache will introduce the intresting, popular places in Ugale. I hope you will get a fun and adventure with this cache and you'll learn something new about Latvian small, but nice village-Ugale.
History-Ugale is an old Liv settlement.It was first mentioned in Baldwin's contract with the Cours in the thirteenth century. After the abolition of property of the Behr family. However, during the eighteenth century, a bailiff lived on the estate, the baron himself only visiting for hunting.In contrast with Zlekas( witch had its own theater in the nineteenth century. In 1904, the Ventspils - Rybinsk railroad was built: in turned the development of the small village in an industrial direction.Zlekas, whose development in the seventeenth century depended on the River Venta, bit by bit lost its position and is now itself an out-o-the-way village, while Ugale has since seen development in the timber cutting and woodworking industries.In Ugale today, there is a regional secondary school, a music school, and several smaller enterprises. Among them is the only Latvian organ- building workshop to sell organs at home and abroad.
To get a final location cache, you must go to following places...


1)Ugale secondary school.
How many doors have schools main building(the largest one)? A=
a)10(Z)
b)6(S)
c)3(Y)
d)4(H)


2)Ugales Post office.
Near entrance is a sign with work times of post office. In what color it is?B=
a)White(O)
b)Grey (E)
c)Blue(I)
d)Yellow(W)

3)Parish Council
How much buntings are at parish council?C=
a)1 (G)
b)2 (V)
c)3 (D)
d)There are no buntings (P)

4) Market Square
In the same Ugales center is located market. Every Wednesday and Friday morning gathered here to shop for rural benefits or simply spend a good time. New market building are dark grey coloured with intensive color decorations. What is this intensive color? D=
a)Blue(M)
b)Yellow(Y)
c)Green(R)
d)Red(X)

5)Ugales Kindergarten ''Lacitis'''
How many words you see at the both marks(except security Koblenz) on gate?E=
a)9 words(P)
b)3 words(M)
c)7 words(U)
d)2 words(D)

6)Ugales forestry
There is a big thermometer.What is the biggest grade scale this thermometer can hold?F=
a)50°(K)
b)55°(U)
c)45°(Y)
d)40°(N)
7)Train station Ugale.
What the author name who has written a poem on the memorial stone?G=
a)O.Vacietis(W)
b)Rainis(D)
c)K.Skalbe(Z)
d)Aspazija(N)

8)Trial track
Ugale is like capital of trial, because in Ugale have occurred a Baltic and Europe championships in velo&moto trial. Track is moved to new place for few years nowAt the track are large artistic iron object. What it is?H=
a)Bicycle (X)
b)Wheel(A)
c)Engine(L)

9)Virbes hill-the highest point of Ugale.
On hill is a tower. What tip of tower it is?I=
a)Phone tower(U)
b)Water-tower(B)
c)A tower for hunters(P)
d)Firemen tower(I)

10)Culture House ''Gaisma''
On the wall of Culture House is a year when its build. What that year?J=
a)1946.year(F)
b)1930.year(V)
c)1967.year(J)
d)2003.year(B)

11)Ugales organ workshop.
This is the biggest and only workshop in Latvia where make new organs.When you stay with your face to hill where is workshop, in what side is wooden sign?K=
a)In right side(C)
b)In left side(U)
c)There is no wooden sign(G)

12)Ugales castle mount
There is a Sign with a old trees and other stuffs about castle mount. What tree is on top in list of old trees?L=
a)Berzs(S)
b)Liepa (K)
c)Ozols(O)
d)Alksnis(I)


Well this is it , to find container you must sand the e-mail with the subject your nickname, e-mail have an answering option, and if it will be correct then you'll receive an answer almost instantly the answer will be text that will help find the cache.(You can use your laptop to send email)To find final cache you must take a compass
Good luck!


Apsveicu neatlaidigo un pret ziemas salu izturigo FTF'eru P.Plostnieku

Additional Hints (Decrypt)

[LV]Fhgv rcnfgh hm NOPQRSTUVWXY@tznvy.pbz*
* cnenhtf
[ENG]Fraq r-znvy gb NOPQRSTUVWXY@tznvy.pbz*
*rknzcyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

129 Logged Visits

Found it 105     Didn't find it 2     Write note 10     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.