Skip to content

Sarkania diera / Dragon's Hole EarthCache

Hidden : 01/30/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Šarkania diera / Dragon's Hole


z diery

EN:
Dragon's Hole is free accessible cave in Sulovske Hills. It is situated on yelow marked hiking trail. The cleft cave Dragon´s Hole is a pseudokarst cave with remains of cave bear and archeological finds (Neolithic pottery) as well. It is 58 m long and 20 m high and used to be inhabited in New Stone Age.

SK:
Šarkania diera je turistom volne je turistom volne prístupná jaskyna v Súlovských skalách. Nachádza sa na žltej znacke nedaleko lúky pod Rohácom. Táto 58 metrov dlhá a 20m vysoká puklinová jaskyna vznikla zvetrávaním zlepencovej horniny. Našli sa v nej paleontologické a archeologické pamiatky – pozostatky vyhynutých živocíchov (jaskynného medveda) a dôkazy jej osídlenia clovekom už v mladšej kamennej dobe (neolite).

EN:
Natural monument Dragon's Hole is situated directly in the national nature reserve Sulovske Rocks near village Sulov in altitude 590 m a. s. l. It is free accessible cave according the act 543/2002 § 24 about Law on Nature and Landscape Protection.
This non genuine cave was created mechanically by breaking down of conglomerates accordingly to clefts. It is also known by archeological and paleontological finds from New Stone Age. The founds are in deposits in Povazke Museum in Budatin (near town Zilina)

According to meanings of various scientific authors It could be seen as a part of clastokarst or pseudokarst and probably also a part of semikarst caves.
Pseudokarst phenomena are externally similar to karst phenomena. A major role in the development of pseudokarst is played by physical processes related to the solution of the lime cement of conglomerates In these rocks the water dissolves only the inclusions or the cement.
Dragon's Hole was probably crated predominantly by mechanical erosion, but also the percolating water had its role. Calcic cement was dissolved by precipitation water.
Because of big conglomerates disintegration there is no possibility to create any sinter overflows of bigger shapes. That is also the main difference to the genuine caves type.

To log the cache you have to answer to folloving questions:
* 1. What type is this cave and describe a bit why?
* 2. How many stalactites and stalagmites’ are present in this cave?

Optional task: attach Your photo in front of the cave to the "found it" log.
Any "found it" logs posted without the correct answers emailed to me will be deleted.

References:

http://www.ssj.sk/jaskyne/volne-pristupne/
http://www.sopsr.sk/strazovskevrchy/english/eng_geologia_content.html
http://www.speleostrazov.sk/nase_jaskyne/zavadske_jaskyne.htm#

Hiking map

SK:
Prírodná pamiatka Šarkania diera leží priamo na území národnej prírodnej rezervácie Súlovské skaly pri obci Súlov v nadmorskej výške 590 m. 15. januára 2010 bola vyhláškou KÚŽP v Žiline c. 3/2009 vyhlásená za verejnosti volne prístupnú jaskynu podla § 24 ods. 18 zákona c. 543/2002 Z.z.
Nepravá jaskyna vznikla mechanickým rozpadom zlepenca v puklinách a je známa vzácnymi archeologickými nálezmi paleontologickými i kultúrnymi z mladšej doby kamennej. Nálezy sú uchované v Považskom múzeu v Budatíne. Keramika z jaskyne Šarkania diera je najstarším archeologickými nálezom z tejto oblasti a zaraduje sa do pravekého obdobia eneolitu (2900-1900 pred narodením Krista.)

Vodnou a chemickou eróziou, rozširovaním a vypadávaním pukliny vznikla aj jaskyna Šarkania diera. Podla rôznych autorov je ju možno zaradit medzi takzvané klastokrasové alebo pseudokrasové prípadne polokrasové (semikrasové) jaskyne.
Termínom klastokras sa oznacuje súbor povrchových a podzemných tvarov a javov, ktoré vznikajú rozpúštaním zrn klastických (zlepencových) hornín alebo tmelov rôzne spevnujúcich horniny. Ak ide o karbonatické klastické horniny, takéto tvary a javy sa klasifikujú ako semikras. Klastokrasové javy však nemožno klasifikovat ako pseudokras Šarkania diera sa údajne vytvorila prevažne mechanickým zvetrávaním, avšak takisto za spolupôsobenia presakujúcich zrážkových vôd. Tieto postupne rozpúštajú a uvolnujú vápnitý tmel.
Z dôvodu velkej drobivosti zlepencov sa v jaskyni nemôžu vytvorit sintrové náteky väcších rozmerov.

Na zalogovanie found it potrebuješ odpovedat na nasledovné otázky:
* 1. Aký typ jaskyne je šarkania diera a popíš vlastnými slovami trochu preco?
* 2. Kolko stalagmitov a stalaktitov sa nachádza v jaskyni?

Dobrovolná uloha: Odfodte sa pred vchodom do jaskyne a svoju fotku uploadnite k "Found it" logu
Logy bez zaslania správnych odpovedí do týždna od zalogovania budú zmazané

Turisticka mapa

Zdroje: / References:

http://www.ssj.sk/jaskyne/volne-pristupne/
http://www.sopsr.sk/strazovskevrchy/english/eng_geologia_content.html
http://www.speleostrazov.sk/nase_jaskyne/zavadske_jaskyne.htm#

smerovník znacka postup rataj kukaj

Keška bola založená pre Event Túlavé topánky XI. Súlovské skaly

SWG TT XI.

Additional Hints (Decrypt)

Unir n avpr gvzr va Fhyybifxr uvyyf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)