Skip to Content

<

Czech Taiga / Ceská tajga

A cache by LOVCI POKLADU Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/09/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Czech Taiga /  Ceská tajga

NPR Kladské raseliny / National nature reserve Kladská moors 


 Vznik vrchovist a raseliny / The origin of raised bogs and moor / Entstehung derHochm

The majority of raised bogs in Bohemia origi­nated at the turn of the late Ice Age and the Post-Ice Age (some 9,000 - 10,000 years ago). The raised bogs rise in places with a larger amount of rainfall and colder climate. The rain water gathers on a flat unpermeable rest, there come into being wedand and lakes that at first aré overgrown especially with bent-grass, bul-rush and the like. Only much later there be­gin to prevail non-demanding peat-mosses with one interest­ing character - their upper part keeps growing on whereas the lower part gradually extincts. The lower layers of peat-mosses settle and so in the wet environment without inlet of air moor rises by carbonizing extinct parts of plants.  
During the past thousands of years the moors in the Slavkov Forest have risen here and there up to 6 m-thick layers. Thanks to the fact that the moor formation is in progress without inlet of air, in moor layers there have been preserved pollen globules of plants that grew in the moorland or in its surroundings in the relevant periods. According to the proportional presence of pollen (especially that of diverse wood species)in individual moor layers it is possible to reconstruct the vegetation cover­age in the wide environsof moorland far back into the past. Thus, the moors are a sort of natural "cronicle" from which one can read even the course of climatic changes in the past milleniums. 

There exist plenty of the most diverse types of moors, three basic of them being raised bogs, transmission mires and fens.

Fens are saturated with spring waters rich in minerals or with surface waters enriched with nutritive matters. Transmission mires are saturated with waters from climatic precipitations and partially from underground springs. Raised bogs are sat­urated solely with water from climatic precipitations, mainly rainfall and melting snow. The change of fens in transmission mires occurs when the layer of organic mud rises high and lively plants on the surface lose continuity with the substratum and ground water containing nutritive matters.

 

Vetšina vrchovišt v Cechách vznikla na prelomu poslední doby ledové a doby poledové ( pred 9.000 - 10.000 lety ). Vrchovište vznikají na místech s vetším množstvím srážek a chladnejším podnebím.

A jak to celé funguje? Srážková voda se hromadí na rovinatém nepro­pustném podloží, vznikají zamokrené plochy a jezírka, která zpocátku zarustají predevším ostricemi, rákosem apod. Teprve mnohem pozdeji zacínají prevládat nenárocné rašeliníky, které mají jednu zajímavou vlast­nost - jejich horní cást neustále prirustá, kdežto spodní cást zvolna odu­mírá. Spodní vrstvy rašeliníku se slehávají a v zamokreném prostredí bez prístupu vzduchu tak vzniká pomalým zuhelnováním odumrelých cástí rostlin rašelina.
Za uplynulá tisíciletí ve Slavkovském lese vyrostla rašelinište o mocnosti rašeliny místy i kolem šesti metru. Díky tomu, že tvorba rašeliny probí­há bez prístupu vzduchu, uchovala se ve vrstvách rašeliny pylová zrnka rostlin, které v odpovídajících obdobích rostly na rašeliništích nebo v je­jich okolí. Podle pomerného zastoupení pylu (predevším ruzných drevin) v jednotlivých vrstvách rašeliny je možno rekonstruovat vegetacní pokryv v širokém okolí rašeliništ hluboko do minulosti. Rašelinište jsou proto jakousi prírodní "kronikou", ze které je možno vycíst treba i prubeh podnebných zmen v uplynulých tisíciletích.Existuje mnoho nejruznejších typu rašeliništ. Tremi základní typy jsou: vrchovište, prechodová rašelinište a slatinište.

Slatinište jsou sycena minerálne bohatými prameny nebo povrchovými vodami obohacenými živinami. Prechodová rašelinište jsou sycena vodou z ovzdušných srážek a zcásti podzemními prameny. Vrchovište jsou syce­na výhradne vodou z ovzdušných srážek, hlavne deštem a tajícím snehem. K premene slatinište a prechodového rašelinište ve vrchovište dojde, když vrstva ústrojného bahna naroste do výšky a živé rostliny na povrchu ztratí souvislost se substrátem a spodní vodou, která obsahuje živiny.

Die Mehrheit der Hochmoore in Böhmen ent­stand an der Wende der letzten Eiszeit und der Nacheiszeit (rund vor 9000 - 10 000 begin_of_the_skype_highlighting              9000 - 10 000      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              9000 - 10 000      end_of_the_skype_highlighting Jahren). Die I lochmoore entstehen in Orten mit grö­ßeren Niederschlägen und kühlerem Klima. Das Niederschlagswasser häuf t sich auf der ebenen undurch­lässigen Sohle, es entstehen Nassgallen und kleine Seen, die anfangs vor allem mit Riedgras und Schilf u.ä. überwachsen. Erst viel später beginnen unansprüchige Torfmoose zu über­wiegen, die eine interessante Eigenschaft haben - ihr oberer Teil wächst ständig an, während der untere Teil allmählich ab­stirbt. Die unteren Schichten der Torfmoose sinken ein und in befeuchter Umwelt ohne Luftzugang entsteht so durch lang­sames Verkohlen der abgestorbenen Pflanzenteile das Moor.

In den vergangenen Jahrtausenden wuchsen im Slavkovsky les/Kaiserwald Torfmoore in Moormächtigkeit von örtlich bis 6 m hoch. Dank dem Umstand, dass die Moorbildung ohne Luftzugang verläuft, erhielten sich in den Moorschichten Pol­lenkörnchen der Pflanzen, die in entsprechenden Perioden auf den Torfmooren oder in ihrer Umgebung wuchsen. Nach zahlenmäßiger Vertretung von Pollen (vor allem verschiedener Holzbestände) in einzelnen Moorschichten kann man die Ve­getationsbedeckung in breiter Umgebung der Torfmoore weit in die Vergangenheit rekonstruieren. Die Torfmoore sind des­halb eine gewisse Naturchronik, aus der man z.B. auch den Verlauf der Klimaänderungen in den vergangenen Jahrtausen­den herauslesen kann.

Es gibt eine Menge verschiedenster Torfmoortypen. Die drei Grundtypen sind: Hochmoore, Ubergangsmoore und Moorböden.

Die Moorböden werden mit mineralreichen Quellen oder mit nährstoifbereicherten Oberflächenwässern gesättigt. Die Uber­gangsmoore werden mit Wasser aus klimatischen Niederschlä­gen und teilweise mit Grundwasser gesättigt. Die Hochmoore werden ausschließlich mit Wasser aus klimatischen Nieder­schlägen, hauptsächlich mit Regen und tauendem Schnee, ge­sättigt. Zum Wechsel des Moorbodens und Ubergangsmoores in Hochmoor kommt es, wenn die Schicht des organischen Schlamms hochwächst und die lebendigen Pflanzen auf der Oberfläche die Kontinuität mit dem Substrat und dem nährstoflhaltigen Grundwasser verliere.

Vznik slatiništ / Rise of fens / Entstehung des Moorboden

    

   
Vznik prechodových rašeliništ / Rise of transmission / Entstehung des Ubergangsmoores

       

Vznik vrchovišt / Rise of raised bogs / Entstehung des Hochmoores 

     

Log foto:

Questions for the recognition ofthe logo (send me an email via your profile): 
1.Find out what is " slenky " and to measure the dimensions of the original coordinates?
2. How many moors are consisted the National Park "The Kladské Moors"?
Write them EXACTLY in sequence as they are on the bord of information including the area in hectare.
3. In which 
moors are you staying now?
4. When was the national wilderness area appointed and what name it had?

Optional: please your photo and peat at the default coordinates.

Otázky k uznání logu (pošlete me pres profil na email) :
ZJISTETE CO JSOU TO "ŠLENKY" A ZMERTE JE.
1.Z kolika rašeliništ se skládá národní park Kladské rašeliny ?
Napište je PRESNE v poradí jako jsou na info tabuli vcetne velikosti v hektarech.
2.Na jakém rašeliništi práve stojíte ?
3.Kdy byl vyhlášená národní prírodní rezervace a pod jakým názvem?

Nepovinné: prosím o foto Vás a rašelinište na výchozích souradnicích.

Additional Hints (Decrypt)

vasb gnohyr / vasb gnoyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

557 Logged Visits

Found it 552     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 648 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.