Skip to content

This cache has been archived.

Chasseur.cz: Keš jsem uklidil, obnovovat už nebudu. Díky všem za návštěvu.

More
<

K. u K. Artillerie

A cache by Chasseur.cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/27/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Delostrelectvo bylo po staletí duležitou soucástí všech armád sveta. Bylo také nejduležitejší zbraní pri obléhání pevnosti, jak pro útocníka, tak i pro obránce. Takže bylo i duležitou soucástí pevnosti Olomouc.

V habsburské monarchii byly pravidelné delostrelecké jednotky vytvoreny ve 2. polovine 17. století, kdy docházelo k unifikaci delostrelecké výzbroje v souvislosti s poznatky z válek s Turky.


Artillery used to be a very important part of all armies in the world for centuries. It also used to be the most important weapon while any siege of a fortress for both - the attacker as well as the defender. Therefore it was an important part of the Olomouc fortress, too.

In the Habsburg Monarchy, regular artillery units were established in the 2nd half of the 17th century when the artillery arsenal was unified in the connection with some findings gained during the wars with the Turks.


Jednalo se vždy o vysoce specializovanou armádní složku, která do poloviny 18. století fungovala na cechovním principu. Príslušníci delostrelectva byli získáváni predevším z oblasti souvisejících remesel. Sloužili doživotne až do roku 1812, kdy byla služba omezena "jen" na 14 let.
Služba u artilerie byla výberovou záležitostí. Odvedenec musel, krome pomerne nárocných fyzických predpokladu, umet císt a psát nemecky a nesmel být dezertérem „od naproti“.
O rychlém rozvoji artilerie svedcí i výše jejího stavu. V Rakousku bylo v roce 1749 800 delostrelcu, ale v roce 1772 už jejich pocet vzrostl na 8000.


Artillery always used to be a highly specialised part of the army which was based on guild principles till the half of the 18th century. Members of artillery were mostly recruited from the area of related crafts. They served for the rest of their lives till the year 1812 when the service was limited for “only” 14 years. Artillery service was an exclusive one. The conscript had to be able to read and write in German as well as to fulfil some quite strict physical conditions ; and was not allowed to be a deserter from “the others”.
Another proof of the quick artillery growth also brings the number of its members. In Austria there were 800 artillerymen in the year 1749, but in 1772 the number grew up to 8, 000.


Samotná dela s hladkými bronzovými hlavnemi nevynikala ani velkým dostrelem, ani presností. Na obvyklých 800 metru (1000 kroku), což byla vzdálenost pro optimální presnost, je úcinnost šestiliberního kanonu udávána dosti názorne. Na onech 800 m prorazila koule 28 vojáku a ješte se zaborila 2,2 m do zeme.The artillery guns with smooth bronze barrels were not excellent at neither its long shooting range nor its accuracy. In common 800 metres (1, 000 steps), which was the distance for optimal accuracy, the effectiveness of a six-pound cannon is expressed quite illustratively. In those 800 m a cannonball could hit 28 soldiers and even buried itself 2.2 m into the earth.


V roce 1866 disponovala rakouská armáda polním delostrelectvem tvoreným 12 delostreleckými pluky oznacenými císly 1-12 se 133 bateriemi. Jednotlivé pluky nesly obdobne jako u radové pechoty název cestného majitele. Každý delostrelecký pluk se zpravidla delil na 11 baterií, z to bylo 6 ctyrliberních peších baterií, 2 ctyrliberní jízdní baterie, 2 osmiliberní peší baterie a 1 baterie raketová. Každý pluk dále disponoval jednou parkovou a jednou náhradní setninou. Válecný stav baterie cítal 4 dustojníky a 180 mužu. Raketová baterie mela 3 dustojníky a 120 mužu.


In the year 1866 the Austrian army had field artillery which consisted of 12 artillery regiments ladled with numbers 1-12 with 133 batteries. Individual regiments had a name of its honorary owner, same as in the case of ordinary troops. Each artillery regiment was usually divided into 11 batteries - 6 four-pound infantry batteries, 2 four-pound riding batteries, 2 eight-pound infantry batteries and 1 rocket battery. Each regiment also had one park and one spare company. In a war situation, the battery had 4 officers and 180 men. The rocket battery had 3 officers and 120 men.


Raketové baterie byly vybaveny ctyrliberními vystrelovanými a šestiliberními vrhanými raketami, kartáci, zápalnými a osvetlovacími raketami. Jejich dostrel byl do 2000 resp. 1500 kroku a úcinnost kartácu do 300 kroku. Zápalné rakety a ohnové koule mely úcinnost do 1000 kroku. Presnost techto zbraní však byla malá, a proto bylo i jejich použití ve válce rídké.
Protože i za císare pána platilo „težko na cvicišti, lehko na bojišti“, delostrelci museli cvicit na strelnici. Delostrelecká strelnice se nacházela na okraji Olomoucké pevnosti, u fortu c.XV.


Rocket batteries were equipped with four-pound shots and six-pound thrown rockets, brushes, flammable rockets and flares. Their firing range was up to 2, 000 or rather 1,500 steps and the effectiveness of the brushes up to 300 steps. Flammable rockets and fire balls had the effectiveness up to 1, 000 steps. However, accuracy of these weapons was very low and therefore they were rarely used in the war.
As there was the motto “hard work in the assault course, easy work in battlefield” even in the era of the emperor Franz Josef, artillerymen had to practise at a shooting range. The cannon shooting range used to be in the suburbs of the Olomouc fortress, at the fort Nr. XV.


Abyste se dostali ke keši, musíte zjistit pár informací o kanónech. Samozrejme jsem vybral ty, které se budou dobre googlit.

Zajímat nás budou dela systému Gribeauval.
Takže pro zjištení souradnic krabicky zjistete tyto indicie:

A. Ráže 4liberního polního dela systému Gribeauval roku 1786 v mm - zaokrouhleno na celé mm (Mela by to být koule, ale mužete použít i vývrt hlavne. Rozdíl je opravdu minimální a na míste krabku dohledáte)

B. Rok, kdy byl Gribeauval povýšen do hodnosti General-Feldwachtmeister (generálmajor) rakouské armády

Dosadte jednoduchou rovnici pro finálku:

N = N1 + A
E = E1 + B


To get the cache you have to find out some information about cannons. Of course, I chose the ones which you can Google easily.

We will be interested in cannons included in the system Gribeauval.
To get the coordinates, you need to find out these indicia:

A. Calibre of a four-pound field canon of the system Gribeauval from the year 1786 in millimetres round to the whole millimetres (It should be a sphere, but you could also use a bore. The difference is minimal and you will find the cache when you get to the place)

B. The year when Gribeauval was promoted to General-Feldwachtmeister (major general) of the Austrian army

Solve an easy equation to get the final:

N = N1 + A
E = E1 + BVZKAZ PRO BF LOVCE – KEŠ JE UMÍSTENA NEKDE NA PLOŠE BÝVALÉ DELOSTRELECKÉ STRELNICE.
LOVU ZDAR!!
A MESSAGE FOR BF CACHERS – THA CACHE IS PLACED SOMEWHERE IN THE AREA OF THE OLD ARTILLERY RANGE.
ENJOY YOUR HUNT!!VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE MI DĚLOVÁ KOULE Z 18 STOLETÍ ZTRATILA A JINOU UŽ NEMÁM, BUDE KEŠKA KLASICKÁ FILMOVKA.
RADVOJŮV GEOFONDAdditional Hints (Decrypt)

PMR:
if rwri yvf gvathq bo erfrq virw
SV: Zntarg
RAT:
Rirelguvat vf va gur yvfgvat, ybbx pnershyyl
Svany: Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.