Skip to content

Aquifer Grave - een EVZ EarthCache

Hidden : 04/02/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Aquifer
De gemeente Grave bestaat uit twee geohydrologisch verschillende gebieden: de Peelhorst en de Slenk van Venlo. Deze zijn ontstaan door de bewegingen in de aardkorst, maar ook door een in het gebied aanwezige breuk: de Grave Breuk. Deze is globaal gelegen tussen Sint Anthonis en Grave. Het gebied ligt grotendeels in de overgangszone van de Peelhorst naar de Slenk van Venlo. De Slenk van Venlo kent twee watervoerende pakketten.

Schematische voorstelling van een aquifer. Bron: Wikipedia.
De Peelhorst kent slechts één watervoerend pakket. Een watervoerend pakket, ook wel aquifer (Latijn voor 'water dragen') genoemd, is een waterhoudende bodemlaag die een groot volume grondwater kan bevatten en/of transporteren. Het begin van de eerste aquifer is hier vrij ondiep, 5 meter beneden maaiveld (-mv). Hierdoor is het hydrologisch systeem gevoelig voor lokale beïnvloeding van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. De dikte van de aquifer is ongeveer 15 tot 20 meter.
Een groot deel van het gebied bestaat uit dekzandgronden met in het oosten en langs de Maas enkele grove en fijne rivierafzettingen. Centraal in het gebied is ter hoogte van Escharen een hoger gelegen rug van grof zand gelegen.
Direct langs de Maas hebben zich terrassen met grove en fijne rivierafzettingen gevormd. Dit deel kenmerkt zich door de aanwezigheid van kwelgebieden. Hier komen dan ook ondiepere grondwaterstanden voor tot een GHG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand) van ongeveer 0,50 meter -mv. De kwel komt voor in het gebied direct langs de Maas en heeft zijn oorsprong in de infiltratiegebieden op de Peelhorst, bij hoge waterstanden treedt rivierkwel op. Dit is geïnfiltreerd in de nabijgelegen zandgronden.
Op de zandgronden in een zone tussen Escharen en Gassel en tussen Grave en Velp bevinden zich infiltratiegebieden. Hier komen diepere grondwaterstanden tot een GHG van ongeveer 1,50 meter -mv voor.

Verbindingen...
Op duizend en één manieren zijn mensen met elkaar verbonden. Een dicht netwerk aan wegen over land en water en door de lucht zorgt ervoor dat nagenoeg iedere menselijke verblijfplaats voorzien kan worden van voedsel en andere levensbehoeften. Toenemende verstedelijking en Internet hebben de verbindingen tussen mensen geïntensiveerd. Deze zijn niet meer weg te denken en dragen er toe bij dat een maatschappij kan functioneren. Ook voor planten en dieren zijn verbindingen onontbeerlijk.

Grondwaterstromen in Grave
Schematische voorstelling van grondwaterstromen in Grave.
Nog geen eeuw geleden bestond Noord Brabant uit een afwisseling van woeste grond, bos en extensief bewerkt boerenland, bezaaid met door de mens aangelegde landschapselementen als houtwallen, hagen en poelen. Dit web van leefgebieden en duizenden kilometers lijnvormige landschapselementen herbergde een grote diversiteit aan flora en fauna.
In de afgelopen eeuw is het Brabantse land enorm veranderd. Woeste gronden werden ontgonnen en veranderden in landbouwgronden, stadswijken en bedrijventerreinen. Kleinschalige agrarische landschappen werden grootschalig en nieuwe infrastructuur wierp barrières op voor tal van diersoorten. De aaneengesloten leefgebieden van weleer raakten versnipperd en veranderden in talloze 'eilandjes' waarin planten- en diersoorten probeerden te overleven. Sommige soorten zijn daartoe niet in staat gebleken en zijn verzwakt of uitgestorven. Willen we een soortenrijke natuur, dan zal de mens ervoor moeten zorgen dat overgebleven leefgebieden waar nodig worden hersteld en dat ze weer met elkaar worden verbonden. Slechts door een actief beleid is het mogelijk om de geïsoleerde populaties weer met elkaar te verbinden. Rijk en Provincie hebben hiervoor eind jaren '80 een natuurbeleidsplan opgesteld dat in Noord Brabant onder meer voorziet in de realisatie van ruim 1600 kilometer ecologische verbindingszone (EVZ).

Ecologische VerbindingsZone
Een EVZ kan worden beschouwd als een groene verbinding tussen leefgebieden, waarlangs planten en dieren zich kunnen verspreiden. Zo'n verbinding bestaat uit een relatief smalle zone (corridor), aangevuld met kleine natuurgebiedjes (stapstenen). Deze stapstenen worden veelal ingericht met elementen als bosjes, poelen, bloemrijke graslandjes en/of moeras. De groene verbinding kan echter ook een kleinschalig ingericht landschap zijn.

Overzichtskaart
Overzichtskaart: Plangebied (rode ovaal) en Graafsche Raam (groene lijn).

De Graafsche Raam (bovenstrooms ook wel Lage Raam genoemd) is een beek gelegen in een natuurlijk beekdal in Oost-Brabant. De beek mondt uit in de Maas bij Grave. Van Sint Hubert tot Grave is de beek gekanaliseerd. Bovenstrooms van Sint Hubert betreft het een gegraven waterloop. Oorspronkelijk had de Graafsche Raam zijn bron en voeding in de Peelhorst in het gebied aangeduid met De Bergen, westelijk van het beekdal. De beek heeft een natuurlijk karakter en in de geomorfologische ondergrond kan men duidelijk beekdalkenmerken onderscheiden. Het verhang van de beek is van nature klein en de stroomsnelheden gering.
Het stroomgebied van de Graafsche Raam wordt nu ingericht als EVZ. Het informatiebord waar je nu staat geeft hierover meer informatie.

Tevens is er ruimte om met de camper te overnachten.

Opdrachten
Om deze cache te loggen dien je via mijn profiel de antwoorden op de volgende vragen te sturen:
1. Uit welke elementen is een EVZ meestal opgebouwd? (5 elementen)
2. In welke stroomgebieden is het oppervlaktewatersysteem in de gemeente Grave onderverdeeld? (5 antwoorden)
LET OP
: het antwoord op vraag 2 is alleen op Internet te vinden!

Alleen logs waarvan een juist en uitgebreid antwoord is ontvangen zijn geldig. Overige logs worden verwijderd!

Additional Hints (Decrypt)

Iennt 2: go_AY.VZEB.0786.OCXrexqbecra-in01_1

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)