Skip to content

Finngruvorna i Kopparberg EarthCache

Hidden : 03/05/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

I Finngruvorna bröts kopparmalm. Det finns 12 gruvhål. Den upptäcktes 1695.

Instructions in English will follow after instructions in Swedish.

SWEDISH:

Berggrunden i Bergslagen består av tidigproterozoiska och proterozoiska bergarter. Malmfyndigheterna har bildats i samband med intensiv vulkanisk aktivitet. Vulkanerna låg på havsbottnen och det upphettade vattnet löste ut metaller i vattnet som sedan avlagrades som slam på bottnen då det varma vattnet snabbt kyldes av av det omgivande havet. När dessa avlagringar sedan följde med berggrunden upp vid bergveckningar kom de från början platta mineralavsättningarna att sträcka sig på höjden. Därmed får man bryta sig ner i berget för att komma åt malmen. Lämningarna av Finngruvorna består av 12 gruvhål och ett stort upplag av slagg. Själva malmen togs om hand i hyttan i Östra Born cirka 2 Km väster om gruvorna. Man har utöver koppar även utvunnit järn och bly. Platsen har en vid och vacker utsikt och Bergslagsleden etapp 2 passerar här.

För att logga cachen behöver du göra detta:
Maila in svaren på följande frågor till cacheägaren via profilen. Skriv inga svar i loggen.
1. Startkoordinaterna tar dig till en liten rastplats vid utsiktspunkten. På rastplatsbordet finns en skylt anslagen. Vad står med SVART text på skylten?
2. Gå till PUNKT1. Notera att kanterna i gruvhålet är relativt jämna. I stället för att spränga bort berget användes en teknik som innebär att man värmer upp berget till minst cirka 600°C så det vittrar sönder och blir lätt att bryta loss. Vad kallas tekniken och hur gick det till?
3. Gå till PUNKT2. Här ser man vilken enorm mängd kopparfattig malm som lagts upp. Varpen innehåller bland annat tungmetaller. Dessa tas tyvärr med av regnvatten och förorenar grundvatten och ytvatten nedanför berget. Vad kallas det när vatten drar med sig ämnen ur slaggen, en process att utvinna metaller med hjälp av vatten har samma namn?
4. Tittar man noga på varpen ser man röda lämningar av metall. Detta är troligen kopparoxid som bildas när kopparen oxideras. Oxidering är ju när en metallatom binds med en eller flera syreatomer. Koppar som lämnas ute i luften, till exempel statyer eller kyrktak, blir inte röda utan gröna. Förklara den gröna färgen.
Det är alltid trevligt att logga med bild, men är inget krav.
VÄNTA INTE PÅ KLARTECKEN INNAN DU LOGGAR. VI KOMMER ATT KONTAKTA DIG OM NÅGOT SAKNAS I SVAREN. Om inga svar skickas in inom tre dagar kommer loggen raderas.
Lycka till.

ENGLISH:

The bedrock in the area of Bergslagen consists of early proterozoic and proterozoic rock types. The ore deposits was created as a result of intese vulcanic activity. The volcanos were situated on the bottom of the ocean. Super heated water dissolved mteals from the rock that soon was oozed onto the sea floor as the water cooled it quickly. When later the mountain was formed by the foldning of the bedrock, the metalic detrius was elevated along with the rock to an upright position inside the mountain. That is the reason that you have to bore down in the rock to get to the ore.
The remains of the mines Finngruvorna consists of 12 mineholes and a big dump heap. The ore was processed in Östra Born about 2 kilometres west of the mines. Apart from copper there was also production of iron and lead. The location has a beautiful vista and the Bergslagsleden's second stage goes through there.

To log this cache you need to:
E-mail the answers to the following questions to the cache owner via their profile. Do not put any answers in your log.

1. The main coordinates takes you to a resting spot at the vista. On the picnic table there's a sign posted. What is written with BLACK letters?
2. Go to additional waypoint PUNKT1. Note that the walls of the mine holes are relatively smooth. Instead of balsting away at the mountain with explosives, a technique was applied that entails heating the rock to at least about 600°C. The rock crumbles and is easy to remove. What is the technique called and how did they go about it?
3. Go to PUNKT2. Here you can see what an enormous amount of rock was deposited. The rocks contains heavy metals among other things. Unfortunately rainwater carries these heavy metals with it and is polluting the environment below the mountain. What is it called when substances is carried away from the rocks (a process for extracting metal from ore has the same name).
4. If you look closely at the rocks you can see red deposits of metall. This is probably oxidized copper. Oxidizing is when a metal atom binds with one or more oxygen atoms. Copper left out in the open air such as statues or church roofs turn, not red but green. Explain the green color.
It is always nice with photos in the logs, but is not reqired.
DO NOT WAIT FOR PERMISSION TO LOG. IF THERE IS ANY PROBLEMS WITH THE ANSWERS WE WILL CONTACT YOU. If no answers is sent to the cache owners in three days, the log will be deleted.
Lycka till.

Additional Hints (Decrypt)

Vagrearg xna inen oen / Vagrearg znl or hfrshy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)