Skip to content

<

Rullstensås i Uppsala

A cache by tango_sierra Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/03/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Besök gärna Intresseföreningen Geocaching i Uppsala (GCU) på www.gcuppsala.se

SWE: Rullstensåsarna är de mest framträdande landskapsdragen i det annars ganska så platta Uppland.
Åsar är ryggformationer som består av sand, grus och sten. De största är omkring 200 m höga, 3 km breda och mer än 100 km långa.

Vanligen löper de parallellt med isens avsmältningsriktning, d.v.s. i huvudsak nord-sydligt. Det finns två grundtyper av rullstensåsar, supraakvatiska rullstensåsar och subakvatiska rullstensåsar, beroende på om isälvstunnlarna mynnar ut i en över- eller undervattensmiljö.

Vid inlandsisens kant strömmade dessa älvar ut genom isälvsmynningar och kom ut i det fria. Strömhastigheten minskade och de stora stenarna sjönk genast till botten. Ju längre ut från mynningen vattnet nådde, desto lugnare blev strömmen och allt finare fraktioner kunde avsättas ovanpå och vid sidan av de grövre. Detta leder till att lagren innehåller grövre material ju längre ned man kommer i rullstensåsen.

En rullstensås har ofta varierande bredd och höjd utefter sin sträckning. Det beror på med vilken hastighet iskanten flyttade sig genom isens rörelse och avsmältning, men även på hur stora mängder vatten och material som isälven transporterade vid varje tidpunkt.

Holmen är en del av Upplandsåsen som Södertörn till Gävlebukten. (250km) .


Illustration: Anna Åberg.

För att logga cache, maila rätt svar på frågorna till mig.

Svara på följande frågor och maila svaret till mig:
1) I närheten av norra toppen av Holmen finns något ovanligt för en rullstensås vad är det ?
2) Vad är omkretsen på det ovanliga objektet i cm?
3) Hur hög är Holmens rullstensås vid koordinaterna för cachen?
När dina svar är godkända kan du logga cachen.

Inga svar i loggen tack.


ENG:
Boulder ridges are the most prominent landscape features in the otherwise rather flat Upland.
Ridges is formations consisting of sand, gravel and stone. The largest is about 200 m high and 3 km wide and more than 100 km long.

Usually runs parallel to the ice melted direction, ie mainly north-south. There are two basic types of ridges, supraakvatiska ridges and subakvatiska ridges, depending on the river of the tunnels leads to an over-or under-water environment.

At the ice edge of these rivers flowed out of the glacial river mouths and came out into the open. Current velocity decreased and the large rocks fell immediately to the bottom. The further out from the estuary water was, the calmer the power and became increasingly finer fractions were set aside on top and the side of the coarser. This leads to layers containing coarser material farther down you get the boulder ridge.

A boulder has often varying width and height along its route. It depends on the speed at which the ice edge moved by ice flow and melting, but also on how large amounts of water and materials transported glacial river at all times.
Holmen is part of the Upland Ridge as Södertörn to Gävlebukten. (250km).

To log the cache, please email the correct answers to the questions to me.
Answer the following questions and mail the answer to me:
1) Close at the north top of Holmen is somewhat unusual for a ridge what is it?
2) What is the circumference of the unusual object in cm?
3) What is the height of Holmen ridge at the coordinates of the cache?


No answers in the log, thanks.

Additional Hints (Decrypt)

FJR Qra fgöefgn! Qh xna gvyy bpu zrq uvggn qra cå ra bevragrevatfxnegn bpu qrg svaaf rgg obeeuåy v bowrxgrg
RAT Gur terngrfg! Lbh pna rira svaq vg ba na bevragrrevat znc naq gurer vf n qevyy ubyr va gur bowrpg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.