Skip to content

<

Forgotten murder

A cache by patka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/16/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Forgotten murder - Zapomenutá vražda


In the early evening hours 11th February 1905 was the tragic event near crucifix in the main lane Oskol. The city main road-mender Jan Rezny (1835-1905) was murdered route from a visit with his son in the house "Na Hrázi" closer "Rejdiáda" at his residence in the street Podebradova. His wife Agnes (1845-1917) was the older sister of the member of Empire Counsil and member of the state parliament for the Christian National Party of later tenth Archbishop of Olomouc and Moravian Metropolitan beatified Antonin Cyril Stojan (1851 – 1923). In an accompanying statement from the death of the book, we see that under post-mortem examination letter No. 45 dated February 13, 1905 as the "manner of death and disease by giving coroner corpses", the "violent death, murder."

V podvečerních hodinách dne 11. února 1905 došlo u krížku Oskolské hlavní třídy k tragické události. Cestou z návštěvy u svého syna v domě “Na hrázi" blíže „Rejdiádě“ do svého bydliště v ulici Poděbradova byl na tomto místě zavražděn městský cestmistr v Kroměříži Jan Režný (1835-1905). Jeho žena Anežka (1845-1917) byla starší sestra poslance Říšské rady a poslance zemského sněmu za Křesťansko-národní stranu, pozdějšího desátého Olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity blahořečeného Antonína Cyrila Stojana (1851 – 1923). V přiloženém výpisu z úmrtní knihy vidíme, že podle ohledacího listu č. 45 ze dne 13.2.1905 je jako „Nemoc a způsob smrti dle udání obhližitele mrtvol“ uvedeno „násilné úmrtí zabitím“.

The murder has never been clarified, but the story continued. Sometime in 1920 came to The municipal office in Kromeriz money anonymously from America for survivors after the murdered. Part of the dollars really got to the survivors with a view to buy gardening for themselves. Obviously whispering to the willows was not enough and the conscience of someone departed. Try to see if the willow will release its secret!

Vražda nebyla nikdy objasněna, ale příběh pokračoval. Někdy v roce 1920 přišly na Obecní úřad v Kroměříži anonymně peníze z Ameriky pro pozůstalé po zavražděném. Část dolarů se k pozůstalým opravdu dostala a mohli si za ně v roce 1922 pořídit zahradnictví. Zřejmě šeptání do vrby nestačilo a v někom se hnulo svědomí. Zkuste, zda-li Vám vrba nevydá svá tajemství!

Do not look the cache at the coordinate locations. It will introduce you to the cross on the street of Oskol. But as run the history, the cross changed its location. At the time when our story occurred, the cross stood at a house of Mr. Kubicek and your first task is to find the former location of the cross and thus instead described the tragic events. Instead, see the distance of 110 m below the 242 ° azimuth from the starting coordinates. If you do not know, the accompanying historical photos should serve. The house of Mr. Kubicek is not visible well on the picture, but the adjoining house of farmer Mr. Kisner, which after renovations still stands, although now used for other purposes. You can see a big sign on the house with the time stamp in the shape of AB.CC.

Cache na zadaných souřadnicích rozhodně nehledejte. Zavedou Vás ke křížku v ulici Oskol. Ale jak šly dějiny měnil i křížek svou polohu. V době, kdy se udál náš příběh stával křížek u domu pana Kubíčka a Vaším prvním úkolem je najít tehdejší polohu křížku a tím i místo popisované tragické události. Místo najdete ve vzdálenosti 110 m pod azimutem 242° od výchozích souřadnic. Pokud si nebudete vědět rady, tak by Vám jako pomůcka mohla posloužit připojená historická fotografie. Na fotografii není sice vidět dům pana Kubíčka, ale sousední dům sedláka Kišnera, který po přestavbě stojí dodnes, i když nyní slouží jiným účelům. Na domě můžete vidět velký nápis s časovým údajem ve tvaru AB.CC.

Kromeríž square, named after the eminent personality can be found outside the magnificent Gothic church of Staint Maurice, in the 13th century as large as corner house, its house number O you will need. If you go to side entrance church, you will see on your left, bust of Archbishop Antonin Cyril Stojan. Again adding to the orientation of historical photography.

Na kroměřížském náměstí, pojmenovaném po významné osobnosti z našeho příběhu, najdete mimo nádherný gotický kostel svatého Mořice z 13.století i velký rohový dům, ve kterém Antonín Cyril Stojan jako probošt kroměřížský působil, jehož popisné číslo O budete potřebovat. Pokud vstoupíte do kostela bočním vchodem, uvidíte po své levici bystu arcibiskupa Stojana. Opět pro orientaci přidávám dobovou fotografii.

If we could find a house no longer existing today, we will try to find some not-existing street. The tragic hero of our story lived on the nearby island Belidla in Podebradova street house number PQ. For rough orientation is best to serve the contemporary map of Kromeriz.

Pokud se nám podařilo najít dnes již neexistující dům, pokusíme se najít i neexistující ulici. Tragický hrdina našeho příběhu totiž bydlel na nedalekém ostrově Bělidla v Poděbradově ulici číslo domu PQ. Pro hrubou orientaci nám nejlépe poslouží dobová mapa města Kroměříž.

To find the hidden cache, we must determine the coordinates.
Abychom našli ukrytou cache musíme zjistit souřadnice.

49°17.(O+Q-A)(Q+A)P, 17°24.(A+C)(B-A+C)Q

Beware of a place may be full of Muggles.
Pozor místo muže být zamudleno.

Source:

  • Family website with pedigree owner of the server WWW.MyHeritage.com
  • HOLZBACH Antonín, Holzbach's illustrated guide to Kromeriz and around with the directory and trip advisor; Kromeríž 1908
  • PERINKA Frantisek Vacslav, History of Kromeriz; Kromeriz: The municipal council of the city of Kromeriz 1913

Zdroj :

  • Rodinné stránky s rodokmenem ownera na serveru WWW.MyHeritage.com
  • HOLZBACH Antonín, Holzbachuv ilustrovaný průvodce po Kroměříži a okolí s adresářem a výletním rádcem; Kroměříž 1908
  • PEŘINKA František Vácslav, Dějiny města Kroměříže; Kroměříž: Obecní rada města Kroměříže 1913

Pozor !!! Od 10. 5.2019 náhradní řešení - nutno provést korekci 92° ˃ 16 m ˄ 2 m

Additional Hints (Decrypt)

Uvqqra va gur grkg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)