Skip to Content

<

Grondwatermeter Den Burg Texel

A cache by MaaBo & Breukelenh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/16/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Als aanvulling op de caching Texel serie, een earthcache met de grondwatermeter.
Een grondwatermeter op het geweldig mooie eiland Texel.

Verdroging

De afgelopen vijftig jaar is de grondwaterstand in Nederland op veel plaatsen gedaald met enkele decimeters tot zelfs een meter. Dit leidt tot verdroging van de bodem, wat nadelige gevolgen heeft voor veel planten die van een hoog waterpeil afhankelijk zijn. Bovendien neemt ook de kwaliteit van het aanwezige water af.

Met name natuurgebieden worden bedreigd door verdroging van de bodem. Tijdens droge zomers krijgen natuurgebieden vaak een extra klap, omdat veel boeren water uit rivieren halen om hun akkers te besproeien. Hierdoor verandert de samenstelling van het al aanwezige water ingrijpend, wat schadelijk is voor de natuur.

Daarnaast wordt bij de bestrijding van verdroging soms vervuild oppervlaktewater binnengelaten. Het vervuilde water bevat vaak mineralen en fosfaten waar de aanwezige planten juist niet tegen kunnen. De gebieden die het meest getroffen worden door verdroging zijn duingebieden met duinvalleien, natte heidegebieden en hoogvenen.

Grondwater meten

Om de stand van het grondwater te meten, staan verspreid over Nederland duizenden onopvallende kunststof peilbuizen. Helaas kun je als voorbijgaande fietser of wandelaar daar niet aan zien hoe het met het grondwater gaat. Op een aantal plekken in Nederland kan dat nu wel. Hier zijn grondwatermeters geplaatst waarop iedereen kan af lezen wat de stand van de grondwater is.


Met dank aan Zaal voor de mooie foto.

Hoe werkt een grondwatermeter

Een grondwatermeter bestaat uit een stalen buis die zich voor een paar meter onder de grond bevindt. Via gaten onder in de buis komt het grondwater in de buis te staan. Op dit water drijft een lange koker die boven de grond te zien is en de stand van het grondwater aangeeft.

De stand van het grondwater wordt altijd aangegeven vanaf het maaiveld. Het maaiveld is het grensvlak tussen bodem en lucht (atmosfeer). Staat het grondwater op de hoogte van het maaiveld, dan vult de koker de hele buis. De koker staat dan bij het streepje 0. Zakt het water daarna bijvoorbeeld 20 cm dan staat het grondwater 20 cm onder het maaiveld. Dit wordt op de buis aangegeven als -20.


Hoe deze cache te loggen?

1. Noteer in je log de stand van de watermeter. Doe dit op de volgende manier: [waterstand=-"jouw stand in cm"], dus bijvoorbeeld [waterstand=-30] (vergeet de rechte haken niet!). Dankzij JGeo worden dan alle gegevens in een grafiek geplaatst, die hieronder zichtbaar is.

2. Mail ons via ons profiel het antwoord op de volgende vragen: Wat is volgens de definitie op het bord een duinrel en wat is hier opmerkelijk aan?

Logs zonder mail, logs met hierin de antwoorden of mail met verkeerde antwoorden worden verwijderd conform de regels van Earthcache.com. Je mag je log alvast plaatsen, wanneer het antwoord niet klopt, nemen we contact op.

Optioneel: Maak een foto van de grondwatermeter en zet deze bij je log. Het is sinds 1 januari 2011 optioneel om een van je teamleden erbij op de foto te zetten, dus zie maar of deze op de foto erbij komen. Het is wel leuker als je er op staat. Je log zal niet verwijderd worden als er geen foto bij staat.
Desiccation

The past fifty years, the groundwater in many places in the Netherlands fell by a few decimeters or even one meter. This leads to desiccation of the soil, which affects many plants who depends on a high water level. Also the quality of the available water is declining.

Particularly nature reserves are threatened by the desiccation of the soil. During dry summers often it will get an extra bang, because many farmers get water from rivers to irrigate their fields. This changes the composition of substantially all water present, which is harmful to nature.

In addition to combat dehydration sometimes polluted surface water is admitted. The polluted water often contains minerals and phosphates which plants just can not stand. The areas most affected by drought are dunes with dune slacks, wet heathlands and moors.

Groundwater measurements

The state of groundwater measuring, are thousand scattered across Netherlands discreet plastic monitoring wells. Unfortunately passing cyclists and walkers could had not see how the groundwater level is. At some places in the Netherlands now you can. Here are groundwater meters installed where everybody could read the state of the groundwater.

How does a groundwater meter work

Groundwater meter consists of a steel tube which is a few meters below the ground. Through holes in the pipe the ground water will stand in the tube. On the water floats a long tube that can be seen above the ground and indicates the state of the groundwater.

The state of groundwater is always seen from ground level. The ground level is the interface between soil and air (atmosphere). Is the groundwater at the ground level, the innertube will fill the outer tube. The tube is then at the dash 0. Then the water drops eg. 20 cm then the water will be 20 cm below ground level. The tube will indicated this as -20.

How to log this cache?

1. Please make a note in your log how low the groundwaterlevel is. Please use the following format to do so: [waterstand=-["your measurement"], for example [waterstand=-30], including the brackets. Thanks to JGeo the measurements will be combined in a graph, plotted below.

2. Mail us via our profile the answer to the following question: What is a "duinrel" and what is "opmerkelijk"(remarkable) about it. You can send these lines in Dutch (or translated in English?).

Optional: Please place a photo of the groundwatermeter with your log. Since january 1st, 2011, the requirement of putting yourself on the picture is taken of the list. If you want, you or one of your teammember can also be put on the photo at the scale. This is no requirement. But is more fun for us cacheowners. Your log won't be removed if there is no picture.

Logs without mail or mail with the incorrect answers will be removed in accordance with the requirements of Earthcache.com. You do not have to wait on our response before logging this earthcache.Metingen van het waterniveau - measurements of the waterlevel.

JGeo, bedankt voor het mogelijk maken om de standen automatisch bij te houden.
JGeo, thanks for making this graph possible.

Banner:
<a href=”http://coord.info/GC2YAQD” ><img src="http://img.geocaching.com/cache/31f81cb3-a586-4938-b58b-c291db867ef9.jpg" title="Grondwatermeter Den Burg Texel" height="200" border="0" /></a>

Find more about Weather in Texel, NL
Click for weather forecast

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

2,719 Logged Visits

Found it 2,680     Didn't find it 3     Write note 31     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,698 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.