Skip to content

<

Mälaren - Rullstensås

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/01/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mälaren - Rullstensås

Mälaren - Rullstensås [SWE]

En rullstensås är en lång rygg av avrundade stenar, grus och sand som storlekssorterats och avlagrats av isälvar vid inlandsisens smältning.

När den senaste istiden hade passerade sitt maximum för ungefär 20 000 år sedan började isen dra sig tillbaka. Övergången till Holocen (vår nuvarande geologiska epok) skedde för ca 11 600 år sedan, det tar ytterligare ca 3000 år innan all is är bortsmält från Skandinavien.

När isens yta smälte började vatten rinna uppe på isen, när vattnet nådde en spricka rann det ner i glaciärisen. Smältvatten samlades i stora älvar som rann inuti isen, med isälvarna följde stenmaterial i olika storlekar. Älvarna strömmade ut vid inlandsisens kant och kom ut i det fria genom isälvsmynningar, strömhastigheten minskade och de stora stenarna sjönk genast till botten. Ju längre ut från mynningen vattnet nådde, desto lugnare blev strömmen och det finare materialet kunde avsättas ovanpå och vid sidan av de grövre. Detta leder till att lagren innehåller grövre material ju längre ned man kommer i rullstensåsen.

En rullstensås löper vanligen i isens avsmältningsriktning, oftast nord-sydligt. Det finns två grundtyper av rullstensåsar, supraakvatiska och subakvatiska. Det avgörande är om isälvstunnlarna mynnar ut över eller under vattnet.
  • En subakvatisk rullstensås bildas när en isälv mynnar ut under vattenytan, och kännetecknas genom att det finaste materialet saknas i själva åsryggen, då dessa transporterats längre ut längs åsens sidor.
  • En supraakvatisk rullstensås bildas när en isälv mynnar ut på land, denna typ av ås är vanligen sämre sorterad än en subakvatisk.
Hastigheten som iskanten flyttat sig påverkar också rullstensåsen, både bredden och höjden varierar. Även mängden vatten, och därav också material, påverkar åsens bildning.

Eftersom inlandsisens avsmältning bildade rullstensåsarna kan man nu tydligt se hur isälvsmynningarna en gång flyttat sig över Sverige. De största rullstensåsarna finns framförallt i östra Svealand, t.ex. Uppsalaåsen och Stockholmsåsen.

Här på denna ås, kallas ibland för Betlehems udde och är en del av Uppsalaåsen, kan man se de stora "rullstenarna". Vid koordinaterna finns ett rullstensfält med stora runda fina stenar, det är denna typ av stenar som har gett rullstensåsarna dess namn. Vid fältet finns det också två mindre flyttblock.

Mälaren
Mälaren är en ung sjö, endast drygt 1 000 år gammal. Den är alltså jämngammal med Sveriges äldsta ek, se Rumskullaeken. Namnet Mälaren kommer från det fornsvenska ordet mælir som betyder "grovt grus". Första gången det namnet kan beläggas i skrift är på 1320-talet.

Efter senaste istiden
När isen efter den senaste istiden drog sig tillbaka fanns varken Mälaren, Vänern eller Vätten. Sverige var delat av en bred vattenförbindelse mellan dåvarande Östersjön och västerhavet. Denna vattendelare låg i en linje i höjd med Mälardalen och Vänern. Den landhöjning som sen följde dämde upp vattnet och skapade först vikar och sen sjöar. Mälaren började som en vik till nuvarande Östersjön i denna landhöjning.

Mälaren ca 12 000 f.kr. Mälaren ca 5 000 f.kr.
Mälarens utveckling, ca 12 000 f.kr. Mälarens utveckling, ca 5 000 f.kr.

Historia
Under stenåldern var Mälaren fortfarande en djup vik av Östersjön. Östersjön benämns Ancylussjön vid denna tidpunkt (8 700 - 8 000 f.Kr.). Det är först kring 1000-talet som Mälaren separerades från Östersjön, genom landhöjning. Sedan vikingatiden har landhöjningen varit cirka fem meter. Medelvattenytan i Mälaren ligger idag cirka 0,7 meter över havet. Under 1900-talet har landhöjningen av Mälaren varit 0,4 meter jämfört med havsytan.

För att logga cache
Svara på följande frågor och maila svaret till oss:
1) Hur långt är fältet med rullstenar?
2) Hur brett är fältet med rullstenar?
3) Kompletera gärna loggen med en bild från cachen.

Cachen kan loggas direkt när svaren skickats in, är något svar fel så hör vi av oss. Bifoga gärna bilden i loggen. Inga svar i loggen tack.

Det finns en fin strand i närheten se Additional Waypoints och bilder.Lake Malaren - Esker [ENG]

An esker is a long ridge of rounded stones, gravel and sand size sorted and deposited by glacial river of ice melting.

When the last ice age had passed its peak for about 20,000 years ago the ice began to retreat. The transition to the Holocene (our current geological epoch) was around 11 600 years ago, it takes another 3000 years before all the ice is melting away from Scandinavia.

When the ice melt water began to flow on the ice, the water reach cracks and running down the bottom of the glacier. Meltwater collects in large rivers that flowed inside the ice, with the glacial river gravel of different sizes followed. The rivers flowed out at the ice edge, current velocity decreased and the large stones fell immediately to the bottom. The further the water reaches the slower is the power and the finer material disposes on top and on the side of the coarser. This means that the layers contain coarser material farther down on the esker.

A ridge runs usually in the ice melted direction, usually north-south. There are two basic types of eskers, supraglacial and subglacial. What matters is whether the meltwater channels culminates over or under water.
  • A subglacial ridge formed when the glacial river culminates under water, and is characterized by the very fine material is missing from the ridge, where they transported further out along the ridge sides.
  • A supraglacial ridge formed when a glacial river flowing out above the water, this type of ridge is generally less well sorted than a subglacial.
The speed of the ice edge also affects the esker, both width and height vary. Although the amount of water, and hence also material impact on the ridge formation

As the ice sheet melted formed the eskers its clearly shown how glacial river once moved over Sweden. The largest eskers are primarily found in eastern Svealand, such as Uppsala and Stockholm esker ridge.

Here on this ridge, sometimes called Betlehems udde and is a part of Uppsala ridge, one can see the large round stones. At the coordinates is a boulder field with big round beautiful stones, it is this type of rocks that have given the eskers its Swedish name "rullstensåsar", i.e. "roundstonesridge". Here there are also two smaller glacial erratic.

Lake Malaren
Lake Malaren is a young lake, only just over 1 000 years old. It is about the same age as the oldest oak tree, see Rumskullaeken. The name Malaren comes from the Old Swedish word mælir meaning "coarse gravel." The first time the name is substantiated in writing is in the 1320's.

After the last ice age
When the ice after the last ice age receded, there was no Malaren, neither Vänern or Vätten existed. Sweden was divided by a large water connection between the former Baltic and North Sea. This watershed was in a line at the height of Mälardalen and Vänern. The uplift, which then followed dammed up the water and created first bays and then lakes. Lake Malaren began as a bay to the present Baltic Sea in this uplift

Mälaren Lake Malaren, approx 12 000 bc. Mälaren Lake Malaren, approx 5 000 bc.
Lake Malaren, approx 12 000 bc. Lake Malaren, approx 5 000 bc.

History
During the Stone Age Lake Malaren was still a deep bay of the Baltic Sea, Baltic Sea is known as Ancylus Lake at this time (8700-8000 BC). It is not until around 1000's that the lake separates from the Baltic Sea by land uplift. Since this time the uplift has been about five meter. The average water level in the lake is now about 0.7 meters above sea level. During the 1900s, the uplift of the lake has been 0.4 meter.

To log the cache
Answer the following questions and mail the answer to us:
1) How long is the field with the large round stones?
2) How wide is the field with the large round stones?
3) Please complete the log with a picture from the cache.

The cache can be logged as soon as the answers are mailed to us, if there is any problems with the answers we will contact you. Feel free to upload your picture with the log. No answers in the log please.

There is a nice beach nearby, see Additional Waypoints and pictures.


EarthCache, homepage EarthCache Masters Program
Official EarthCache Banner

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.