Skip to content

<

Ravnsby Bakker

A cache by MOKBOK Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/27/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Ravnsby Bakker er et meget atypisk landskab for Lolland. Området kaldes med stolthed for 'de lollandske alper' eller 'det lollandske Schweiz'. Dette landskab (hvoraf 372 ha blev fredet i 1974) er beliggende i en tunneldal, der går herfra over Vesterborg til de tørlagte dele af Nakskov fjord, ved Halsted.

 

Tunneldalen eksisterede før istiderne satte ind og er et resultat af jordskorpeuro i den dybe del af den danske undergrund i Tertiærtiden. Under den sidste istid blev dalen gjort bredere og dybere, fordi den smeltede is tog jordflager med sig samt flager af kalk under jorden. Dalsystemet blev fyldt op med smeltevandsaflejringer fra bort-smeltningen af Hovedfremstødets ismasser i området.

 

Landskabet ved Birket kan inddeles i tre landskabsenheder. I slutningen af istiden er isen på dette sted ikke smeltet jævnt væk. Store isblokke blev dækket af et isolerende jordlag og smeltede derfor først hundreder af år senere. Da disse blokke - kaldet 'dødis' - endelig smeltede, efterlod de sig store dybe huller, der nu er blevet til vandhuller og moser såsom Lyngmose, Møllelung og Uglemose. Møllelungen er det største dødishul, - en stor lavning på 900 gange 300 meter. Et dødishul er skabt af en isblok, der er blevet afskåret fra en gletsjer og overdækket med jord. Herved har smeltningen af isblokken strakt sig over lang tid. I takt med at isen smelter, dannes der et meget karakteristisk hul med stejle sider (se billede længere nede).


På mange af bakketoppene ligger gravhøje, f.eks. Birket Bavnehøj, der er Lollands højeste punkt (30 meter over havets overflade), og som krones af en 7 m høj gravhøj. På Ravnsby Bakke ude ved kysten ligger Ravnsborg Borgruin.

 

Da folk tidligere ikke rejste så meget, som de gør i dag, var det normalt, at lollandske skolebørn kom på ekskursion til Ravnsby Bakker, så de kunne se en bakke – dem er der jo ikke så mange af på Lolland.

Der er adgang til slotsruinen, Bavnehøj og Glentehøj. Området er statsejet - bortset fra Ravnsborg Slotsruin, der er privatejet.

 

 

Uddybende geologi

 

Ravnsby Bakke er usædvanlig i forhold til det øvrige Lolland. Den store bakke er fladtoppet med adskillige større og mindre afløbsløse lavninger, dødishuller, som udelukkende drænes via afstrømning til grundvand. Bakken er afgrænset mod nord, syd og øst af 10-15 meter stejle uregelmæssige sider, mens den mod vest glider mere jævnt over i den omkringliggende moræneflade. Generelt er bakken 22 meter over havets overflade. Birket Bavnehøj når undtagelsesvist 30 meter og udgør Lollands højeste punkt. Landskabet vest for Birket består af den for Lolland typiske moræneflade med højder på 10 – 13 meter. 

  

 

De øverste pile viser hvordan den første isrykning har formet den øverste del af området, det er illustreret ved de brune linier. Denne istryksretning kaldes NØ-isen. Mellem NØ isen og det Ungbaltiske isfremstød var der mellem 1000 til 2000 år uden aktiv sammenhængende is. Den nederste pil på kortet viser hvorledes Ungbaltens istryksretning har dannet bakkeområdet.  Den Ungbaltiske isfremrykning har slettet mange af sporene fra NØ-isen. Dog kan man her se spor fra det.

Den brune farve på kortet er flade morænelersletter. De er, som størstedelen af Lolland, flade. Den grønne farve på kortet viser tunneldalen, der går fra Ravnsby Bakker og hele vejen til Nakskov Fjord. Den blå farve illustrerer de lavtliggende flader, der er skabt efter istiden. Til sidst har vi den lyserøde farve som illustrerer de dødishuller, der også er skabt af istiden.


For at logge cachen skal du sende svarene på følgende spørgsmål til:
 mokbokkonto@gmail.com

 

A: Mål hvor mange meter lang og bred bakken er.

B: På vej op af bakken kommer jorden rigt til syne. Er det sandjord eller lerjord?

C: Gå op til selve earthcache-koordinatet. Hvad står du på?

D: Hvilken side er stejlest – og hvorfor tror du, den er det?


Du er velkommen til at logge cachen så snart, du har sendt os en mail – og du er selvfølgelig meget velkommen til at vedhæfte et foto. Skulle svarene ikke være korrekte, kontakter vi dig efterfølgende.

Håber du/I vil nyde turen til de lollandske alper!

 

English

Ravnsby Bakker is a very unusual landscape of Lolland. The area is called the pride of ‘the Lolland Alps’ og ‘the Lolland Switzerland’. This landscape (of which 372 hectares was listed in 1974) coubtains numerous kettle holes.


At the end of glaciations, the ice at this location is not melted away. Large ice blocks were covered by an insulating layer of soil and melted therefore hundreds of years later. As these blocks - called 'dead ice' - finally melted, they left the big deep holes that have now become the ponds and marshes such as Lyngmose, Møllelung and Uglemose. Møllelung is the biggest kettle holes, - a large hollow at 900 times 300 meters. The area is state owned - except Ravnsborg ruined castle, which is privately owned.
Birket Bavnehøj is Lolland's highest point (30 meters above sea level) and crowned by a 7 m high mound. At Ravnsby is Ravnsborg Borgruin.

Detailed geology
Ravnsby Bakke is unusual compared to the rest of Lolland. The big hill is flat topped with several major and minor drainage hollows solve, kettle holes, which exclusively drained by runoff into groundwater. The hill is bounded on the north, south and east of 10-15 meters steep irregular sides, while the westward glide more smoothly over the surrounding moraine. Generally the hills are 22 meters above sea level. Birket Bavnehøj is exceptionally 30 m. The landscape west of Birket is a for Lolland typical moraine with heights of 10 to 13 meters.

   


The upper arrows show how the first ice have shaped the upper part of the area, it is illustrated by the brown lines. This ice is called NE-ice. Between NE-ice and ‘Ungbaltiske isfremstød’ there were between 1000 to 2000 years without active coherent ice. The lower arrow on the map shows how ‘Ungbaltens istryksretning’ have formed the hill area. The ‘Ungbaltiske isfremrykning’ has erased many of the tracks from the NE-ice. However, you can see the track from it.
The brown color on the map is flat moraine. It's like most of Lolland flat. The green color on the map shows one subglacial ranging from Ravnsby hills all the way to Nakskov Fjord. The blue color illustrates the low-lying surfaces, which are created after the Ice Age. And finally we have the pink color to illustrate the kettle holes, also created by Ice Age.

To log the cache you must send the answers to the following questions to: mokbokkonto@gmail.com


A: Measure how many meters long and broad the hill is.
B: Go up the hill. You’’ll see the soil. What kind of soil? Sand or clay?
C: Go to the exact coordinate. What are you standing on?
D: Which side is of the hill is the steepest - and why do you think it is?

Feel free to log the cache as soon as you have sent us an email - and you're of course very welcome to attach a photo. Should the answers be correct, we will contact you afterwards.
Hope you / I will enjoy the trip to the Alps Lolland!

Additional Hints (No hints available.)