Skip to Content

<

NPR Cervene blato

A cache by Komet_GPS_free Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/02/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:NPR Červené blato

CZ

Červené blato je rašeliniště s blatkovým borem 1,5 km jihovýchodně od Šalmanovic. Jedná se o  jedno z nejrozsáhlejších českých rašelinišť nižších poloh s rozlehlými porosty blatko­vého boru a podrostem rojovníku bahenního. Část rezervace byla v minulosti poškozena těžbou rašeliny. Narušené plochy však velmi dobře regenerovaly a vznikla pestrá mozaika různých rašelinných biotopů od bezlesí až po zapojený les různého složení s významnou florou a faunou často glaciálních reliktů.

Geologie

Podloží tvoří bělošedé kaolinické pískovce a slepence, rudočervené a bělošedé jílovce,  jílovité pískovce a prachovce svrchnokřídového stáří o mocnosti až 150-300 m reprezentující svrchní oddíl klikovského souvrství (turon - campan). Ty jsou lokálně překryté šedými a šedozelenými třetihorními  jíly mydlovarského souvrství (neogén). Na křídové a neogenní vrstvy nasedá rozsáhlé holocenní ložisko oligotrofní rašeliny. Rašeliniště má mírně klenutý tvar a svažuje se od jihozápadu k severovýchodu. Maximální mocnost rašeliny dosahuje 7,6 m, průměrná mocnost 3 m. Celé území je protknuto množstvím kanálů, které rašeliniště odvodňují jihozápadním směrem Borskou stokou a severovýchodním směrem Podřezanskou stokou.

Lidské zásahy

Recentní vývoj vrchoviště je poznamenaný melioračními zásahy z let 1810-1812, které měly přispět ke zvýšení produkce lesních porostů na rašelinách. Po odvodnění byla část území ponechána píchané těžbě rašeliny, která ustala až po roce 1910, kdy byla zrušena sklárna v Jiříkově údolí. První ochrana rašelinného komplexu Červené blato z  r. 1953 se týkala území o rozloze 39,4 ha. V r. 1973 byla rezervace rozšířena na současných 331,4 ha. Území rezervace je přístupné jen po naučné stezce, která byla zřízena v roce 1983. V rámci řízené péče o rezervaci dochází ke zpomalování odtoku a zaslepování starých odvodňovacích stok, které byly zřízeny před vyhlášením rezervace a dosud ovlivňují vodní režim. Lokalita je dlouhodobě  monitorována z hlediska vodního režimu a jeho narušení.

(k vytvoření listingu byly využity informace od AOPK ČR, více najdete na informačních tabulích naučné stezky)

(místo s odtěženou rašelinou / place after turf harvesting)

Vaším úkolem

bude navštívit rezervaci Červené blato a projít ji po naučné stezce. Na ní uvidíte osm informačních tabulí (devátá – s číslem 1 – je mimo rezervaci) a dozvíte se něco nejen o biologii rašeliniště, ale i o jeho vývoji. A k tomu budou směřovat následující otázky:

1. Kdy vznikla slatinná společenstva stojící na počátku tohoto rašeliniště (v tisících let)?

2. Na informační tabuli č. 4 jsou jednotlivá vývojová stádia rašeliniště. V jakém stádiu se nachází Červené blato (1 = spodní obrázek, 8 = horní obrázek)? Tuto otázku máte zodpovězenou na jiné tabuli než na této.

3. Jak se jmenuje plošně největší rašeliniště v ČR, které je ve stejném vývojovém stádiu, jako Červené blato? Vzhledem k příliš velikému výskytu špatných odpovědí na tuto (asi nejtěžší) otázku doporučuji – nehledejte na internetu, hledejte na informačních panelech.

4. Geologie Červeného blata má za následek výskyt rostlin i živočichů, které bychom čekali někde jinde. Kde? (na tuto otázku lze odpovědět více způsoby, stačí mi i ta nejjednodušší z možných odpovědí). Věta (na jednom panelu), v níž se vyskytuje termín "boreální lesy", napoví ;-)

5. Prosím o připojení fota (vás, či jen GPS, kompasu, nebo mapy atp.) k logu ze souřadnic: N 48° 51,567' E 014° 48,788'. Foto je sice podle současných pravidel nepovinné, ale k earthcachím fotografie tak nějak patří a udělají radost.

Další (nepovinné) úkoly:

6. V čem se liší Červené blato od šumavských rašelinišť?

7. Připojte k logu fotku místa, které se vám při procházce po stezce nejvíce líbilo.

8. Zjistěte si úkoly i pro earthkeš Jihočeská rašeliniště (GC60YDW)

(ukázka fotky k otázce 5)

Cachi si zalogujte ihned, jakmile mi pošlete odpovědi. V případě nějakých nejasností se ozvu.

Upozornění

Nacházíte se v národní přírodní rezervaci. Chovejte se zde prosím proto podle toho. Choďte jen po vyznačených cestách, neberte s sebou psy, nerušte zvěř v lokalitě a nesbírejte žádné rostliny, ani jejich plody. Jízdní kola zaparkujte nejdále u vstupu do rezervace (tj. u infocedule č. 2).

Špatnou zprávu mám i pro cachery s kočárky (a vozíčkáře). Neprojedete. Sám jsem se o to pokoušel. Zpočátku to jde, chodník je široký. Před půlkou okruhu se však zúží na pouhých 45 cm a v této šíři pak pokračuje prakticky až do konce stezky.

(oblast nezasažená člověkem – area without damage by man)

Upozornění pro logující :
A) Kdo
chce logovat, musí poslat odpovědi. (při skupinovém odlovu bude log ponechán pouze tomu, kdo odpovědi zaslal, ostatním bude smazán, viz pravidla)

B) Nejdríve odeslat odpoved , pak logovat!!! Nemám-li odpovědi log ihned mažu.

C) Zalogujte si cache ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chybka, ozvu se.

EN

The Red Bog

The Red Bog (Červené blato) is a peat bog with bog-pine forest situated 1.5 km south-east from Šalmanovice village. It is one of largest low-altitude peat bog in Czech Republic. A part of this area was in the past damaged by turf harvesting. But the damaged places regenerated very well and so there are wild scale bog biotopes – from places without trees to many kinds of forests with nice fauna, where many glacial relicts are present.

Geology

Bedrock is made by white-gray clayed sand-rocks and pudding stones, red and white-gray claystones, clay sand-rocks from upper Cretaceous period (thickness about 150-300 m) which are representing the top part of turon-campagn. These are partly owercovered by gray and green-gray Tertiary's clays from Mydlovary's layer (neogen). On cartaceous and neogen layers there is holocen's deposit of oligotrophy turf. The average thickness of the turf is 3 meters, in maximum 7,6 meters. Lot of canals is crossing all the area. These canals are dewatering the bog to the south-west direction by the Borská canal and to the north-east direction by the Podřežanská canal.

Human influences

Last development of the Red Bog is affected by melioration damage from the years 1810-1812. It had to increase the wood production and to the turf harvesting (the turf was used as a fuel for glass production). The harvesting finished in 1910 when the glass factory was closed. The protection of this area began in 1953. There was protected only 39,4 ha. In 1973 the protected area was increased to the present 331,4 ha. You can visit it only on education path, built in 1983. According to the management plan the dewatering canals (built before 1973) are blinding and there is a long-term water monitoring in the process (the visitors can see some equipment to it from the path).

(More information you can see on the panels of the education path – these are in the Czech, English and German language.)

Your goal:

Visit the protected area Red Bog (Červené Blato). You can find eight info panels of the education path (the ninth – with Nr. 1 – is out of the protected area) there. Lot of information about biology of the peat bog is on the panels, but there is information about development of the peat bog too. And my questions are aiming to the topic of the bog development.

1. When the bog mire came into being (thousands years)?

2. On the information panel Nr. 4 there are some pictures of the bog development. Which one of these pictures is describing the present situation at the Red Bog? Write me only the number – the lowest picture has number 1, the top picture number 8 (This question is answered on another panel, not on panel Nr. 4).

3. What is the name of the largest peat bog in Czech Republic, which is in the same development stage as the Red Bog? Because a large amount of wrong answers I would like to advice you – don't try to found the answer by internet, found it on info panels.

4. Geology of the Red Bog makes that you can found there many plant and animal species, which lives normally somewhere else. Where? (You can answer this question in many ways – the simplest answer is enough for me.) At one panel you can find a term 'boreal forest'. The sentence with this term can advice you the correct answer ;-)

5. Make a photo at coordinates: N 48° 51.567' E 014° 48.788' - with you and your GPS, compass, map etc. - and add it to your log (according to the earthcache rules it is voluntary task – but if you'll do it you'll make me happy).

Voluntary tasks:

6. What is the different within the Red Bog and bogs in Šumava (Böhemerwald)?

7. Add to your log a photo from a place, which you liked most during your visit of the Red Bog.

8. Find out the task for the earthcache Jihočeská rašeliniště (GC60YDW)

(sample of photo for task 5)

Log the cache, just when you'll send me the answers. If something is wrong, I'll write you.

Note:

You will be in nature area with the highest degree of protection. So please, use for the walking only the marked paths, don't take dogs with you, be calm, don't pick any plants or parts of them etc. Bicycles you can park in the entrance (close to information panel Nr. 2).

Don't visit the area with wheelchair or stroller, if they are not thinner than 45 cm. I tried it with my stroller and the first part was wide, so I thought that I'm go trough. But in the second half the woodways began slimmer and stayed slim to the end of the way.

Note:
A) Who wants to log, must send a answers. (no group answer sending allowed)
B) First send an answer, then log!! Log without answers will be deleted immediatelly.
C) Log cache immediately after sending the response, if it was something wrong, I'll let you know.

 

Additional Hints (Decrypt)

PM: Bqcbirqv an ifrpual bgnmxl anwqrgr an vasbgnohyvpu.
RA: Nafjref sbe nyy dhrfgvbaf lbh pna sbhaq ba gur vasbezngvba cnaryf bs gur rqhpngvba cngu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.