Skip to content

BiB12 - Ice age EarthCache

Hidden : 04/21/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[Sv] Den här cachen publicerades i samband med eventet Back in Business 2012. Klicka på bilden här bredvid för länkar till resten av cacharna.
[Eng]This cache was published as a part of the event Back in Business 2012. Click the image to get links to the rest of the caches.

SVENSKA

Flyttblock i folktron
Förr i tiden då man fann stenblock på höga höjder trodde man att det var stora jättar som hade slungat iväg ett stort stycke berg, som på så sätt hade landat högt uppe i högalpinta fjäll. Därför gav man stenblocken namnet jättekast, vilket i senare tid, när man insett verkligheten, ändrade till flyttblock. Man trodde också att jättar, när de blev rasande på kyrkornas klockklang och dylikt, i ren ilska kastade blocken på närmaste sockenkyrka, för ljudet av klockorna gjorde så hiskeligt ont i deras öron. Därför kan man ofta hitta dessa flyttblock intill kyrkor runt om i landet.

Flyttblock (erratiskt block)
Ett flyttblock, eller erratiskt block som det heter på geologispråk, är ett stenblock som slitits loss från sitt ursprungsberg och transporterats iväg av stora isar.

Flyttblocken har flyttats med hjälp av inlandsisar eller glaciärer. De flyttas i isens rörelseriktning, och då isen sedan smälter sjunker blocken till botten. Flyttblock kan också ha transporterats i kringflytande isberg och därför ha hamnat långt ifrån sina ursprungliga områden. De svenska flyttblock bestär därför framförallt av magmatiska och metamorfa bergarter som granit och gnejs från vårt eget urberg.

En långväga gäst…
"Der Alte Schwede" (GC1M15Z) heter ett flyttblock som hittades 1999 vid muddringsarbeten i floden Elbe som rinner genom Hamburg. Flyttblockets omkrets är 19,7 meter, och dess höjd är 4,5 meter. "Der Alte Schwede” väger imponerande 217 ton och har förts drygt 500 km från Småland till Hamburg av inlandsisen drygt för ca 400 000 år sedan, alltså under någon av istiderna Elster eller Cromer.

Med isen som budbärare...
De flyttblock som vi återfinner i Sverige idag kommer från vår senaste istid, som inleddes för ca 115000 år sedan. Men det var omkring 20000 f. Kr. som den nådde sin största utbredning och täckte hela den skandinaviska halvön, hela Baltikum och nästan hela Danmark. Det sammanhängande istäcket nådde en bit ner på kontinenten, ungefär till floden Wisla i Polen. Eftersom isen kom från norr och drog sig tillbaka dit, har samtliga flyttblock i Sverige sina ursprungsområden norr om var de ligger. Många av de som påträffas i Roslagen, norr om Stockholm, består av röd sandsten från Gävletrakten. De har med andra ord flyttats omkring 15 mil.

Ungefär 14000 f. Kr släppte isen sitt grepp om kontinenten och nu var det bara den skandinaviska halvön och delar av Baltikum som var täckt. Detta var strax före den varma Bölling-perioden 13000 - 12200 f. Kr. då isen smälte bort från Skåne, Blekinge, Halland och större delen av Småland. Issmältningen bidrog inte bara till att stora stenblock flyttas långa sträckor, bl.a. skapades även under denna tid våra rullstensåsar, drumliner och all den morän som täcker ca 75% av vårt avlånga land.

Den sista köldknäppen inträffade ca 10200 f. Kr. Glaciären skulle från och med nu enbart dra sig tillbaka. Klimatet utgjordes av tundra och det som ska bli Östersjön kallas för Baltiska issjön. För ungefär 11500 år sedan (ca 9500 f. Kr) höjdes temperaturen drastiskt och glaciärisens avsmältning accelererade. Nu började Stockholm se dagens ljus och det är från den här tiden som de flesta flyttblocken i landskapet härstammar. Ett svagt inflöde av saltvatten gör att Baltiska issjön förvandlas till Yoldiahavet.

Ungefär 8500 f. kr ligger medeltemperaturen på en nutida nivå och därmed är istiden officiellt över. Landhöjningen har gjorde att Östersjön återigen blev en insjö som nu kallas för Ancylussjön. De sista resterna av glaciärisen smälte bort under det följande årtusendet.

För ca 7500 år sedan gjorde landssänkningen i södra delarna av den skandinaviska halvön att saltvatten trängde in i Ancylussjön som nu förvandlas till Litorinahavet. Medeltemperaturen som fortsatt att öka är vid den här tiden 2-3 grader högre än idag.

Denna earthcache:
För att logga denna Earthcache måste du besvara följande frågor:

1. Hur ser man skillnad på granit och gnejs?

2. Är flyttblocket av granit eller gnejs?

3. Titta på hällarna runt flyttblocket. Är de av granit eller gnejs?

4. Hur högt över havet ligger flyttblocket?

Bifoga gärna en bild på dig själv och/eller din GPS vid flyttblocket till din logg.

Svaren skickar du i ett mail till cacheägaren, men du får gärna logga innan godkännande.
Redovisa inga svar i din log

ENGLISH

Boulder in folklore
In the past, when they found rocks at high altitudes was believed that there were giants who had thrown away a large piece of rock, which thus had landed high in the high mountains. Therefore, they gave the name of the boulders "gigant throws", which in recent times changed to boulder. It is also believed that the Giants, when they became enraged at the church bells and the like, in pure anger threw blocks at the nearest parish church to the sound of the bells did so frightful pain in their ears. Therefore, one can often find these boulders next to churches around the country.

Boulders (glacial erratic)
A boulder or glacial erratic as it is called in geology, is a rock torn from its original mountain and carried away by glacial ice.

Boulders have been moved by glacial ice or glaciers. They are moved in the direction of movement of the ice, and when the ice melts the blocks drops to the bottom. Boulders can also be transported in floating icebergs and thus have ended up far from their original areas. The Swedish boulder consists therefore mainly of igneous rocks and metamorphic rocks such as granite and gneiss from our own bedrock.

A guest long way from home...
"Der Alte Schwede" (GC1M15Z) is a boulder found in 1999 at the dredging of the river Elbe in Hamburg, Germany. The circumference of the bolder is 19,7 meters (55,77 feet), and its height is 4,5 meters (13.12 feet). "Der Alte Schwede" weighs an impressive 217 tonnes and has been moved over 500 km from Småland in Sweden to Hamburg in Germany by the ice sheet for about 400 000 years ago, during any of the ice ages Elster or Cromer.

The ice as a messenger ...
The boulders that we find in Sweden today comes from our last ice age, which began about 115,000 years ago. But it was around 20,000 BC. as it reached its greatest extent, covering the entire Scandinavian peninsula, the Baltic countries and almost all of Denmark. The continuous ice cover reached a bit down on the continent, much of the River Vistula in Poland. Since the ice came from the north and retreated there, all the boulders in Sweden have their home areas to the north of where they are located. Many of the boulders found in Roslagen, north of Stockholm, is composed of red sandstone from the Gävle region. In other words have they been moved about 150 km (93,2 miles).

Approximately 14,000 BC the ice released its grip on the continent and now it was only the Scandinavian peninsula and parts of the Baltic states that were covered. This was just before the warm Bolling period 13,000 - 12,200 BC. when the ice melted away from Skåne, Blekinge, Halland and most of Småland. The melting ice didn’t only contributed that large boulders were moved long distances, including created during this time the eskers, drumlins and all of the moraine which covers about 75% of our country.

The last cold clasps occurred around 10,200 BC. The glacier would from now on only to withdraw. The climate consisted of tundra and what will be the Baltic Sea is called the Baltic ice lake. For about 11,500 years ago (about 9,500 BC) the temperature rose drastically and glacial ice melting accelerated. Now Stockholm appears and it is from this period that most boulders in the landscape originated. A weak flow of salt water makes the Baltic ice lake turns into Yoldia Sea.

Around 8500 BC, the mean temperature at a contemporary level and the ice age is officially over. Uplift has led to the Baltic again became a lake, now called the Ancylus. The last remnants of glacial ice melted during the next millennium.

For about 7500 years ago the country fall in the southern parts of the Scandinavian peninsula and saltwater penetrated the Ancylus and now turns it into Litorina Sea. The average temperature as continued to increase, at this time 2-3 degrees centigrade higher than today.

Logging the earthcache:
To log this Earthcache, you must answer the following questions:

1. How can you see a difference between granite and gneiss?

2. Is the boulder granite or gneiss?

3. Take a look at the rocks the boulder stands on. Is it granite or gneiss?

4. How high above sea level lies the boulder?

If you want to, please include a picture of yourself and / or your GPS at the boulder to your log.

Send your answers in an email to the cache owner, you don't have to wait for confirmation to log.
Don't report any answers in your log!

Additional Hints (No hints available.)