Skip to content

Otok reloaded Mystery Cache

Hidden : 12/20/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:SLO: Škatlica je nova postavitev prvega zaklada v Kranju. Da pa bi naloga, predvsem za tiste, ki so ga našli že pred časom, ne bila prelahka, bo najprej treba najti nekaj, kar bo omogočilo dostop do zaklada. Rešitev vam bo dal odgovor na vprašanje, s katero zgodovinsko osebnostjo sta bila tesno povezana tako prejšnji, kot novi lastnik.

Iskana oseba je bil krščanski vojak - vitez iz Kapadokije. Legenda o njem temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi v deželo. Kot svetnik in mučenec je postal zavetnik orožarjev in vojščakov, razglašen pa je bil za zavetnika mnogih naselij, tudi v Sloveniji. V svetu mu je posvečenih veliko cerkva, samo v Angliji vec kot 160. Upodabljajo ga kot močnega, mladega moža v viteški opravi na belem konju. Njegova atributa sta ščit in sulica. Njegov god pomeni vrnitev pomladi, vstajenje in napredek. Smo ugotovili, kdo je to?

Koordinate bomo dobili, če vzamemo leto smrti malo prej iskanega moža in mu prištejemo enajstkratnik meseca njegove smrti. Ker nam to verjetno ne bo zadosti, zgolj še prestavimo prvo številko na zadnje mesto. Vse jasno?

Prosim, da ste na končnih koordinatah predvsem ob snegu in ledu zelo previdni. In predvsem, da se zavedate, da niste zadnji. Zato vse pustite točno tako, kot mora biti.


ENG: The box is the new placement of the first cache in Kranj. In order for the task not to be too easy, first and foremost for those who have already found it a while ago, it will be firstly necessary to find something that will make access to cache possible. The solution will be given to you by answer to the question, to which historical personality former and new owner were both closely connected to.

The sought-after person was a Christian warrior – knight from Cappadocia. The legend about him is based on the pagan tradition about spring’s coming to the land. As saint and martyr he became patron saint of armorers and warriors, and he was also proclaimed many a settlement’s saint, in Slovenia too. A lot of churches in the world are dedicated to him, more than 160 in England alone. They depict him as a strong, young man in knightly gear on white horse. His attributes are a shield and a lance. His name day means the return of spring, resurrection and progress.

We must only yet stroll down to the final coordinates. We will find these if we take the year of death of the aforementioned man and add up multiple of eleven of month of his death. Because this probably won’t suffice, let us merely just shift the first number to the last spot. All clear?

Please, be very careful (especially in case of snow or ice) at final one. And above all, realize that you are not the last one. Therefore, leave all exactly as it should be.

Additional Hints (No hints available.)