Skip to content

Bolund EarthCache

Hidden : 12/21/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DANSK:
Bolund er med sine 12 meters højde et markant element i landskabet. Strandengen foran Bolund oversvømmes ind imellem. To gange om dagen stiger vandet ca. 20 cm, og det er derfor altid spændende, når man kommer ud til Bolund, om man rent faktisk kan få adgang til selve øen, eller om tangen er oversvømmet. Kan man ikke komme derud, må man prøve igen en anden dag.

ENGLISH:
Bolund is with its 12 meters a significant element in the landscape. The salt marsh in front Bolund is occasionally flooded. Twice a day the water rises about 20 cm, and therefore it is always exciting to see wether you can actually get access to the island itself. If you can't get out there, you have to try again another day.

DANSK:
Bolund er en morænebakke skabt af sand og ler, som isen bragte med sig under den sidste istid og efterlod på stedet, da den smeltede. Hele iskappen bandt så meget vand, at verdenshavene var 100m lavere dengang end i dag. Som den smeltede blev Roskilde Fjord tilført vand, og i jægerstenalderen for 7000 år siden var vandstanden 4m højere end i dag, og Bolund var da en isoleret ø. Da den tunge iskappe smeltede, lettede presset på jorden, som begyndte at hæve sig. I løbet af mange tusinde år hævede Bolund og det omgivende land sig og skabte den holm og strandeng, der er i dag.

På vestsiden af Bolund kan man se stejle klinter, der er eroderet af stenalderhavet og blotter to morænelag, adskilt af smeltevandsaflejret grus. Morænelagene består af en rodet masse af sten, grus og ler, som isens bund har efterladt, og det er så hårdt sammenpresset af isens vægt, at de er svære at erodere. Smeltevandsgruset i midten er derimod opdelt i tynde lag, sorteret af det rindende vand, og det er let at erodere. Derfor kan der ses store huller i smeltevandsgruslaget og pga. sammenstyrtningsfare skal man holde sig fra dem. At der er to morænelag skyldes at der har været to forskellige isfremstød, afbrudt af en mildere periode, hvor isen er smeltet lidt, og har ladet smeltevandet transportere gruset ind over det nederste lag moræne.

Stenene på stranden stammer fra den eroderede moræne, og vidner om hvor stor Bolund engang har været. De beskytter også den sidste knold, så i dag er det mere den hyppige vestenvind end vandet, der sliber på klinten.

Tangen, ”draget”, der forbinder Bolund til fastlandet, er dannet over tid af det eroderede materiale fra vestsiden, der er skyllet ind på det lave område fra fjorden grundet den overvejende vestenvind. Man ved ikke hvornår Bolund blev landfast med Sjælland, men kort fra 1700-tallet viser et drag, der ligner det, der er i dag.

Selvom både Bolund og strandengen er PRIVAT og FREDET, er man velkommen til at gå sig en tur, og finde en cache. Hunden må også gerne være med, så længe den holdes I SNOR.

Og apropos cache: For at logge earthcachen skal du besvare følgende spørgsmål, og sende svarene i en mail til mig. Kunne du ikke komme ud til Bolund, da du besøgte stedet, må du komme igen en anden gang, så du kan besvare spørgsmålene:

1) Koordinatet bringer dig til foden af en skrænt. Kig op. Hvad kan have lavet de mange huller øverst i skrænten?
2) Kom med et bud på hvordan det kan være, at tangen er, hvor den er?
3) Hvorfor består smeltevandslaget i skrænten kun af grus og intet lyst sand?
4) Beskriv og/eller tag et billede af vandstanden ved tangen, da du besøgte Bolund, og vedlæg det din log.

Kilder: "Om Bolunds naturhistorie" af Per Smed. Christian Sørensen (red.) 2009. samt infotavlen på stedet.

Måske kan du drage nytte af disse waypoints:

WP1: Parkering, borde-bænke, infotavle og indgang til området
WP2: Herfra er den mindst mudrede adgang til Bolund – gå fra parkeringspladsen langs hegnet.

ENGLISH:
Bolund is a moraine hill made of sand and clay, as the ice brought with it during the last ice age and left there as it melted. The entire ice sheet tied so much water that the oceans were 100 meters lower then than today. As the ice melted Roskilde Fjord recieved extra water, and in the Stone Age 7000 years ago the sea level was 4 m higher than today, and Bolund was then an isolated island. As the heavy ice sheet melted, the pressure on the ground was relieved and it began to rise. Over thousands of years Bolund rose in this way and created the islet and marsh of today.

On the west side of Bolund you can see the steep cliffs that are eroded by the primal sea, exposing two moraine layers, separated by meltwater deposited gravel. The moarine layers consists of a jumbled mass of stone, gravel and clay, as the ice bottom left, and it is so hard-pressed by the ice's weight that they are difficult to erode. Meltwater gravel in the middle is however split into thin layers, sorted by the flowing water and it is easy to erode. Therefore, there can be seen large holes in the glacial gravel layer and due to collapse hazard you should stay away from them. There are two moraine layers because there have been two different ice fronts, interrupted by a milder period. Here the ice melted a little, and allowed meltwater to transport gravel over the bottom moraine.

The stones on the beach originate from the eroded moraine, and testifies the former size of Bolund. They also protect the remaining hill, so today only the frequent westerlies erode the cliff.

The isthmus that connects Bolund to the mainland, is formed over time from the eroded material from the west side of the hill, which is washed into the shallow area of ??the inlet due to the predominantly westerly winds. We do not know when Bolund was joined to Zealand, but maps from the 1700s looks like toaday.

Although both Bolund and beach meadow are PRIVATE and protected, you are welcome to take a walk and find a cache. The dog should be on leash.

And apropos cache: To log the earth cache please answer the following questions and send the answers in an email to me. If you couldn't acces Bolund please return some other time, so you can answer the questions:

1) The coordinates take you to the foot of a cliff. Look up. What may have made many holes at the top of the cliff? (the infoboard is danish, but give your best guess).
2) Make a bid on how it could be that the isthmus is where it is?
3) Why does the melt water layer only consist of gravel and no light sand?
4) Describe and / or take a picture of the water level at the isthmus, when you visited Bolund, and attach it to your log.

Sources: "Om Bolunds naturhistorie" by Per Smed. Christian Sørensen (ed.)2009. and information boards on site.

Maybe you can use these waypoints:

WP1: Parking, picnic tables, benches, information boards and entrance to the area
WP2: Here is the least muddy access to Bolund – walk from the parking lot along the fence.

Additional Hints (Decrypt)

#2: Yæfvqr #2: Ynlfvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)