Skip to content

This cache has been archived.

jakteam: Dekujeme všem za úcast na eventu a doufáme, že se zase potkáme na nejakých dobrodružných aktivitách.

More
<

MM12 - Touch the sky

A cache by OLGK & jakteam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 01 September 2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cesky . English

Zveme vás na adrenalinový event, na kterém sami o sobe možná zjistíte, co dosud nevíte.

Na výchozích souřadnicích je cílem vstoupit branou za plot, a pak pokračovat vzhůru k nebi. Můžete se tu dostat do situace mimo svou komfortní zónu, tedy do situace, která pro vás není běžná a představuje stav nerovnováhy. Takový stav je výzvou pro adaptační mechanizmy lidského organizmu, které se snaží o návrat do stavu rovnováhy. Nově nalezená rovnováha představuje změnu, která s sebou nese osobnostní růst a poznání.


Event proběhne v sobotu 1. září v lanovém centru v Olomouci. Je připraven čtyřhodinový program pod vedením vyškolených instruktorů. Je možný výklad v angličtině.
Můžete se přihlásit na dopolední termín, který bude od 9 do 13 hodin
nebo na odpolední termín, který bude od 13 do 17 hodin.
V rámci každého termínu bude odlišen program pro začátečníky a pokročilé. Pokročilí jste, pokud jste už někdy nějaký program v lanovém centru absolvovali, a chcete zkusit něco ještě adrenalinovějšího.
Kapacita každého termínu je 68 osob.
Dostavte se prosím 15 minut před začátkem programu!

Adrenalinového programu se můžete zúčastnit po zakoupení vstupenky na e-shopu Mega Moravia. Cena vstupenky je 365 Kč pro jednu osobu (bez ohledu na věk, studium apod., cena je proti základní ceně 440 Kč v LC snížena). Cena zahrnuje: čtyřhodinový program, vyškolené instruktory, veškerý materiál, pojištění účastníků a CWG eventu. Vstupenky jsou v prodeji od 15. května do 31. července 2012. POZOR - po 31. červenci je v e-shopu k dispozici posledních šest vstupenek na ranní skupinu a tři vstupenky na odpolední skupinu.

Will attend logem nahlaste svůj zájem o účast na tomto eventu. Po zakoupeni vstupenky nám prosím formou editace Will Attend logu nebo Write Note logem do 31.července 2012 sdělte:
- že máte vstupenku a tudíž se hlásíte závazně
- kolik členů má váš tým
- zda všichni či někteří (kolik) chcete program pro pokročilé
- zda chcete výklad v angličtině
Pokud tuto podmínku nesplníte, budete zařazeni na program pro začátečníky s výkladem v češtině.

Program se koná za každého počasí kromě bouřky. V případě, že instruktoři rozhodnou, že počasí je nebezpečné pro realizaci programu, bude zorganizován náhradní termín návštěvy v LC, vstupenky zůstanou v platnosti. Logbook by byl k dispozici v bezpečné zóně. Vzhledem k datu eventu je ale bouřka velmi nepravděpodobná.
Jídlo i pití si doneste vlastní.
Doporučujeme pohodlné sportovní oblečení, které umožní větší rozsah pohybů a lehčí pevné uzavřené boty. Vhodné jsou sluneční brýle a ferratové (popř. cyklistické) rukavice.
Parkování je možné přímo před LC.
Akce není vhodná pro děti mladší 10 let.
ENGLISH:

Touch the sky, don’t stand by!
We would like to invite you to an adrenaline event where you may learn things about yourselves you do not know yet.

Your goal is to enter the gate through the fence at the initial coordinates and continue upward. You can experience a situation beyond your comfort zone there, it means a situation which is not common for you and which represents a state of imbalance. Such a state is a challenge for the adaptive mechanisms of the human body which are supposed to reestablish the balance of the body. The newly found balance represents a change which is associated with personal growth and self-recognition.


The event takes place on Saturday September 1, 2012 at Rope Center in Olomouc. A four-hour long program led by trained instructors is prepared. Visitors can also be instructed in English.
You can register for the morning term 9 a.m. through 1 p.m.
or for the afternoon term 1 p.m. through 5 p.m.
Within each term there will be a program for both beginners and advanced climbers. You are considered advanced if you have been to a rope center before and you want to experience more adrenaline.
68 persons can register for each term.
Please come 15 minutes before the program starts!

For adrenaline program you have to buy a ticket at the Mega Moravia e-shop. One ticket costs CZK 365 (regardless of age, study, etc., the price has already been lowered in comparison with the basic price CZK 440 at the rope center). The price includes a four-hour long program, trained instructors, all the necessary equipment, insurance of the participants, event CWG. The tickets are available at the e-shop May 15 through July 31, 2012. NOTE – after July 31 last six tickets for the morning group and three for the afternoon group are available.

Report your interest in participating in this event in Will Attend log. After purchasing your ticket please by July 31, 2012 provide the below listed information via editing your Will Attend log or via posting Write Note:
- you have bought your ticket and thus you will definitely come
- how many persons are on your team
- if all of you or some of you (how many) require the program for advanced climbers
- if you require the instructions in English
If you do not meet this requirement, you will be assigned to the program for beginners with instructions in Czech.

The program is held in all weather conditions except in case of a storm. In case the instructors decide that the weather is too dangerous for the program to commence, a substitute term of the program will be organized and your tickets will be valid for this term. The logbook would be available in a safe place. Considering the date of the program, the occurrence of a storm is highly unlikely.
Take your own meal and drinks.
We recommend comfortable sportswear enabling sufficient mobility and light but stable closed shoes. Sunglasses and gloves for via ferrates (or for cycling) are suitable.
You can park just outside the rope center.
The program is not suitable for children under the age of 10.

Additional Hints (Decrypt)

anuber

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)