Skip to Content

<

Poziom depresji / Depression level

A cache by abdul65 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/19/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]


Najniższy punkt w Polsce.


W Raczkach Elbląskich na Żuławach znajduje się najniższy punkt w Polsce: 1,8 m poniżej poziomu morza! Miejsce zostało oznakowane dzięki staraniom elbląskiego oddziału PTTK.


Do wspominanego miejsca łatwo można dojść pieszo z Elbląga: idziemy wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku Malborka, przechodzimy pod wiaduktem z obwodnicą, aby tuż za pierwszym mostem zobaczyć znaki kierujące nas do Raczek Elbląskich. Schodzimy w dół, w prawo, a następnie przechodzimy pod mostem. W tym miejscu znajduje się stacja pomp. To dowód na to, iż znajdujemy się na depresji. Pozostaje jeszcze jedynie krótki spacer na wprost w kierunku wsi. Po przejściu kilkuset metrów, po lewej stronie dostrzeżemy oznakowany słupek z tablicą informacyjną. Jesteśmy na najniżej położonym miejscu w Polsce! Warto zwrócić uwagę na symbol fal morskich znajdujący się na słupie - mniej więcej na tej wysokości znajduje się poziom morza.


Ciekawostką jest spór jaki miał miejsce na początku XXI w. o to, gdzie znajduje się najniższy punkt w Polsce. Wójt gminy Gronowo Elbląskie zakwestionował oznaczenie największej depresji w Raczkach Elbląskich. Jego oficjalne stanowisko brzmiało: najniżej położony punkt w Polsce znajduje się na terenie gminy Gronowo Elbląskie, we wsi Wikrowo - kilka kilometrów od Raczek Elbląskich. Spór o to, gdzie jest większa depresja, trwał dwa lata. Na wniosek wójta Gronowa Elbląskiego przeprowadzono pomiary geodezyjne. Wynikało z nich, że w Wikrowie jest niżej niż w Raczkach - około 2 m poniżej poziomu morza. Depresja w Wikrowie została jednak zakwestionowana przez niektórych geologów. Stwierdzili oni, że jest ona wytworem ludzkiej działalności. Przed II wojną światową Niemcy wykopywali w Wikrowie torf, dlatego teren ten tak się obniżył. Spór przybrał charakter czytso akademicki. Możemy bowiem zadać pytanie, czy jeżeli wykopiemy w ziemi wielką dziurę, a następnie jej nie zasypiemy, to może powstać kolejna, jeszcze większa depresja?


W 2002 r. władze gminy Elbląg, na terenie której są położone Raczki Elbląskie, dzięki pomocy członków elbląskiego oddziału PTTK oraz Klubu Turystów Pieszych Delta, ustawiły słupek informacyjny. Raczki Elbląskie przejęły inicjatywę i były pierwsze, aczkolwiek pamiętać należy, że w Wikrowie jest jeszcze niżej...


Zatwierdzenie wizyty tylko po przesłaniu odpowiedzi na poniższe pytania na adres e-mail abdul65@wp.pl:

1. Jakim kolorem zaznacza się na mapach depresję?

2. Co to jest "izohipsa" ?

3. Co to jest "kryptodepresja" ?

4. Gdzie znajduje się i jaką ma wartość najniższy punkt depresyjny na lądzie kuli ziemskiej?

5. !(UWAGA-TO PYTANIE DOTYCZY WIATRU!, a nie chorągiewki zastanów się :) ) Jaki kierunek wiatru wskazuje chorągiewka na słupie? Jaki to wiatr (N, S...itd.)?


BARDZO PROSZE NIE DODAWAC SPOJLERÓW, OPISÓW, ZDJEC ITD.[EN]


The the lowest point in Poland.


In Raczki Elbląskie in Żuławy there is the lowest point in Poland: 1.8 m below the seal level! This place was marked thanks to the Elbląg division of PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society).


The mentioned place can be easily reached on foot from Elbląg: we go along the road leading to Malbork, pass under a viaduct with ring road, and then, right after the first bridge, we will see the road signs directing us to Raczki Elbląskie. We go down, to the right, and then we pass under the bridge. There is a pumping plant here. It proves that we are on depression. We only have a short straight walk to the village left. After several hundred of meters, on the left we will notice a marked post with information board. We are on the lowest point in Poland! It is worth to notice the symbol of sea waves located on the post – this is more or less the height of sea level.

Another interesting thing is the conflict on the location of the lowest point in Poland that occurred at the beginning of 21st century. Head of Gronowo Elbląskie commune questioned the marking of the biggest depression in Raczki Elbląskie. His official statement was: the lowest point in Poland is located on the territory of Gronowo Elbląskie commune, in Wikrowo village – a few kilometres from Raczki Elbląskie. This conflict lasted for two years. Following the request of the head of Gronowo Elbląskie commune, field measurements were conducted. According to the results, Wikrowo was lower than Raczki Elbląskie for about 2 meters below the sea level. However, depression in Wikrowo was questioned by some geologists. They stated that it was created by people. Before World War II, Germans dug up the peat in Wikrowo, which is why the area lowered so much. The conflict had a purely academic character, as we can ask a question: if we dig up a huge hole in the ground and then fill it up, can we create another, even bigger depression?


In 2002, the authorities of Elbląg commune on the territory of which Raczki Elbląskie are located, thanks to help of members of Elbląg PTTK division and Delta Hiking Club (Klub Turystów Pieszych Delta) placed an information post. Raczki Elbląskie took the initiative and were the first to do this, but one has to remember that Wikrowo is located even lower…


Confirmation of the visit requires sending the answers to the below questions through the profile on Geocaching.com :

1. What colour is used to mark depressions on the maps?

2. What is "isohypse" ?

3. What is "cryptodepression" ?

4. Where and how low is located the lowest depression point on the land on Earth?

5. (ATTENTION- THIS QUESTION CONCERNS WIND! Not the wind vane – think about it ) What wind direction is indicated by the wind vane on the post? What wind is it (N, S...etc.)?

PLEASE DO NOT ADD SPOILERS, DESCRIPTIONS, PICTURES, ETC.


Flag Counter

src=https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/305474e7-4881-4325-939a-e3aa74cb672f_l.jpg

Additional Hints (Decrypt)

CY: Bqcbjvrqmv an clgnavn 1-4 zbmrfm hmlfxnp fgbfhwnp ynzcr HI yho manwqhwnp wr ac.
j raplxybcrqvv yho vagrearpvr. Bqcbjvrqm an clgnavr 5 bgemlznfm an
zvrwfph (fcbwyre).
RAT: Gur nafjref ba dhrfgvbaf 1-4 lbh pna trg nccyl gur ynzc HI be svaqvat bs
gurz r.t. va gur raplpybcrqvn be vagrearg. Lbh jvyy erprvir nafjre ba
dhrfgvba 5 ba gur cynpr (fcbvyre).

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

218 Logged Visits

Found it 208     Write note 3     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 61 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.