Skip to Content

<

Hradisko

A cache by Babu team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/08/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


HRADISKO

image

 

CZ

Vápencová skála Hradisko  v Predmostí dnes již z vetší cásti znicené težbou,vznikly jako naprostá vetšina ostatních vápencu v morském prostredí nahromadením schránek morských živocichu,úlomku kalcitu,cinností nekterých ras a bakterií, prípadne vyloucením z morské vody.Predmostenský devonský vápenec vznikal konkrétne v prvohorním devonském mori pred 350-395miliony let.Pozdeji,již v suchozemských podmínkách koncem druhohor a pocátkem tretihor, vlivem tehdy panujícího agresívního tropického klimatu znacne zkrasovatel, stal se porézním a puklinami jím na povrch pronikala minerální voda.
Vápence patrí mezi horniny sedimentární, krystalické vápence mezi horniny
metamorfované. Krystalické vápence vznikly metamorfózou vápencu sedimentárních.
Na vzniku vápencu se podílely biogenní i chemické pochody. Vetšina vápencu vznikla
v morích a na jejich genezi se podílely horninotvorné organismy. Vápence obojího
druhu vznikaly i ve sladkých vodách, v jezerech, rekách i jeskyních (formou krápníku).
Hlavními podmínkami vzniku vápencu bylo klima a neprítomnost jílového prípadne
píscitého materiálu. Velké mocnosti vápencu vznikaly v tropickém a subtropickém
klimatickém pásmu tam, kam reky neprinášejí nevápnitý klastický materiál. Mohutná
vápencová sedimentace vrcholila v devonu a pokracovala hlavne v údobí jury a krídy.
Dejiny využívání vápencu clovekem jsou nekolikatisícileté a od dob prumyslové
revoluce v 19. století až dodnes rostou možnosti zpracování a využívání této suroviny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hradisko, prostor sprašového návrší s reliktem vápencového jádra, je predevším stredopaleolitickou lokalitou, spojenou s pobytem neandertálcu -Homo neanderthalensis To nakonec potvrdily i poslední archeologické výzkumy Archeolo­gického ústavu AV CR v Brne, provádené v letech 1989-1992 na severovýchodním okraji Hradiska.Nalezené kamenné artefakty (valounové nástroje, jádra, úštepy a drobné retušované nástroje), prirazené k okruhu drobnotvarých industrií tzv. taubachienu, zde byly vázány na nápadne narezlý pudní horizont náležící poslední dobe meziledové (120 000-100 000 let pred dneškem). Souvrství, datované metodou termoluminiscence, vznikalo asi pred 100 000 lety. Analýza pylu získaného z techto vrstev doložila pro tuto dobu prítomnost prevážne listnatého lesa se zastoupením brízy, habru, jerábu, dubu, olše, jedle, borovice a dalších drevin.Nositeli taubachienu, pro který jsou ve strední Evrope príznacné lokality vázané na nezamrzající minerální prameny (které byly prítomny rovnež zde v Predmostí i v širším okolí), byli již zmínení neandertálci. Vyskytovali se pred 150 000-30 000 lety a predstavovali evropskou, nebo euroasijskou formu adaptovanou na podmínky mírného pásu. Je pro ne príznacná menší svalnatá postava a lebka s mozkem stejné velikosti, jako máme my, ale s charak­teristickým tvarem oblicejové cásti. Nadocnicový val byl u neandertálcu podobný jako u drívejších lidských populací. Vycnelé velké prední zuby mohly neandertálcum pri práci pomáhat jako „tretí ruka".Neandertálci navštevovali oblast Hradiska ve stepním prostredí ješte na zacátku poslední (wúrmské) ledové doby, poté se nám zde nedostává nálezu.Okolí Hradiska, a snad i návrší samotné, sehrálo pravdepodobne významnou úlohu ve slovanském období, ve strední dobe hradištní

 

Podmínky logu:

Ozveme se vám pouze v prípade, když s vašimi odpovedmi nebudeme spokojeni. Pokud o nás neuslyšíte, vše je v porádku a log máte uznaný.

Přes profil nám zašlete odpovedi na následující otázky:

 1. Sejděte dolů pod skálu a odhadněte výšku v jejím nejvyšším bodě.
 2. Rýpněte do vápencové skály nehtem a třeba nožíkem a napište nám,která odpověď je podle Vás správná:
  • vápenec je měkčí než nehet i ocel.
  • vápenec je tvrdší než nehet i ocel
  • vápenec je tvrdší než nehet,ale měkčí než ocel
  • vápenec je tvrdší než ocel,ale měkčí než nehet
 3. Jižním směrem od Hradiska ( na souřadnicích 49°28.038,017°26.273)-dále po naučné stezce, je místo, kde je balvan, který je pozůstatkem původního terénního útvaru podobnému „Hradisku“.Napište nám název .

  image

 4. Na úvodních souřadnicích je tabule kde jsou vyobrazeny různé pozourky.Mezi nimi je soška zvířete z doby ledové, které se v téhle lokalitě vyskytovalo.Napište nám o jaké zvíře si myslíte, že se jedná.
 5. Vyfotte sebe, nebo GPS u skály a foto přiložte k logu –není nutné.

Zdroje: http://www.prerov.eu/ , http://en.wikipedia.org/                

image

EN

The limestone rock Hradisko in Predmosti, mostly destroyed by mining nowadays,were created in the sea animals,calcite chips, activity of some seaweed and bacteria,or seclusion from sea  water.Devonian limestone in Predmosti was created in Palaeozoic Devonian sea 350-395 million years ago.Later,in earthbound conditions, towards the end of the Mesozoic period and the beginning of Cainozoic era, it became karstified,due to the severe tropical climatic conditions and mineral water sprang from its cracks.Limestone is a sedimentary rock  .It most commonly forms in clear, warm, shallow marine waters. It is usually an organic sedimentary rock that forms from the accumulation of shell, coral, algal and fecal debris. It can also be a chemical sedimentary rockformed by the precipitation of calcium carbonate from lake or ocean water.Some limestones can form by direct precipitation of calcium carbonate from marine or fresh water. Limestones formed this way are chemical sedimentary rocks. They are thought to be less abundant than biological limestones.Like most other sedimentary rocks, limestone is composed of grains; however, most grains in limestone are skeletal fragments of marine organismsLimestone has numerous uses, including as a building material, as aggregate to form the base of roads, as white pigment or filler in products such as toothpaste or paints, and as a chemical feedstock.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hradisko, less affected by mining is mainly Middle Palaeolithic location, linked with the Neanderthal man - Homo neanderthalensis. This fact was confirmed by the latest archaeological excavations carried out in 1989-1992.The artefacts, discovered in this location, were made from stone and recognized as small shape tools, i.e. Taubachien, linked to conspicuously red ground horizon, typical for the latest interglacial period (120 000-100 000 ago). When the pollen was analysed, it was proved that deciduous forests prevailed and the predominant trees were birch, hornbeam, rowan tree, oak, alder, fir, pine and many other kinds of trees.The Neanderthals lived 150 000-30 000 years ago. A smaller muscular body and a skuli containing a brain of the samé size as the present man, however, possessing the characteristic shape of the facial part were the typical features of the Neanderthals. The superciliary ridge of the Neanderthals was similar to earlier humans and protruding big front teeth could help during work as the "third hand".The Neanderthals visited the area of Hradisko and its prairie environment even at the beginning of the last (Wurml glacial period, and no further findings after this stage are available.           

 

Requirements for this Earthcache log:

Please make sure to use your nick at GC.com to sign in your email write cache name or code in the subject column. After sending us your answers feel free to log your visit. We will contact you only if your answer will be insufficient or incorrect.

To our e-mail address  babuteam@gcm.cz  send answers to the following questions:

1. Walk to the bottom of the rock and estimate its height.
2. Scratch the limestone rock with a fingernail or knife and write it us which answer is correct:
      -Limestone is softer than nail and steel.
      -Limestone is harder than nail and steel
      -Limestone is harder than a fingernail, but softer than steel
      -Limestone is harder than steel, but softer than fingernail
3. Southward to Hradisko (at coordinates
49°28.038,017°26.273)- further to natural trail there is spot with a boulder,    which is a remnant of the original field unit similar to "Hradisko"  Write us  its name .

image

4. At The initial coordinates -  there is board which exhibits a variety of flints.
    Among them is a statue of an animal from the Ice Age, which lived in this area. Write us
    what kind of animal it is .
5. Take a photo of yourself, or GPS with rocks and photo-attach in the log- is not necessary.

   Surces:http://en.wikipedia.org/, http://www.prerov.eu/

RADVOJŮV GEOFOND

free counters

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

332 Logged Visits

Found it 330     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 258 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.