Skip to Content

<

Vitejte v Pekle (CZ,EN)

A cache by bohouscl6 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/08/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Národní přírodní památka
PEKLO


Projdeme se údolím Robečského potoka a zároveň oblastí zvané Peklo mezi obcemi Zahrádky a Česká Lípa něco málo přes 4 km dlouhou červeně značenou turistickou cestou.


Z úvodní cedule stejné na obou koncích značené turistické trasy  :

Potok vytéká z Novozámeckého rybníka a zařezává se hluboko do druhohorních pískovců. Údolí má místy téměř svislé skalní stěny na kterých se v důsledku zvětrávání vytvořily nejrůznější povrchové tvary (pseudoškrapy, voštiny, rozšířené pukliny...)

 
 

Vjezd na kolech není povolen !!!

Tolik oficiální část a pojďme se podívat, co nás čeká + nějaké ty organizační pokyny a doporučení :

 • Můžete si zvolit ze které strany se chcete na trasu vydat, zda to bude od Zahrádek a nebo naopak vyrazíte z Dubice v České Lípě
   
 • Směr trasy (z ČL do Zahrádek nebo opačně, ze Zahrádek do České Lípy) si zvolte sami dle svých dispozic a dopravních možností.
   
 • Ve waypointech najdete vhodné parkoviště pro oba starty, pro přepravu zpět k vozidlu je možno využít vlakovou nebo silniční dopravu.
   
 • Trasu je možno absolvovat POUZE PĚŠKY, KOLA NEJSOU POVOLENA (kola jsou výslovně zakázána)
   
 • Na trase najdete několik infocedulí, kde na vás čekají odpovědi na otázky - není tedy třeba nic googlit
   
 • Obutí doporučuji turistické. Na některá místa se za celý den nedostane slunce, cesta je podmáčená, zvláště pak po dešti.
   
 • Kočárek nemohu doporučit, i když je cesta na mnoha místech upravena dřevěnými chodníky, popadaných stromů a dalších překážek je po cestě i tak velmi mnoho.
   
 • Po cestě není žádný kiosek, občerstvení, v leckterých místech může být problém se dovolat telefonem pomoci (budete v údolí mezi skalami).
   
 • Že mezi skalami můžete mít potíže i s kvalitou signálu pro vaši GPS je asi zřejmé, naštěstí zde nebudete GPS vůbec potřebovat.
   
 • Držte se červeně značené turistické cesty a nescházejte z ní (dodržujte návštěvní řád).
   
 • Samozřejmě zde platí zákaz rozdělávání ohně, stanování, poškozování skal a dalších objektů ochrany
   

Meandry Robečského potoka
 
Meandry Robečského potoka


 

S jakými geologickými zajímavostmi se v údolí Pekla setkáte :

 • Voštiny a výkvěty
  Přepážky mezi dutinami jsou zpravidla v okolí puklin zpevňovány opálem a křemenem. Při odpařování roztoků se na povrchu hornin vytvářejí různobarevné povlaky, výkvěty.
   
 • Pseudoškrapy
  Nepravidelné drobné výtupky a žlábky, vznikající rozpouštěním solí vyplavovaáním částic jílového tmelu a odplavováním pískových zrn z méně odolných částí horninového povrchu, působené vodou.
    
 • Skalní převisy
  Ve vodorovném směru vyhloubené převisy válcového tvaru při dně údolí. Vznikají erozí hornin v dosahu hladiny povodňové vody. Při zřícení se takto tvoří kaňonovitá údolí.
   
 • Železité povlaky a impregnace
  Voda pronikajíí horninami rozkládá řadu minerálů, nebo je rozpouští. Při styku se vzdušným kyslíkem železo oxiduje z dvojmocného na trojmocné a sráží se ve formě oxyd-hydroxidu rezavě hnědé až červené barvy a zpevňuje horniny. V horninách a jejich puklinách tak vznikají nepravidelné pevnější polohy, tvořící výstupky, římsy, pokličky a pod.

 

 

Většina uvedených informací je čerpána z informačních tabulí Správy CHKO Kokořínsko, dostupných na trase.
Jako autor textů je zde uvedeno VMG Česká Lípa (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě)Pro zalogování je třeba splnit při procházení Pekla tyto úkoly a zjistit (třeba z infotabulí) odpovědi na tyto otázky :

 1. Cím je tvořen geologický podklad oblasti  ?
   
 2. Jak od druhohor vznikalo údolí Pekla ?
   
 3. Ve spodní části toku jsou skalní útvary dokazující způsob vzniku údolí Pekla  - jaký důkaz to je (jak se tento skalní útvar nazývá) ?
   
 4. V kterém roce byla vyhlášena Národní přírodní památka Peklo ?
   
 5. Na okolních skalách a svazích můžeme zastihnout plazy a obojživelníky - které ?
   
 6. Která chráněná rostlina zde v předjaří roste ve více než desetitisícovém množství ?
   
 7. Na souřadnicích této cache, kde se nalézá informační tabule s tématem ZOOLOGIE, je ve skále lidskou rukou vytvořena chodba - jak je dlouhá (metry) a  jaká je výška a šířka  vstupního otvoru do této chodby (stačí zaokrouhleně na desítky cm) ?
   
 8. Nepovinné - chceš-li, přilož svoje foto u nějaké zajímavosti (Voštiny a výkvěty, Pseudoškrapy, Skalní převisy, Železité povlaky a impregnace).

 
Přeji prima pohodovou procházku !

 

Upozornění pro logující :
A) Kdo chce logovat, musí poslat odpovědi. (při skupinovém odlovu bude log ponechán pouze tomu, kdo odpovědi zaslal, ostatním bude smazán, viz pravidla)
B) Nejdríve odeslat odpoved , pak logovat!!! Nemám-li odpovědi log ihned mažu.

C) Zalogujte si cache ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chybka, ozvu se.
 

 

 

 


national natural monument
PEKLO (hell)


We walk through the valley of the Robečský stream and concurrently the area called Peklo (Hell) between two oaks Zahradky and Ceska Lipa. It is a little over 4 km log path marked with red tourist tags.


From the initial laber, which is on both endings of marked hiking path:

The stream flows from the Novozámecký pond and cuts deep into the Mesozoic sandstones. The valley has at some places nearly vertical rock walls, on which there are various surface shapes, developed as a result of weathering  (honeycombs, extended cracks...)

 
 

Vjezd na kolech není povolen !!!


So this is enough for the official part and let's see what is awaiting for us + some organizational guidelines and recommendations:

 • You can choose from which side you want to take the route, whether it be from the Zahrádky or Dubice in Ceska Lipa
   
 • Choose  direction of the route (from Ceska Lipa to Zahradky or vice versa) according to your own dispositions and transport posibilities.
   
 • In the waypoints you will find suitable parking for both startpoints. You can use the train or road transport for transport back to your vehicle.
   
 • The route can be taken only on foot, WHEELS ARE NOT ALLOWED (bikes are expressly prohibited)
   
 • On the route you will find several infolabers where the answers to the questions are awaiting – there is nothing for searching on the Google
   
 • I recommend hiking shoes. Sun dont shine at some places whole day. The path is waterlogged, especially after rain.
   
 • I can not recommend the stroller, even if the way is in many places covered with wooden sidewalks, there are many of falled trees and other obstacles along the way.
   
 • On the way there is no kiosk, snack, in many places there can be a problem to call the telephone assistance (you will be in the valley between the rocks).
   
 • It is clear that you can have troubles with GPS signál but fortunatelly you will not even need it
   
 • Keep yourself on the red marked hiking trails and dont leave it (observe visiting rules).
   
 • Of course, there are some prohibitions: No fires, camping, damage to rocks and other objects of protection

Meandry Robečského potoka
 
Meandres of Robečský stream


 

Which geological attractions you will see in the valley of Peklo (Hell):

 • Honeycombs and efflorescences

The partitions between the cavities are usually hardened in the vicinity of cracks with opal and quartz. While solutions evaporate, different colored coatings and efflorences are created on the surface of rocks.

 • Sand rock formations

Irregular minor jaggs and folds, created by dissolving salt, washing out clay cement particles, and exporting of sand grains from the less resistant parts of the rock surface caused by water.

 • The rock overhangs

Horizontal hollowed cylindrical shape overhangs at the bottom of the valley. Formed by erosion of rocks in the area of flood water level. Canyon valleys are formed after crash.

 • Iron deposits and impregnations

Pervasive water between rocks corrupts or dissolves many of minerals.  In contact with oxygen iron oxidizes from bivalent to trivalent and condenses in the form of Oxyd-hydroxide rusty brown to red color and forms rock. The rocks and the cracks are formed to irregular solid position, which are formed to stumps, ledges, lids and so on.

 

 

Most of the information is taken from information boards of Kokořínsko Administration, which are available on the route.
The author of the texts listed here is VMG Czech Lipa (National History Museum and gallery in the Ceska Lipa)If you want to log, you must pass these tasks while passing Peklo (Hell) and determine (perhaps from infoladers) answers to these questions:
 

 • What constitutes geological substrate of  area?
   
 • How was the valley originated from Mesozoic?
   
 • At the bottom of the flow there are rock formations which shows way how the valley of Hell was originated - what evidence it is (how is this rock formation called)?
   
 • In which year a National Natural Monument Peklo was declared?
   
 • On the surrounding cliffs and slopes we can find reptiles and amphibians - which one?
   
 • Which protected plant grows here in the early spring in more than ten thousand numbers?
   
 • At the coordinates of the cache, where you can find the information board with the theme of Zoology, there is the rock hall created by human hands - how long it is (meters) and what is the height and width of the inlet into the hallway (just rounded up to tens of cm)?
   
 • Optional - if you like, atach your photo with some attractions (honeycombs and efflorescence, rock overhangs, Iron coatings and impregnation).
   

It is possible to log on without waiting for confirmation of the correctness of the responses received. If necessary, you will be contacted over the profile. If you dont send responses within a week of logging, log will be deleted.

Have a nice relaxing walk!

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Cbhmr crfxl, xbyn arwfbh cbibyran.
Bayl ba sbbg, ovplpyrf ner abg nyybjrq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

408 Logged Visits

Found it 406     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 552 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.