Skip to Content

<

Kalvaria Ruzomberok

A cache by binkáči Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/21/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kalvárie a krížové cesty

Ružomberská kalvária/Ruzomberok Calvary

  Jediná Kalvária na Liptove so štrnástimi zastaveniami sa nachádza v Ružomberku, príďte sa na ňu pozrieť!

Kalvária znamená podľa väčšiny lexikónov a slovníkov, miesto smrti ukrižovaného Ježiša v Jeruzaleme, resp. vyobrazenie krížovej cesty, no rovnako sa uvažuje aj o dlhotrvajúcom utrpení Krista. Takto sú pomenované aj miesta, na ktorých bola postavená pamiatka na ceste Ježiša od domu Piláta na horu Golgota. Rozsah kalvárií bol rôzny. Od prostých krížových ciest v okolí kostola alebo cintorína cez väčšie, niekoľkostanicové kalvárie až k bohatým typom.

kaplnky

Zastavte sa v jedinej Kalvárii na Liptove v Ružomberku, ktorá sídli nad mestom so štrnástimi zastaveniami. Prvých päť zastavení sa dnes dostalo už do priameho styku s mestskou zástavbou.Kaplnky Kalvárie stoja popri ceste do kopca na juhozápadnom okraji mesta.Vybudovaná bola v roku 1858 v klasicistickom slohu, s kostolom z roku 1873.Jednotlivé kaplnky sú jednoduché stavby s plytkou nikou a trojuholníkovým štítom.Zastavenia sú striedavo rozmiestnené popri ceste, lemovanej topoľovou alejou.Kalvária bola postavená až na druhý pokus. Tunajší farár Ján Nepomuk Záhora bol totiž preložený na iné pôsobisko a jeho iniciatíva vypísaním verejnej zbierky v roku 1847 upadla na čas do zabudnutia...Myšlienku výstavby ružomberskej Kalvárie znovu oživil ambiciózny farár Andrej Kučma v roku 1857.Pôvodné obrazy Krížovej cesty namaľoval na plech tvrdošínsky maliar Maximilián Ráčkay. Neskôr boli vymenené za nové, plastické výjavy zastavení. Roku 1903 boli zakúpené u firmy bratov Stuffleserovcov v Tirolsku reliéfy, ktoré boli v kaplnkách až do roku 1990 kedy boli nahradené dnešnými plastikami.Celý súbor Kalvárie bol slávnostne dokončený a posvätený v septembri 1859.

Základný kameň kalvárskeho kostolíka bol posvätený v auguste 1858.

kostolík

Kostolík Povýšenia sv. kríža je jednoloďová stavba s hladkými fasádami.Tri kríže pred kostolom začiatkom 20. storočia nahradili pôvodné.Kalvária bola počas svojej existencie viackrát opravovaná. Za farára Andreja Hlinku to bolo v rokoch 1927 a 1935.Vtedy sa zreštaurovali reliéfy a namontovali mreže a lampáše do jednotlivých zastavení.Na komplexnej rekonštrukcii Kalvárie po druhej svetovej vojne, kedy bola v kritickom stave,sa zúčastnili za podpory spišského biskupa Jána Vojtaššáka mnohí ružomberskí aj cudzí remeselníci.Kostolík bol opäť obnovený v roku 1971 a celý súbor v roku 1995.V blízkej budúcnosti sa plánuje celková rekonštrukcia tohto miesta.Kalvária Vás pozýva na návštevu a stíšenie sa aj v dnešnej uponáhľanej dobe...

Zdroj:internet

 Ku  keške:

 Na uvedených súradniciach kešku nehľadajte!Je to začiatok krížovej cesty na Kalváriu!

Finál sa nachádza na:

N49°04.(X+Y)(2*X+Y)X, E019°17.XYY

X-počet písmen „J“ vo vete na drevenej plastike

Y-počet schodov pred krížmi kostola

Po niekoľkonásobnom ukradnutí kešky, sme premiestnili kešku kúsoček mimo a zmenili hint.

Hľadáte klasickú filmovku .

História kešky: 9.11.2013 - ukradnutá oválna lock krabica 11.4.2014 - ukradnutá malá štvorcová lock krabička 9.11.2015 - ukradnutá maskovaná krabička

 

The only Calvary in Liptov with fourteen Stations of the Cross is located in Ružomberok. Come and see it!

According to most dictionaries and lexicons, Calvary is the place of the death of crucifixion of Jesus in Jerusalem or the depiction of the Stations of the Cross, but it can also be considered the long-lasting suffering of Christ. Places where the monuments of the Jesus path from Pilate's house to Mount Golgotha were built are named in this manner. The scope of Calvary varied from simple Stations of the Cross near the church or cemetery through greater Calvary with several Stations of the Cross to those rich types.Stop at the only fourteen-station-Calvary in Liptov in Ružomberok which is located on the hill close to the town. First five stations are now within an easy reach of the townhouses.Calvary chapels stand along the road up the hill on the southwestern border of the town. The Calvary was built in 1858 in classical style with a church from 1873. Every chapel is a simple building with a shallow niche and a triangular gable. Stations are arranged alternately along the road lined with poplar alley.The Calvary was built on the second attempt because of the transfer of the local parson John Nepomuk Záhora to another place of work and his initiative of public collection from 1847 was forgotten for some time... The idea of ??building Calvary in Ružomberok was revived again by the ambitious priest Andrej Kučma in 1857.The original images of Stations of the Cross were painted on metal plates by the painter Maximilien Ráčkay from Tvrdošín. Later they were replaced with new plastic scenes of stations. In 1903 reliefs were purchased from the company of Stuffleser brothers in Tyrol. They were placed in chapels until 1990, when they were replaced with today's sculptures. In the near future total reconstruction of this place is planned.The entire set of calvary was officially completed and consecrated in September 1859. The footstone of the calvary church was consecrated in August 1858.Exaltation of the Holy Cross church is a single-aisle building with smooth facades.
Three crosses outside the church replaced the original ones in the early 20th century.Calvary has been repaired several times during its existence. Under the priest Andrej Hlinka it was repaired between the years 1927 and 1935. At that time reliefs were restored and grate bars and lanterns were installed to each station.

The complete reconstruction of Calvary after World War II, when it was in a critical condition, was undertaken with the support of Spiš bishop Ján Vojtaššák and many craftsmen from Ružomberok and abroad. The church was restored again in 1971 and the entire set in 1995.
Calvary invites you to visit and calm down even in today's busy times...

Cache:

At those coordinates look no cache! It's the beginning of the Cross at Calvary!

Final is located on:

N49°04.(X+Y)(2*X+Y)X, E019°17.XYY

X- number of letters "J" in a sentence on a wooden sculpture

Y- number of stairs before the Cross church

free counters

Additional Hints (Decrypt)

FX: gratnz
RA: pvgratnz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

313 Logged Visits

Found it 300     Didn't find it 1     Write note 4     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 71 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.