Skip to Content

This cache has been archived.

Vladuna: Některé fragmenty Stavby roku 2004 dostávají po 12 letech nový vzhled a v místech uložení finálky je docela rušno, tak je na čase dát keši věčný odpočinek. Vzniká tak místo pro klasickou dálniční díkzabodovku. [;)]

Díky za pěkné logy. Děkuji i za ty záporné, které pro mne byly naopak inspirujícími.

Vladuna

More
<

Stavba roku 2004

A cache by Vladuna Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

STAVBA ROKU 2004 za vytvoření ojedinělého souboru dopravních staveb citlivě posazených v krajině se zřetelem ke zpracování betonových konstrukcí.


Stavba roku 2004 Rychlostní silnice R35, stavba 3509 Slavonín - Přáslavice

Společně s touto stavbou byly v témže roce rovněž oceněny další čtyři stavby. Posláním soutěže je seznámit širokou veřejnost s úrovní českého stavebnictví a architektury. Na titul Stavba roku mají nárok realizace, které nejlépe splní přísná kritéria poroty. Porota hodnotí nejen architektonické vyznění díla a jeho celkový přínos, kvalitu provedení stavebních prací, ale také začlenění díla do prostředí, délku realizace a v neposlední řadě spokojenost stavebníka, uživatele a širší veřejnosti.

Trasa rychlostní komunikace R35 v úseku Slavonín - Přáslavice (stavba 3509) je součástí budované sítě rychlostních silnic České republiky, která společně se sítí dálnic tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací. Rychlostní silnice R35 je součástí uceleného tahu Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou.

Dne 6. října 2003 byla slavnostně otevřena stavba rychlostní silnice R 3509 Slavonín - Přáslavice za přítomnosti toho času představitelů vlády ČR ministerského předsedy Vladimíra Špidly, ministra dopravy a spojů Milana Šimonovského a dalších významných zástupců státní správy, investora Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitele Sdružení R 3509 Slavonín - Přáslavice (vedoucí člen sdružení SKANSKA DS a.s., závod Olomouc, členové STRABAG a.s., Dálniční stavby Praha, a.s.).

(Krasavec, že? No v Bruselu již také nesedí)

Základní údaje o stavbě

Celková délka stavby: 14,65 km kategorie R26,5/120 - hlavní trasa
Délka křižující R 55 Vsisko - Olomouc: 2,179 km
Délka navazující R 46 Olomouc - Brno: 1,4 km (obě kategorie R22,5/100)
Celková délka čtyřpruhových směrově rozdělených komunikací: 18,229 km
Počet mimoúrovňových křížení: 4
Počet mostů: 32
Výkopy celkem: 2 197 800 m3
Násypy celkem: 2 237 900 m3
Sejmutí ornice: 1 050 000 m3
Délka protihlukových stěn: 1,4 km
Kubatura štěrkopísku pro výplň štěrkopískových pilotů při zakládání: 500 000 m3
Celkový počet stavebních objektů na stavbě: 260
Zahájení stavby: 10/1999
Zprůjezdnění stavby: 10/2003
Dokončení stavby: 06/2004

Vymezení stavby

Stavba začíná na příjezdu do Olomouce směrem od Brna mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Slavonín a jižním směrem obchází město Olomouc a napojuje se za městem na stávající úsek rychlostní komunikace R 3510 a R 3511 Přáslavice - Velký Újezd - Lipník. Svou trasou překlenuje postupně železniční trať Olomouc - Prostějov, řeku Moravu včetně záplavového území, dále železniční trať Olomouc - Přerov a mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK Holice) výpadovku z Olomouce na Přerov (silnice I/55). Mimo to trasa protíná řadu silnic II. a III. třídy, místních komunikací, polních cest a drobných vodotečí. Součástí stavby je i rozšíření stávající čtyřpruhové silnice I/46 v oblasti MÚK Slavonín včetně dvou mostů a přeložka části čtyřpruhové silnice I/55 v oblasti MÚK Holice.

Mostní objekty

Z uvedených překážek na trase rychlostní komunikace je zřejmé, že součástí stavby je mimo jiné i poměrně velký počet mostních objektů. Z hlediska finančního představuje 32 mostních objektů stavby téměř jednu třetinu ceny díla. Z toho je 8 nadjezdů nad rychlostní komunikací, 8 mostů na hlavní trase, 3 inundační mosty v oblasti řeky Moravy, 2 mosty přes drobné vodoteče, 4 mosty na rampách křižovatek, 3 mosty v MÚK Holice na silnici I/55 a 2× rozšíření stávajících mostů na silnici I/46. Z mostů na hlavní trase vynikají tři estakády o celkové délce téměř jednoho kilometru. Celá trasa překračuje tři významné překážky, a to železniční trať ČD Olomouc - Nezamyslice, řeku Moravu a hlavní železniční trať Olomouc - Přerov, kde jsou vybudovány tři nejdelší mostní estakády: estakáda přes trať Olomouc – Nezamyslice (obj. 202) v délce 460 m (11 polí o délce 42 m - předpjatý železobetonový monolitický trám), estakáda přes Moravu (obj. 204) v délce 250 m (6 polí o délce 45 m, železobetonový předpjatý trám) a estakáda přes trať ČD Olomouc - Přerov v délce 215 m (7 polí o délce 31 m - prefabrikované nosníky se spřaženou ocelobetonovou deskou - z důvodu průjezdnosti trati nebylo možné postavit skruž).

Estakády přes trať ČD Olomouc – Prostějov (obj. 202) a přes řeku Moravu (obj. 204) zasluhují trochu více pozornosti vzhledem k neobvyklému tvaru jak nosné konstrukce, tak i spodní stavby. Pilíře objektu 202 mají příčný řez nepravidelného dvouose symetrického dvacetiúhelníku a sestávají ze spodní přímé části proměnné výšky a horní parabolicky se rozšiřující hlavice konstantní výšky. Pilíře objektu 204 mají vzhledem ke svému umístění v blízkosti koryta řeky Moravy proudnicový tvar příčného řezu, přičemž jsou sestaveny z hlavního monolitického zárodku s obkladovým prefabrikátem na obou stranách ve směru proudu řeky. Mostovka obou mostů je tvořena spojitou železobetonovou předpjatou trámovou konstrukcí s parabolickými náběhy s rozpětím polí 42 až 45 m a byla budovaná postupně po polích na nově zakoupené výsuvné skruži, jež byla postupně vysouvána na konzolách umístěných pouze na definitivních pilířích.

Nejdelší mostní estakáda, subtilní konstrukce ve směrovém i zakružovacím oblouku, dominantní v celém okolí, byla v roce 2002 zařazena do Národní knihy mostních konstrukcí pro mezinárodní konferenci v japonské Osace.

K technickým zajímavostem určitě patří dvě obří klasická mimoúrovňová křížení, MÚK Slavonín a MÚK Holice. Jsou doplněná semidirektivními rampami s výše uvedenými rychlostními silnicemi a v jejich půdorysu se nachází 10 mostních objektů a 14 km větví ramp. Tato moderní křížení určitě patří k největším v celé ČR. Křižovatky jsou vybaveny portály s přehledným dopravním značením, kamerovým a SOS systémem a meteorologickým systémem včetně zařízení pro sčítání dopravy a jsou plně srovnatelné s obdobnými křižovatkami ve světě.

Převážná část trasy se nachází ve velmi složitých geologických podmínkách, což vedlo samozřejmě ke složitým a nákladným opatřením pro založení jak mostů, tak i násypových těles, zejména v údolní nivě řeky Moravy a v oblasti MÚK Holice. Optimální návrh založení mostů si vyžádal dokonce několik zatěžovacích zkoušek pilot a v některých oblastech doplňkový geologický průzkum.

O kešce:

Na výchozích souřadnicích keš nehledejte. Původně zde stál „monument“ STAVBA ROKU 2004. K výpočtu finálky odpovězte na otázky níže a dosaďte správná čísla do známého vzorečku:

N 49° 33,XXX E 017° 13,YYY
XXX = DxH-AxB-C
YYY = I-E+FxG

Stage 1: N 49° 33.278' E 017° 13.644' na „monumentu“ naleznete:

 • A = 2 nápis sítě čerpacích stanic Aral
 • A = 4 zvěčněného Vladimíra Špidlu
 • A = 6 logo společnosti SKANSKA DS a.s.
 • A = 8 sv. Kryštofa nesoucího Ježíše

Stage 2: N 49° 33.218' E 017° 13.771' nedaleko výchozích souřadnic naleznete:

 • B = 2 odpočinkovou lavičku a stolek
 • B = 4 žebřiňák
 • B = 6 trakař
 • B = 8 mobilní toaletu TOI TOI FRESH s dvojitým větráním

Z výše uvedené fotografie zjistěte, ze kterého směru byla pořízena, resp. od kterého objektu byla pořízena. Budete-li ji pozorně zkoumat, mohli by jste rozeznat i hanácký Mont Blanc 4 420 dm.n.m. Od výchozích souřadnic se nemusíte nikam vzdalovat postačí, když si drobátko povyskočíte, případně jen kousek přejít - Stage 3 a zadívat se do dálky skrze značku P04.

 • C = ? počet slov názvu objektu
 • D = ? suma prvního slova názvu objektu
 • E = ? suma posledního slova názvu objektu
 • F = ? ciferace celého názvu objektu
 • G = ? počet všech souhlásek názvu objektu
 • H = ? počet všech samohlásek názvu objektu
 • I = ? přibližná vzdálenost vzdušnou čarou k objektu ve stovkách metrů (300/700/1100/1500)

Při odlovu finálky buďte opatrní, stále se budete pohybovat v blízkosti frekventované rychlostní silnice. Není nutno si cestu nijak zkracovat, k finálce se bez problémů dostanete po zpevněné komunikaci, chce to jen trpělivost a nehnat se bezhlavě za šipkou. Snažil jsem se jednotlivé stage vybrat tak, aby jste se nemuseli brodit bordelem a exkrementy, jichž je v okolí odpočívadla požehnaně. Věřím tomu, že krátká procházka bude pro vás alespoň slabou náplastí. Dodržujte pravidla silničního provozu a neohrožujte vlastní zdraví!

Za betatest a cenné rady (bohužel ne všechny jsem realizoval) si dovoluji poděkovat Sigma_1. Mimochodem také za rychlost, ochotu a protelefonované minuty. Díky Martine!


Gratuluji prvním úspěšným kačerům ke zdárnému vyluštění této multi mystery a odlovení finálky. Omlouvám se, ale k vaším logům bude časem přiřazena ikonka s otazníkem, snad vám to neudělá binec ve statistikách.

Additional Hints (Decrypt)

Ebmyvfhw zrmv bowrxgrz n nernyrz.
Avp arzhfvf ebmuenobing.
Zbman anenmvf an arpb, pb ol arzhfryb ibarg, mn gb wn arzbuh, bceniqh wfrz gb aroly wn :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

272 Logged Visits

Found it 253     Didn't find it 3     Write note 6     Archive 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 8     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.