Skip to content

Aldammen Traditional Geocache

This cache has been archived.

ZiggeD: Efter flera underhåll och burkbyte år efter år, så inser jag att platsen är alldeles för utsatt av modernatur.

More
Hidden : 05/09/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


*** LÄS DETA: Lämna inte den grusade vägen Du behöver INTE söka i terrängen utanför nollan!!!***

Aldammen anlades år 1963 som en del i det avloppsnät som samtidigt byggdes ut i Askers tätort. En gosse (som har skrivit denna text) var s k pinngrabb i tre veckor den sommaren.

Dammen var ännu inte vattenfylld men det stod vatten på botten och den blev genast en populär rastplats för vadarfåglar. Han var bl a med och monterade utloppsledningen i dammen som låg på så kallade pålok i trä.

Den skulle ligga under vattennivån men inte på botten. Några andra fick sedan göra om detta arbete. Dammen hade i färdigt skick en hel vattenspegel och kanterna var fyllda med grus.

I många år framöver såg den ungefär likadan ut. Varje sommar satt de där och kollade rastande vadarfåglar och en del änder. Vissa sällsynta arter dök upp t ex tuvsnäppan år 1983 som lockade ett antal fågelskådare från Stockholm och andra ställen att kasta sig i sina bilar och dra till Aldammen.

Med tiden byggdes avloppssystemet om så att allt avloppsvatten leddes till reningsverket i Odensbacken. Dammen blev överflödig och tippades till stor del igen med rötslam.

Nu tillhör "Han" den gamla pinnpojken ÖNF som gjorde ett misslyckat försök att återställa en del av dammen som vadarlokal.

Men nu är det höga träd ute i dammen, endast en del är lite djupare och beväxt med vass. Nu är det helt andra fåglar som håller till där och mera alldagliga. Möjligen skulle man kunna tänka sig besök av någon sällsynt sumphöna.

Tack Jan Gunnarsson för all fakta!

******************************************************************************

*** READ: Do not leave the gravel road, you do NOT need to search the terrain outside the zero! ***

Aldammen was built in 1963 as part of the sewer which also was expanded in Asker town. One boy (who has written this text) was so called stud boy for three weeks that summer.

The pond was not yet filled with water but there was water on the bottom and it immediately became a popular rest stop for shorebirds. He was, among other things with and mounted exhaust pipe in the pond that lay on the so-called pålok in wood.

It would be below the water level but not at the bottom. Some others had to then make this work. The pond in a form ready for an entire water surface and the edges were filled with gravel.

In years to come saw it about the same. Every summer they sat there and watched migrating waders and some ducks. Some rare species appeared, for example tuvsnäppan in 1983 that attracted a number of bird watchers from Stockholm and other places to throw themselves into their cars and attract Aldammen.

In time, sewage system was built on so that all waste water treatment plant led to the Odensbacken. The pond became redundant and was tipped to a large extent again with sewage sludge.

Being a "He" the old stud boy ONF who made an unsuccessful attempt to restore some of the pond wading room.

But now the tall trees around the pond, only a part is a bit deeper and covered with reeds. Now it's completely different birds dwelling there and more commonplace. Possibly, one could imagine a visit from some rare Crake.

Thank you Jan Gunnarsson of all the facts!

Additional Hints (Decrypt)

Chzcuhf vatra naana cyngf!! ****** Chzc ubhfr ab bgure cynpr!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)