Skip to content

<

Vesela houba 01: Kral hub

A cache by violaCB Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/19/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

mapaH04


UPOZORNĚNÍ: Prosíme, nevjíždějte do lesa autem, do lesa je vjezd zakázán, již se objevily první stížnosti. Děkujeme za ohleduplnost k lesu. Neradi bychom museli sérii stáhnout.


Důležité: Nejkratší cesta "za šipkou" mezi desítkou a jedenáctkou vede kolem rybníka, který je soukromý a i cesta kolem je soukromá. Prosíme, použijte zeleně značenou turistickou cestu, která vede okolo. Je to jen zhruba o šest set metrů delší trasa. Vyhnete se možným nepříjemnostem. Děkujeme.

Kdysi jsme bydleli v Lišově a rádi jsme do tohoto lesa zašli na houby anebo na borůvky. Právě to nás inspirovalo k založení série keší právě tady. Borůvka by se do mapy kreslila opravdu přetěžce a navíc Češi jsou houbařský národ, a tak jsme zvolili houbu. V říši hub lze také najít spoustu zajímavostí, které jsme se snažili přenést do listingů. Doufáme, že si lov kešek užijete, a že se třeba z listingů něco nového o houbách dozvíte. Snažili jsme se, aby všechny kešky nebyly jen klasicky pod kamenem nebo pod pařezem, takže v některých případech čekejte i něco jiného – hint vždy napoví. Náročnost keší je nízká a terén zvládnou bez problémů i malé děti, o což jsme se hlavně snažili.
Krabičky jsou až na pár vyjimek typu lock-lock, které jsou vodotěsné a proto se je prosím nesnažte dávat do pytlíků, které se po čase zmení ve vlhký roztrhaný kus fujtajblu kam neradno strkat ruce. Do lesa je vjezd zakázán, proto zanechte svá geovozidla na vyznačených waypointech. V lese se snažte nehlučet a neškodit, přece jen les tu není jenom pro nás. Nejrychleji cestu zvládnete na kole, ale procházka po lese je určitě ideálním způsobem.
Nezapomeňte si opisovat čísla pro dvě bonusové keše!!! Klobouk (houby 1-13) má svou bonusouvou keš pojmenovanou Křemílek a noha houby (houby 14-27) má jako bonusovou keš Vochomůrku
Zde si můžete stáhnou tabulku pro zaznamenávání čísel pro bonusovou keš klobouku - Křemílek, která vám také usnadní výpočet finálních souřadnic pro bonusovky (doporučujeme).

Král hub


 hrib

Pokud se o lvovi říká, že je králem zvířat, potom je hřib smrkový králem České houbařské říše. Je obdařen nejen vynikající chutí, ale už samotný pohled na něj vzbuzuje v nejednom houbaři zážitek přímo euforický. V 60.-80. letech 20. století se u nás výskyt plodnic hřibu smrkového místy citelně snížil, zřejmě vlivem tzv. kyselých dešťů. V posledním desetiletí se však zdá, že dochází k příznivému obratu. Sběrači hub považují tento druh za vůbec nejcennější - má báječnou oříškovou chuť. Je velmi proměnlivý, může dorůst značné velikosti a váhy, až do 1 kg. Vyroste během několika dní; hmyz klade vajíčka na dolní část třeně a vylíhlé larvy pak putují třeněm do klobouku a rourek. Proto je nejlepší sbírat hřiby smrkové v nejlepším stádiu vývoje. Najdete-li velkou plodnici, rozřízněte její klobouk dříve, než ji dáte do košíku, abyste se přesvědčili, že tam nejsou larvy hmyzu ("červi"). Roste v lesích, někdy i mimo les, hlavně pod smrky, ale i pod borovicemi, duby, buky, břízami, jednotlivě i ve skupinách, od pahorkatiny po hory, hojněji ve vyšších polohách, v jižních Čechách hojně. Hlavní růstové vlny tam přicházejí zpravidla v srpnu a v září a za příznivých podmínek je jeho výskyt až masový, zejména v malých smrčinách. Hřib smrkový je kulinářsky velmi cenný a všestranně využitelný. Rozkrájený na jemné plátky je zřejmě nejdůležitější obchodní houbou na světě. Sušení je nejlepší způsob jeho uchovávání v domácnostech. podle: www.houbar.cz


 hrib

Nechali jsme vyrobit památeční CWG této série. Pokud o ně máte zájem, můžete si je objednat zde eng flag

Come to hunt mushrooms!

This mushroom series takes you into the forest, located between the villages Velechvín, Ševětín and Dvořiště pond. When we lived in Lišov, we liked to go into the forest to collect mushrooms or blueberries. That's what inspired us to set up a series of caches in this beautiful forest. Blueberry would be really hardly drawn into the map and Czechs are a nation famous of mushrooming, so we chose the mushroom shape for this cache series. In the Fungi kingdom, we can also find many interesting things that we tried to transfer into the listings. We hope you will enjoy hunting caches as well as listing. We tried not to make all caches only in the classic way – under the rock or under the stump, so in some cases expect something else – hint will help you. Difficulty of caches is low and even small children can handle the terrain without problems – actually, that was our main aim.
Boxes are (except of few ones) a lock-lock type so they are waterproof and, therefore, please, do not try to put them into bags that will change over time in a piece of torn wet ugly things. You will move in the woods, so please move quietly, not to disturb forest animals. Entrance to the forest is prohibited, so leave your geo-cars in designated waypoints. The fastest way, you can do it, is using your bike, but walk in the woods is certainly an ideal way.
Do not forget to write down numbers for two bonus caches! Bonus for hat (mushrooms 1-13) has a bonus-cache named Křemílek and foot of fungus (14-27 mushrooms), as a bonus cache Vochomurka.
Here you can download a table for recording the numbers for the bonus cache Kemilek, which will also facilitate the calculation of the final coordinates for this bonus cache (recommended).


King of mushrooms

If the lion said to be the king of animals, then the king of mushroom kingdom is the Boletus edulis. It is not only the excellent taste, but just a look at this mushroom inspires on many mushroom pickers euphoric experience. In the 60th-80th of the 20th century the incidence of this pine mushroom in some places significantly decreased in our country, probably due to the so-called acid rains. In the last decade, it seems that there is a positive turnover. Mushroom pickers consider this to be the most valuable species - because of a wonderful nutty flavor. It is very variable, can grow to considerable size and weight, up to 1 kg. It grows up in a few days; insect lays eggs on the lower part of the stalk and the hatched larvae then migrate into the stalk and hat. Therefore, it is best to collect pine mushrooms in the best stage of development. If you find a large fruiting bodies, cut it hat before you give it to the cart to make sure that there are no insect larvae ("worms"). It grows in forests, sometimes even outside the forest, mainly under the spruces, but also under the pines, oaks, beeches, birches, individually and in groups, from hills to mountains, abundantly at higher altitudes in South Bohemia in abundance. The main growth waves usually come there in August and September, and under favorable conditions to the mass incidence, particularly in small spruce forests. Boletus edulis is a valuable culinary and universally usable mushroom. Cut into thin slices it is probably the most important commercial fungus in the world. Drying is the best way of keeping in the home.
 


Tip na zdolání Veselé houby. 

 jak na houbu


                                                                                          

Additional Hints (Decrypt)

hcebfgerq cnermh fpubinaá i qhgvar cbyran

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.