Skip to Content

<

Transgrese kridy na krystalinikum

A cache by LinOnd Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/09/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Transgrese křídy na krystalinikum

Nové Město nad Metují je malé město na východě Čech, které je oblíbenou destinací mnoha turistů díky svým proslulým stavbám a okolním přírodním památkám. Málokdo však tuší, že toto město je zajímavé i z geologického hlediska. Na konci Nového Města nad Metují směrem na Slavoňov a Zákraví se nachází tzv. Horské předměstí, což v 19. století bývala osada, dnes je považováno pouze za část obce s rozlohou cca 41 ha. A právě v těchto místech se nachází pozůstatky z dob dávno minulých (přibližně před 570 miliony lety), které nám mohou přiblížit geologický vývoj této oblasti.

Transgrese

Pojem transgrese jde ruku v ruce s regresí. Jde o dva protichůdné přírodní jevy. V případě transgrese se jedná o takový přírodní jev, kdy je pevnina ve velké míře zaplavena mořem. Projevuje se uložením mořských sedimentů na pevninských sedimentech nebo různě výraznou diskordancí. Pojem diskordance znamená ukládání vrstev různých hornin, viz. obrázek. Jejich úlomky jsou většinou ukládány ve vodorovných vrstvách, které mohou být v pozdějších dobách zpevněny.

Po transgresi dochází k regresi, což je obrácený proces, kdy moře ustupuje a dochází k obnažování mořského dna díky ústupu mořské hladiny, viz. obrázek. Když voda zmizí, pevnina se vynoří a přijde období zvětrávání, eroze, popř. krasovění.

Křída

Křída je usazená nezpevněná hornina bílé či šedé barvy, která obsahuje až 90% uhličitanu vápenatého a považuje se za ekvivalent vápence. Vzniká rozpadem schránek mořských organismů. Nejvíce kříd vznikalo v druhohorách. Je odolná proti sesuvům, díky čemuž často vytváří útesy, viz. obrázek. Zároveň je velice pórovitá a v některých případech proto zadržuje podzemní vodu. V dnešní době se používá v chemickém a farmaceutickém průmyslu, k neutralizaci kyselých půd a všichni ji samozřejmě známe z dob povinné školní docházky, kdy jsme s ní psali na tabuli.


Krystalinikum

Krystalinikum je soubor krystalický a často metamorfovaných hornin, které tvoří podloží. Označuje se jím vrstva hornin pod sedimenty (usazenými horninami) a výplň pánví. Pro hledače ropy nebo zemního plynu jsou tyto horniny naprosto nezajímavé, protože nemohou obsahovat uhlovodíky.

Transgrese křídy v Novém Městě nad Metují

Transgrese křídy se nachází na dvou místech. První skalní odkryv je u autoservisu asi 100 metrů vpravo od Sepského mostu (úvodní souřadnice - Stage 1) a druhou část potkáte, když se vydáte směr Slavoňov a zastavíte v nejprudší zatáčce (Stage 2).

Vznik zdejší křídy je datován do doby Cenomanu do rozmezí před 99,6 ± 0,9 až 93,5 ± 0,8 Ma (milionů let). Sedimenty křídy nasedají na fylity, které pochází z proterozoické doby. Fylity jsou metamorfované (přeměněné) horniny, které vznikly částečnou přeměnou jílových usazených hornin, většinou břidlice. Ty novoměstské zde tvoří hlavní horninu. Jsou šedé, břidličnaté, silně provrásnělé a na povrchu stříbřitě lesklé. Původně byly jílovitými usazeninami v dávném moři. Při pohybu litosférických desek byly zatlačeny kilometry hluboko, kde se přeměnily na fylity. Znovu na povrch se dostaly díky procesu vrásnění, kde podléhaly erozi a zvětrávání a postupem času získaly současnou podobu.

Na fylity nasedají opuky, jinak známé jako sedimenty svrchní křídy, které jsou vodorovně uložené. Jak čas plynul, hory se působením přírodních vlivů zarovnaly na parovinu, která byla později zaplavena křídovým mořem. Toto období dokazují 1-2 metry vysoká vrstva šedých bazálních slepenců a pískovců z cenomanského období, které jsou pozorovatelné na obou výskytech. Nad nimi jsou vrstevnaté opuky, ve kterých se dají najít zkameněliny, většinou mušle (Sowerby).

Na prvním odkryvu (úvodní souřadnice - Stage 1) je stavba fylitů (přeměněných hornin) velice dobře pozorovatelná, protože mají proměnlivou strukturu navršených hornin a jsou hodně zvrásněné. V podloží jsou fylity zvětralé a vybělené, vyšší vrstvy se střípkovitě rozpadají, jsou zvětralé a zbarvené do rezava, protože mezi fylity a uložením křídy uběhlo cca 400 milionů let. Křídová vrstva na ně navazuje ve výšce cca 5 metrů.

V druhé lokalitě v zatáčce na Slavoňov (Stage 2) je odkrytý celý profil křídových sedimentů (usazených hornin). Skládá se z hrubozrnných písků a štěrků navrstvených do korycanských vrstev. Momentálně je z větší části zasucený a dochází zde k zarůstání vegetací.


Zdroje:

Novoměstký zpravodaj Listopad 2011
Geologické lokality
Česká Geologická Služba
Wikipedie
Genea, Genealogické stránky
Regionální Informační Servis
Grafy: Geologická encyklopedie On-line

Úkoly pro zalogování:

Běžte na obě stage a zjistěte tam odpovědi na následující otázky a ty nám zašlete přes profil současně s logem!!! tak, aby nám vaše odpovědi a log přišli přibližně ve stejnou dobu, abychom to nemuseli zdlouhavě dohledávat. Pokud váš log zůstane bez odpovědí déle než dva dny, bez upozornění ho smažeme (v poslední době se množí cacheři, kteří na odpovědi kašlou). Ozveme se vám pouze v případě, když s vašimi odpověďmi nebudeme spokojení. Pokud o nás neuslyšíte, vše je v pořádku a log máte uznaný.

Stage 1 - úvodní souřadnice:
Tady si transgresi křídy moc z blízka neprohlédnete, protože od autoservisu není přístupná. Vám však bude stačit, když se na ni podíváte od silnice. Jak jste se dočetli výše, je tu velice dobře pozorovatelná vrstva fylitů a sedimentů křídy. Proto je vaším úkolem zjistit, který z následujících výroků JE pravdivý:

1a. Fylity (přeměněné horniny) navazují na sedimenty (usazeniny) křídy.
1b. Sedimenty (usazeniny) křídy navazují na fylity (přeměněné horniny).
1c. Jsou tu jenom fylity.
1d. Jsou tu jenom sedimenty křídy.

Pokud jste se rozhodli pro správnou variantu, pokračujte na stage 2. Jestli půjdete pěšky, buďte opatrní a dávejte dobrý pozor na projíždějící auta. Jestli pojedete autem, nezastavujte přímo v zatáčce, ale popojeďte na doporučené parkoviště.

Stage 2 - Zatáčka na Slavoňov:
Zde se nacházíte pod masivním profilem křídových sedimentů. I když jsou z větší části zasucené, na impozantnosti jim to neubírá. Za žádnou cenu se k nim nesnažte vylézt, protože to jde extrémně špatně a hlavně by se geologický úkaz velice rychle poničil. Zjistěte zde zbytek odpovědí na otázky a hlavně po celou dobu nezapomínejte na opatrnost, protože se nacházíte v blízkosti silnice.

2. Sedimenty křídy tu jsou velice výrazné a dobře pozorovatelné. Pokuste se odhadnout jejich výšku v metrech.

3. Sedimenty křídy se zde usazovaly postupně, proto jsou tvořeny několika vrstvami. Liší se od sebe odstíny bílé a šedé. Pokuste se jednotlivé vrstvy spočítat.


Chalk transgression to a crystalline complex

Nové Město nad Metují is a small town located in the east part of the Czech Republic. This area is a favorite destination for many tourists due to its famous buildings and surrounding nature. Not many people are aware of the fact that this town is also interesting from a geological point of view. There is a part of this town called Horské předměstí ("Mountain Outskirts") at the end of Nové Město nad Metují. It used to be a settlement in the 19th century, nowadays it is only a part of the town with surface area approximately 41 hectare. The remains of ages long gone (roughly 570 million years ago) are right here and they can help us understand the geological development of this area.

Transgression

This word is very closely connected with another, regression. These two are opposite words. Transgression means a natural phenomenon where land is flooded by a sea. It is visible due to the deposition of sea sediments on continental ones or due to differently distinct unconformity. Unconformity means deposition of layers of different rocks (see the picture below). Fragments of these rocks are deposited in horizontal layers which can be later consolidated.

After the transgression, there comes a regression which is an up-side down process. The sea falls back and the bottom becomes visible (see the picture below). Once water is gone the bottom of the sea, the continent, is exposed and the process of weathering and erosion can begin.

Chalk

Chalk is an unconsolidated and sedimentary rock of white or grey color which contains up to 90 % of calcium carbonate (CaCO)3 and is considered to be an equivalent for limestone (calcite). It arises from the disintegration of sea shells. The origin of most chalk is dated to the Mesozoic era. It is resilient to landslides and thanks to this fact it can create cliffs (see the picture below). At the same time it is very spongy and sometimes holds subterranean water. It is used in chemical and pharmaceutical industry to neutralize acid soil and you know it from school-times when you were writing with it at the table.


Crystalline complex

The crystalline complex is a complex of crystalline and oft metamorphic rocks which create base. We call this way a layer of rocks situated under the sediments and in fillings of basins. These rocks are completely uninteresting for oil seekers because they cannot contain hydrocarbon.

Chalk transgression in Nové Město nad Metují

Transgression is situated at two places in Nové Město nad Metují. The first exposure is at service station, approximately 100 meters on the right from the bridge (home coordinates - Stage 1). You will meet the second part when you choose the Slavoňov direction and stop in the sharpest curve (Stage 2).

The chalk here arose in the Cenoman era roughly between 99,6 ± 0,9 to 93,5 ± 0,8 million years ago. The sediments of chalk go on phyllites which originate from proterozoic era. Phyllites are metamorphic rocks which were created by a partial transformation of clayey sedimentary rocks, shale mostly. Phyllites create the main rock here. They are grey, shaly, closely folded, and silverly shiny on the surface. They used to be clayey sediments in an ancient sea. They were pressed deep in the earth during the movement of descending plates and were converted into phyllites. They got to the surface again thanks to the process of folding. They succumbed to the erosion and were weathered later on until they got the present look.

Phyllites are followed by the fine calcareous sandstone which is also known as sediments of upper cretaceous. Chalk is deposited horizontally here. As the time went by mountains were evened out to a peneplain that was flooded by the chalk sea. This period can be proved by observing a 1-2-meter-high layer of grey basal conglomerates and sandstones from the Cenoman era. You can see this on both sightings. There are also stratified fine calcareous sandstones where you may find fossils, mostly sea shells (Sowerbs).

The arrangement of phyllites on the first sighting (home coordinates - Stage 1) is very easily observable because they have variable structure of layers of rocks and are folded a lot. Phyllites in the base are weathered and bleached. Higher layers are falling apart into fragments. They are weathered as well and colored rusty because there had passed cca 400 million years between the depositions of phyllites and chalk. The layer of chalk follows in the height of 5 meters.

The second sighting (Stage 2) in located in a sharp curve in Slavoňov direction. The whole profile of chalk sediments is exposed here. It is composed of sterny sands and grits that are piled up into layers. Nowadays the majority of the sighting is covered under detritus and vegetation is playing its part as well.


Logging conditions:

Go to the both stages where you can find out answers for the following questions. When you are done please send them via our profile before you log your visit. We will contact you only in case your answer are incorrect.

Stage 1 - the home coordinates:

You will not get much close to the transgression of chalk here, because there is a restricted area right before the rock. But it does not matter much because your first task is to look at the whole profile of the chalk transgression from the distance and determine which of the following statement is TRUE:

1a. Phyllites follow sediments of chalk.
1b. Sediments of chalk follow phyllites.
1c. I see only phyllites here.
1d. I see only sediments of chalk here.

If you made your choice, go on to the stage 2. If you choose to walk, be very careful because the road is quite dangerous. If you want to go by car please do not park right next to the transgression. Go to the recommended parking area.

Stage 2 - the sharp curve in Slavoňov direction

You are now standing under a massive profile of chalk sediments. Do not try to climb to them because it is extremely difficult and you would destroy the sighting. Find out the rest of answers for our questions and do not forget to be very cautious because you are next to the road.

2. Try to estimate the height of the chalk sediments in meters.

3. The sediments of chalk had been deposited step by step and therefore we can see white and grey layers here. Try to count up all the visible layers.

free counters

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.