Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

Traditional Geocache

Uppsala Slott

A cache by Team_Ese Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/25/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Uppsala slott
Är en slottsbyggnad i Uppsala, Uppland. Slottet har ett dominerande läge högt uppe på Kasåsen och syns på långt håll för den som närmar sig staden. Slottet är idag byggnadsminne. På slottet genomfördes bland annat Sturemorden, beslutet om att Sverige skulle delta i 30-åriga kriget och drottning Kristinas abdikering.

Historia
Slottet började byggas 1549 som en befästning och ingick i den serie borgar som Gustav Vasa och hans söner uppförde som skydd mot utländska och inhemska fiender. 1567 var de första boningsdelarna på slottet klara, och man kunde utrymma den gamla "Uppsala gård". Efter en brand 23 april 1572 omformades borgen och byggdes ut till ett representativt renässanspalats. En av dess viktigaste uppgifter blev att fungera vid kröningsfestligheter efter ceremonin i domkyrkan.

År 1702 drabbades Uppsala av en stor stadsbrand där även slottet skadades. Trots att skadorna sannolikt var relativt måttliga dömdes hela slottet ut. Delar av huvudbyggnaden, det så kallade tvärslottet, revs för att få material till andra byggen. Vid återuppbyggnaden 1744 kortades tvärslottet och hela slottet byggdes om i franskklassisk stil. Arbetena avbröts 1762 i brist på pengar. Den planerade norra flygeln blev aldrig uppförd och det är så vi ser slottet än idag. Arkitekter: Henrik von Cöllen, Påvel Schütz, Franciscus Pahr, Antonius Watz med flera. Återuppfört och ombyggt på 1740-talet med Carl Hårleman som arkitekt. Slottets fasader renoverades 2002–2003 då slottet återfick Carl Hårlemans färgsättning från 1740-talet.

Byggnader och nuvarande bruk
Slottet är idag bostad för landshövdingen. Här finns tre museer: Uppsala konstmuseum, Fredsmuseum och Vasaborgen. Utställningen Vasaborgen, som finns i ruindelen av slottet, drivs av föreningen "Vasaborgen kultur och upplevelser" och kan besökas under sommarhalvåret. Den gamla Vasaborgen vid Uppsala slott erbjuder förbokade historiska visningar och spökvandringar för företag och skolor, samt vigslar i tornrummet.

I slottet finns också flera företag, bland annat reklambyrå, finansbolag, skeppsmäklare och datakonsulter. En av dem som bott på slottet under senare tid var FN:s förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Hans far Hjalmar var landshövding, under början av 1900-talet och därför var slottet Dags barndomshem. Utanför slottet står Gunillaklockan, Bengt Fogelbergs stora byst av Gustav Vasa samt en byst av Dag Hammarskjöld. Södra tornet är Uppsalas högst belägna byggnad och har totalt elva våningar inräknat källare och vind. Tornet rymmer idag ett flertal företag, samt hyser ingångar till Vasasalen och Rikssalen.

Tornets historia är dramatisk. Här har bland annat varit fängelse och vattentorn. Den mest kände fången är Dal-Pelle. Tornet har sedan det byggdes i slutet på 1500-talet skadats flera gånger i bränder och fick sin nuvarande form först 1820.

Källa: Wikipedia.Uppsala Castle
Is a castle complex in Uppsala. The castle has a dominant position high on Kasåsen and visible from afar for the approaching city. The castle is currently building. The castle was conducted including Sture murders, the decision to Sweden to participate in the 30-year war and Christina's abdication.

History
The castle was built in 1549 as a fortress and was part of the series of castles as Gustav Vasa and his sons built as protection against foreign and domestic enemies. 1567 was the first abode of the parts of the castle clear, and you could vacate the old "Uppsala farm". After a fire April 23, 1572 the castle was transformed and expanded to a representative Renaissance palace. One of its main tasks was to work at the coronation festivities after the ceremony in the cathedral.

In 1702 Uppsala hit by a large city fire which also damaged the castle. Although the damage was probably relatively modest sentenced entire castle out. Parts of the main building, known as the cross the castle, was demolished to provide material for other buildings. At the reconstruction in 1744 was cut short cross castle and the castle was rebuilt in the French classical style. Work was suspended in 1762 for lack of money. The planned north wing was never built and that is how we see the castle today. Architects: Henrik von Collen, Paul Schütz, Francis Pahr, Anthony Watz and others. Available again and rebuilt in the 1740s with Carl Harleman as an architect. The castle's façade was renovated 2002-2003 when the castle regained Carl Hårleman colors from the 1740s.

Buildings and current use
Today the castle is home to the governor. Here are three museums: the Uppsala Art Museum, Peace Museum and Vasaborgen. The exhibition Vasaborgen, found in the ruined part of the castle, run by the association "Vasaborgen culture and experiences" and can be visited during the summer months. The old Vasaborgen at Uppsala Castle offers pre-booked historical tours and ghost walks for businesses and schools, as well as weddings in the tower room.

In the castle there are also several companies, including advertising, finance companies, agents and consultants. One of those who lived in the castle recently was former UN Secretary General Dag Hammarskjold. His father Hjalmar was governor, during the early 1900s, and why the castle was Time's childhood. Outside the castle stands Gunilla time, Bengt Fogelberg's large bust of Gustav Vasa and a bust of Dag Hammarskjold. South tower is Uppsala's highest building and has a total of eleven floors including the basement and attic. The tower now houses several businesses and houses the entrances to the Vasa Hall and the Hall.

Tower story is dramatic. It has previously been a prison and water towers. The most famous prisoner is Dal-Pelletier. The tower has since it was built in the late 1500s has been damaged several times fires and got its present form until the 1820th

Source: Wikipedia.


FTF blev Mixxxter & Strayer73Counter

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvfx, yäatfg arq qäe qrg fyhgne / Zntargvp, va gur obggbz raq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,692 Logged Visits

Found it 1,648     Didn't find it 10     Write note 13     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 6     Owner Maintenance 7     Update Coordinates 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 97 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 6/20/2018 5:06:55 AM Pacific Daylight Time (12:06 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page