Skip to content

<

Döda Fallen

A cache by Zuggs Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/15/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

  Svenska

 
Det finns gott om döda fall i Sverige. Många tillkom under 1900-talet när vattenkraftverken byggdes. Döda fallen i Avesta är det enda döda fall i Norden som skapats naturligt vid en storälv.

6000 f.Kr.

För 8000 år sedan hade landet höjt sig efter att inlandsisen dragit tillbaka sig och havet hade stod då vid Krylbotrakten. I det tidigare sundet vid Avesta hade Dalälven eroderat  i de lösa avlagringarna. Snart blev dessa genomskurna ner till fast berggrund, bestående av granit och gnejs, som inte eroderades lika lätt. Nedanför Getaklack sluttade bergsgrunden kraftigt och här bildades en fors som blev allt högre ju längre landhöjningen fortskred.
Forsen blev till ett 15 meter högt vattenfall, och närmast Getaklack vid det nuvarande ”Stora helvetet” var det fråga om ett mycket brant fall. Hit koncentrerades genom en ränna i berggrunden det mesta vattnet. Getaklacks inre del består av en kärna med berg under de lösa avlagringarna på toppen. Getaklack isolerades mer och mer från den övriga stranden., då en del av vattnet från fallet eroderade bakåt runt den branta bergväggen på norra sida samtidigt som strömmen ovanför fallet eroderade i sidled.
 

5000 f.Kr.

För 7000 år sedan kom den plötsliga kollapsen för det stora fallet. Norr om Getaklack bröt sig älven en ny fåra, troligen i samband med en kraftig vårflod. I den gamla fåran började de grundare partierna torrlagts, medan en del vatten strömmade fortfarande i djupfåran mot Stora Helvetet. Den nya älvfåran skar sig emellertid snabbt ner i de lösa jordarterna samtidigt som den breddas och förskjuts mot norr. Det nyss så kraftiga fallet förvandlades snabbt till ett dött fall, förmodligen så snabbt som under loppet av en timme.
De tre fallen Stora och Lilla Helvetet samt Södra Helvetet  hade en livslängd på ca 1.000 år. Tack vare detta har fallen kvar sina branta stup, som skulle ha eroderats mycket mer om vattnet hade fått arbeta fritt i ytterligare årtusenden.
Getaklack skapas. Creation of Getaklack.
 
Någon gång under medeltiden bröt sig älven en ny fåra norr om kyrkan genom den nuvarande Storforsen. Härigenom torrlades ett andra döda fall, där man på 1600-talet byggde kopparverket, som länge var världens största.
Drivkraften fick man från kanaler, som grävdes genom den gamla älvfåran fram till det torrlagda fallet. I detta uppfördes byggnader med fyra rader av vattenhjul, som drev hammare och bälgar.
Under 1800-talet ersattes kopparhanteringen steg för steg av järnhantering på samma plats.
 
Vid extrem vårflod rinner fortfarande vatten fram i några av de gamla torrlagda fårorna.
 
 

För att logga:

1. Beskriv markens utseende vid (Stage 1). Varför tror du berget ser ut som det gör?  
2. Uppskatta höjden på fallet “Stora Helvetet” (Stage 2). Uppskatta Getaklacks höjd (från fallets fot). (Stage 2 - Stage 3)
3. (Frivilligt) Fotografera dig själv eller din GPS ovanför fallen. (Stage 1)
 
Du behöver inte vänta på svar från cacheägaren innan du loggar.
Loggar som inte åtföljs av ett svar inom två veckor eller har ett väldigt avvikande svar kommer att raderas.
Inga svar i loggen tack.


Älvfårans lopp. Course of the Dalecarlian River
1. Före skapandet av Getaklack. Prior to the creation of Getaklack. 2. Efter 5000 f.Kr. After 5000 B.C.
3. Nuvarande lopp. Present course.


  English

 

There’s several dead falls in Sweden. Most of them were created during the 20th century when the hydroelectric plants were built. The Dead Falls in Avesta is the only dead fall in the Nordic countries created naturally at a large river.

8000 years ago, the land had risen after the great ice had pulled back, and the coastline was at the Krylbo area. At the strait at Avesta, the Dalecarlian river had eroded in the soft sediment. Soon these sediments were cut through down to solid rock, consisting of granite and gneiss, which doesn’t erode as easily. Below Getaklack the bedrock slopes quite considerably and here rapids developed, which grew higher along the land elevation progressed.

The rapids became a high waterfall, which closest to Getaklack at ”Stora Helvetet” became very steep. Through a furrow in the bedrock, most of the waterflow was concentrated to this location. The interior of Getaklack is solid rock below the soft sediments at it stop. Getaklack became more and more isolated from the rest of the shore when part of the water from the falls eroded backwards around the steep cliffside towards north. At the same time the stream above the fall eroded sideways.
 
Around 7000 years ago, the collapse of the great fall came. North of Getaklack, the river took on a new furrow, probably in connection to a major spring flood. In the old furrow, the shallower parts were already drying up, while some water still flow in the deep trench towards “Stora Helvetet”. However, the new furrow quickly cut itself down through the soft sediments while at the same time it broadened and advanced to the north. The powerful fall quickly transformed to a dead fall, probably under less than an hour.
 
Some time during the Middle Ages, the river took on yet another new furrow north of the church through the present Storforsen. Hereby, a second dead fall dried up, on top of which a copperworks was built in the 1700th century (for a long time the worlds biggest). Power was supplied through channels dug in the old riverfurrow up to the dried fall. Here buildings were erected with four rows of waterwheels, which powered hammers and bellows. During the 1900th century, the coppertrade was gradually replaced by ironworks at the same location.
 
At extreme spring flood, water still flows in some of the old dried up furrows.
 

Logging tasks:

1. Describe the appearence of the bedrock at Stage 1. Why do you think it looks the way it does?  
2. Estimate the height of the “Stora Helvetet” fall (Stage 2). Estimate the height of Getaklack (from the bottom of the fall). (Stage 2 - Stage 3)
3. (Optional) Take a photo of yourself or your GPS above the falls. (Stage 1)
        
You dont need to wait for approval from the Cache Owner before you log this Earth Cache.
Logs that do not get an answer within two weeks or have very deviant answers will be deleted.
No answers in the log, thanks.


free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.