Skip to Content

<

Ovanifrån/From above

A cache by Mimsan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/16/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Denna cache är syskoncache med ”Underifrån”.
 
Det finns många skäl att stanna till vid Ångermanlands stolthet Höga Kustenbron. Bron i sig själv är magnifik och kan bjuda på vackra skådespel vid exempelvis dimma eller en vanlig natt. Södra brofästet står i Mörtsal i Härnösands kommun och det norra brofästet finns på halvön Hornö i Kramfors kommun.
 
Bron invigdes officiellt 1:a december 1997, men lördagen innan var bron öppen för allmänheten att vandra på. Dåvarande Vägverket (idag SVEVIA) delade ut reflexer där det stod ”Höga Kustenbron, först över”. Man uppskattade att 15 000 besökare gick de 1867 metrarna och tillbaka, under den dagen. Även posten hade ett ”första-dags-kort” och ett frimärke med bron som motiv, samt att de hade satt upp en postlåda där korten fick en unik poststämpel med ort och datum.
 
Fram till 1997 var området lite ”mitt ute i ingenstans”, man fick ta Vägverkets färja från Veda för att ta sig den kortaste vägen till byn Nyadal, som ligger i dalen nedanför E4:an. Byn hade inte haft en reguljär busslinje på många år. De flesta i världen kände nog inte till Nyadal och Norabyggden fram till 1997. Bron är 1867 meter lång och pylonerna (=bärande pelare som är avsmalnande i toppen) 182 meter höga. Den segelfria höjden är 40 meter över vattenytan. Det tog 4 år att bygga bron och man satsade hårt på arbetsmiljö och säkerhet under brobygget. Inte en enda arbetare omkom under bygget, även om det skedde några olyckor, så blev det endast hyfsat lindriga personskador.
 
På området strax ovanför den norra pylonen finns idag restaurang, hotell, lekplats, frisbeegolfbana (tio ”hål”) och ett vattenfall. Sommartid är souvenirbodarna öppna. Längst bort (österut) på området finns en spolplatta för vattenlek, lika roliga för barn som vuxna. Där finns ett antal hål i marken där det slumpvis sprutar upp en stråle vatten under några sekunder, för att sedan flytta sig till nästa hål. Det kan vara så många som tre hål åt gången som sprutar upp vatten. Det är en kvalificerad utmaning att försöka vara kvar på spolplattan så länge som möjligt, utan att bli blöt! Medtag handduk och klädombyte!
 
Det finns även en kortare promenadslinga kring området som är handikappanpassad.
 
En liten vänlig påminnelse:
- Cachen är en större utmaning vintertid,om den ens är möjlig att finna. Terräng-/svårighetspoängen ökar rejält med snö och is.
-Se upp för mugglare, cachen ligger på frisbeegolfbanan!
- Vid byte av saker: notera i din logg här, vad som byttes in och vad som gick ut. Vid inget byte: notera ”Inget byte”.
- Om cachen står fel eller syns, ställ den på rätt ställe och/eller göm den igen.
Stort tack på förhand!

Koordinaterna är tagna med 6m noggrannhet.

Om du ändå är i området och har tid över, så rekommenderar jag varmt cachen GCNN4J "Fortet-2"!

English

This cache is a sibling cache with “From below”.

There are many reasons to make a stop at Ångermanlands pride; the High Coast Bridge. The bridge itself is magnificent and can show off the most beautiful spectacle when it's inbedded in mist or just on a regular night. The southern end of the bridge was built in Mörtsal, in Härnösands kommun. The north end of the bridge was built on the peninsula Hornö, in Kramfors kommun.

The bridge was officially inaugurated on December 1, 1997. During the saturday before the opening ceremony, the bridge was open to the public to walk across. The former Swedish National Road Administration, SRA (today Svevia) handed out a small reflective plate, for use in traffic by pedestrians, with the text "High Coast Bridge, the first to walk across." to everyone. They estimated that 15 000 persons did walk the 1867 meters, and then back, over the bridge during that day. The Swedish Postal service made a "first-time-postcard" and a stamp that had the bridge as a picture. They did also set up a mailbox where the cards got a unique postmark of the place and date.
 
Until 1997 the area was considered as "in the middle of nowhere", you had to go by a SRA Ferry from Veda, for the shortest route to the village Nyadal, the small village located in the valley below E4. There was no common bus to the village. Most of the world did not know anything about Nyadal and Norabyggden until 1997. The bridge is 1867 meters long and the towers are 182 meters high. The vertical clearance is 40 meters above the sea level. It took 4 years to build the bridge and the SRA and the companies whom built the bridge invested in work safety during the construction. There occurred some accidents but there was only relatively minor injuries.

In the area just above the northern towers is now a restaurant, hotel, playground for children, a Discgolf course (ten “holes”) and a waterfall. In summer souvenir stalls open. At the far east side of the hotel area there is a metal plate for water play at summer, fun for both children and adults! There are a number of holes in the metal plate where the water spurts out randomly for a few seconds, then move to the next hole. It could be as many as three holes at one time, that spurts water. It's a jeopardy to walk on the plate and keep dry! A tip: bring a towel and dry clothes!

There is also a short walking trail around the area, that provide access for persons with disabilities.

A small and friendly reminder:
- The cache can be a major challenge during the winter,if it's even possible to find it. The terrain-/difficulty-points increases with snow and ice.
- Beware of mugglers.The cache is situated on the Discgolf course.
- If you trade things in the cache, please note it in your logg here. State what went out and what went in. If you don’t trade, just note ”No trade”.
- If you discover the cache in the wrong place or if the cache is visible. Please put it back in the right place and/or hide the cache.
A huge thank you in advance!


If you're in the area and have time to spare, I highly recommend the cache GCNN4J "Fortet-2"!

The coordinates are with 6 m of accuracy.


Additional Hints (Decrypt)

Fjr: Haqre ra fghoor.
Rat: Haqre n fghzc.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.