Skip to Content

<

Reserve Kadzielnia

A cache by GER_Andre Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/09/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The Świętokrzyskie Mountains occupy a very important place on the geological map of Poland. On its relatively small area rocks occur that reflects the geological periods of the last 544 million years (since the beginning of the Paleocene) and shaped the region of Central Europe. In the fossil deposit layers the changes that have taken place in the world of organisms can be traced back.

Polish and German down below. Thanks to Murazor for the polish translation!


As seen from above - Von oben gesehen

The capital of the region Świętokrzyskie - Kielce - is a geological gem of European importance - as if it is a geological museum under the blue sky, so the tourism bureau of the region. Within the city four geological reserves are existing: Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice and Biesak Białogon as well as the conservation area Karczówka. In the city as well as about 20-30 miles away, there are rocks, that show the entire stratigraphic table from the Cambrian to the Pleistocene. They belong to four structural zones, i.e. rock formations caused by tectonic movements of consecutive orogenesis: the cadomian, caledonian, variscan, and alpidic. In many places, the rocks that separate the adjacent zones from each other, can be seen. Also karst features, that have arisen in two stages of karst formation (Permian-Triassic and Cenozoic) can be found. Something like this is extremely rare to find in Europe, and on such a small area it is almost an exception

GeoPark Kielce
In the stone quarry Kadzelnia, which is lying in the middle of the city of Kielce, an important geological profile and a series of caves have been uncovered during the mining operations. Since the 17th century limestone and other minerals were mined in opencast mines. The use of the quarry for industrial purposes ended 1962. Then the mining area was enclosed by a handrail, and a park above the stone quarry created, with beautiful shady avenues for walks and viewpoints from which the plant world and rock layers can be seen. <br />
Kadzielnia is the main element of the mountain range Kadzielniańskie. Late Devonian (about 380 million years ago), the Kadzielnia area laid in a warm sea, but mainly in a shallow zone in the immediate vicinity of a hollow animal coral reef. In fossil form, they formed deposits that have become known as "Kadzielnia Lime". The local rocks contain a rich, mostly crumbled fossil fauna (fossils), mainly anthozoa, coelenterates (stromatolite and amphoporen), crinoids, brachiopods, snails, cephalopods and tank-fish. Some species were discovered first in Kadzielnia what made this area to the most important geological site in Poland
The geological reserve has been created in the central part of the mining area and includes a protected monolith - also called anthropogenic island mountain, with the name "Skałka Geologów" (geologists stone). In addition, here also karst can be found (including one of the nation's most magnificent karst cave with craters and chimneys) from the Miocene (20-5 million years ago) and Pleistocene (last 1.8 million years). They belong to the best preserved appearances in Poland. Also the consequences of tectonic earthquakes can be seen clearly, as well as interesting examples of the mineralization. 14 caves (some sources even speak of 26 dripstone caves) were also discovered, the longest measure 140 m. Currently three underground caves ("Prochownia", "Szczelina" and "Wschodnia") are joined together to create a tourist sightseeing route. The magnificent modern amphitheater at the bottom of the quarry deserves attention, which was the only one in Poland carved into a rock face - so much about the protection of a reserve! The amphitheater was built on the occasion of the 900 anniversary of the city Kielce, it hosts numerous cultural events and concerts


For more information about the geology of Poland (Archaeological and Geological Route - Świętokrzyskie) and the various interesting and reserves of the Świętokrzyskie Mountains under: Information of the tourist department


Tasks:
- At N 50° 51.641 E 20° 37.251 you will find a sign with information about the GeoPark Kielce. What geological times are mentioned in the fields: red, yellow and dark blue?
- Adding: Szczelina (???) and Wschodina (???) at the sign
- At N 50° 51.606 E 20° 37.251 you will find "fossils", measure the diameter of the largest one.
- Measure the height difference between N 50° 51.691 E 20° 37.143 and the amphitheater at the bottom of the quarry in meters.
- Describe in your own words: How is karst formed?
- Describe in your own words, what is meant by: alpidic orgenesis and which famous mountain belongs to the alpidic mountain belt?Peak in winter time - Der Gipfel im Winter

Kielce - stolica regionu świętokrzyskiego - perełka na geologicznej mapie Europy, muzeum geolo-giczne pod gołym niebem. Wymienione określenia dotyczą tego właśnie miasta, jedynego, niepow-tarzalnego unikatu na skalę europejską. To tu w granicach administracyjnych miasta znajdują się cztery rezerwaty geologiczne; Kadzielnia, Wie-trznia, Ślichowice i Biesak Białogon oraz jeden rezerwat krajobrazowy - Karczówka.
W granicach miasta oraz w odległości zaledwie 20-30 km od niego, można obserwować skały, reprezentujące całą tabelę stratygraficzną od kam-bru po plejstocen i to niezmienione przez meta-morfizm. Należą one do 4 pięter strukturalnych, czyli kompleksów skalnych, formowanych przez ruchy górotwórcze kolejnych orogenez; kadom-skiej, kaledońskiej, waryscyjskiej i alpejskiej. W wielu miejscach można wręcz dotknąć powierzchni, która rozdziela skały sąsiadujących pięter. Można zobaczyć zjawiska krasowe powstałe podczas 2 etapów tworzenia krasu; permsko-triasowego i kenozoicznego.
W kamieniołomie Kadzielnia, znajdującym się w środkowej części miasta, na lewym brzegu rzeki Silnicy, pomiędzy ulicami Krakowską i Pakosz oraz Aleją Na Stadion, w trakcie prac wydobyw-czych, odsłonięto bardzo ciekawy profil geolo-giczny oraz szereg jaskiń i pustek skalnych.
Kadzielnia stanowi główne ogniwo w ciągu wzniesień Pasma Kadzielniańskiego. W późnym dewonie (około 380 mln lat temu) obszar Kadzielni znajdował się w ciepłym morzu, okresowo w strefie płycizn, w bezpośrednim sąsiedztwie raf stromatoporowo-koralowcowych. W formie kopal-nej ich osady utworzyły „wapienie kadzielniańskie”.
Tutejsze skały zawierają bogatą, często pokruszoną faunę kopalną, reprezentowaną przez koralowce, kopalne jamochłony (stromatopory i amfipory), liliowce, ramienionogi, ślimaki, głowo-nogi i ryby pancerne. Niektóre z gatunków po raz pierwszy zostały znalezione na Kadzielni, co jeszcze bardziej rozsławiło to odsłonięcie, stawiając je w szeregu najważniejszych pod względem edukacyjnym stanowisk w Polsce.
W środkowej części wyrobiska utworzono rezerwat geologiczny i objęto ochroną prawną monolit skalny, nazwany „Skałką Geologów”. Zostały tu także odsłonięte formy krasu mioceńskiego (sprzed 5-20 mln lat) i plejstoceńskiego (ostatni 1,8 mln lat), zaliczane do najlepiej zachowanych tego typu zjawisk w kraju. Odkryto tu 14 jaskiń, z których najdłuższa ma 140 m długości. Obecnie w wyrobisku trwają prace, mające na celu połą-czenie trzech jaskiń - Prochowni, Szczeliny i Wschodniej w celu stworzenia podziemnej trasy turystycznej. Wyjątkowość tego miejsca dopełnia nowoczesny amfiteatr, bardzo ciekawie wkomponowany w skalne otoczenie, jedyny w Polsce.
Źródło: Information of the tourist department in polish

Zadania:
- W punkcie N 50° 51.641 E 20° 37.251 znajdziesz tablice informacyjną. Jakie okresy geologiczne oznaczone są kolorami: czerwonym, żółtym i ciemnoniebieskim?
- Jak brzmi pełny tekst na znaku: „Szczelina (???)” „Wschodnia (???)”
- W punkcie N 50° 51.606 E 20° 37.251 znajdziesz skamieniałości. Jaka jest średnica największej z nich?
- Jaka jest różnica wysokości w metrach między punktem N 50° 51.691 E 20° 37.143 a dnem amfiteatru w dawnym kamieniołomie?
- Opisz, jak powstają formy krasowe.
- Co to jest orogeneza alpejska? Jakie góry wtedy powstały?


As seen from one of the viewpoints – Blick von einem der Aussichtspunkte


At the entrance of the park – Am Eingang des Parks


Naturschutzgebiet Kadzielnia


Das Świętokrzyskie-Gebirge nimmt auf der geologischen Landkarte Polens einen ganz besonderen Platz ein. Auf seinem verhältnismäßig kleinen Gelände tritt Felsgestein auf, das die geologischen Zeiträume der letzten 544 Mio. Jahre (seit Beginn des Paläozän) widerspiegelt und dem Gebiet Mitteleuropas Gestalt verliehen hat. In den fossilen Ablagerungsschichten lässt sich der Wandel zurückverfolgen, der sich in der Welt der Organismen vollzogen hat.

Die Hauptstadt der Region Świętokrzyskie - Kielce - ist eine geologische Perle von europäischer Bedeutung - sozusagen ein geologisches Museum unter freiem Himmel, so die Tourismusbehörde der Region. Innerhalb der Stadtgrenze erstrecken sich gleich vier geologische Reservate: Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice und Biesak Białogon sowie das Landschaftsschutzgebiet Karczówka. Sowohl in der Stadt wie auch etwa 20-30 km von ihr entfernt, befinden sich Felsen, die die gesamte stratigrafische Tabelle vom Kambrium bis zum Pleistozän metamorph unverändert veranschaulichen. Sie gehören zu vier strukturellen Zonen, d.h. Gesteinsformationen, die durch gebirgsbildende Bewegungen aufeinander folgender Orogenesen entstanden sind: der cadomischen, kaledonischen, variskischen und alpidischen. An vielen Stellen können die Gesteine, die die Nachbarzonen voneinander trennen, sehen. Zu sehen sind auch Karsterscheinungen, die in den zwei Etappen der Karstbildung (Perm-Trias und Känozoikum) entstanden sind. So etwas ist in Europa äußerst selten zu finden, und auf einem dermaßen kleinen Gebiet geradezu eine Ausnahme.

GeoPark Kielce
Im Steinbruch Kadzelnia, der gewissermaßen mitten in der Stadt Kielce liegt, hat man bei Abbauarbeiten das aufschlussreiche geologische Profil sowie eine Reihe von Felshöhlen freigelegt. Seit dem 17. Jahrhundert wurden hier die Kalkfelsen und andere Erze in Tagebaubetrieben abgebaut. Die Nutzung des Steinbruchs für industrielle Zwecke wurde 1962 beendet. Danach wurde der Abbauraum mit einem Geländern umzäunt, und ein Park oberhalb des Streinbruchs angelegt, mit schönen schattigen Alleen zum Spazierengehen und Aussichtspunkten, von denen die Pflanzenwelt und die Felsenschichten bewundert werden können.
Kadzielnia ist das Hauptglied des Höhenzugs Kadzielniańskie. Im Oberdevon (vor ca. 380 Mio. Jahren) befand sich das Kadzielnia-Gebiet in einem warmen Meer, zeitweise auch in einer seichten Zone in unmittelbarer Nähe eines Hohltier-Korallen-Riffs. In fossiler Form bildeten sie Ablagerungen, die als „Kadzielnia-Kalk“ bekannt geworden sind. Die hiesigen Gesteine enthalten eine reiche, meist zerbröckelte fossile Fauna (Versteinerungen), vornehmlich Blumentiere, Hohltiere (Stromatoporen und Amphoporen), Seelilien, Armfüßer, Schnecken, Kopffüßler und Panzerfische. Manche Arten wurden erstmals in Kadzielnia entdeckt, was diesen Gebiet zu dem wichtigsten geologischen Ort Polens machte.
Das geologische Reservat ist im Mittelteil des Abbaugeländes entstanden und umfasst einen geschützten Monolith - auch als anthropogenischer Inselberg bezeichnet, der die Bezeichnung „Skałka Geologów“ (Geologenstein) trägt. Darüber hinaus sind hier ebenfalls Karsterscheinungen (darunter einer der landesweit herrlichsten Höhlenkarste mit Trichtern und Kaminen) aus dem Miozän (vor 20-5 Mio. Jahren) und Pleistozän (letzte 1,8 Mio. Jahre) zu finden, die zu den besterhaltenen Erscheinungen ihrer Art in Polen gehören. Außerdem lassen sich deutlich die Folgen tektonischer Beben, Beispiele der Mineralisierung sowie interessante erkennen. Entdeckt wurden auch 14 Höhlen (manche Quellen sprechen sogar von 26 Tropfsteinhöhlen), von denen die längste 140 m misst. Gegenwärtig werden im Steinbruch drei unterirdische Höhlen („Prochownia“, „Szczelina“ und „Wschodnia“) miteinander verbunden, um eine touristische Besichtigungsstrecke zu schaffen. Augenmerk verdient ebenfalls das imposante, moderne Amphitheater, das als einziges in Polen in eine Felswand gehauen wurde - so viel zum Thema Schutzgebiet! Das Amphitheater wurde aus Anlass der 900 Fahrfeier der Stadt Kielce erbaut, dort finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und Konzerte stattfinden.


Weitere Informationen zur Geologie Polens (Archäologisch-geologische Route - Woiwodschaft Świętokrzyskie) und den unterschiedlichen interessanten und Schutzgebieten der Świętokrzyskie-Gebirgekette unter: Informationen der Tourismus Behörde


Aufgaben:
- Bei N 50° 51.641 E 20° 37.177 findet Ihr ein Schild zum GeoPark Kielce. Welche geologischen Zeiten stellen die Felder rot, gelb und dunkelblau dar?
- Ergänze: Szczelina (????) und Wschodina (???) am Schild
- Bei N 50° 51.606 E 20° 37.251 findet Ihr Versteinerungen, mies den Durchmesser der größten.
- Miss den Höhenunterschied zwischen N 50° 51.691 E 20° 37.143 und dem Amphitheater auf dem Grund des Steinbruchs in Metern.
- Beschreibe mit Deinen eigenen Worten: Wie entsteht Karst?
- Beschreibe mit eigenen Worten, was man unter: Alpidische Orogenese versteht und welches bekannte Gebirge zum alpidischen Gebirgsgürtel gehört.


Also this could be found here, honey-colored calcite - Auch so etwas wurde hier gefunden, honigfarbener Calcit

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.