Skip to content

<

RTFM - toy exchange

A cache by AMATfamily Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/21/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tale zakladek bo na test postavil znanje osnovnih pravila Geocachinga. Med pripravljanjem smo se veliko naučili :-)

This cahe will put to the test the knowledge of basic Geocaching rules. We learned a lot preparing it :-)

SLOVENSKI OPIS

Za izračun lokacije ni potrebno terensko delo, vsi podatki so javno dostopni na:
http://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx
http://www.geocaching.com/guide/
 


Vprašanja:
 1. Geocache Listing Requirements/Guidelines vsebujejo barvno shemo sprejemljivih in nesprejemljivih postavitev zakladov glede na oddaljenost. Koliko barv sestavlja shemo? (A)
 2. Seštevek vseh številk v najmanjši dovoljeni oddaljenosti postavitve fizičnih (točk) zakladov do drugih v metrih je? (B)
 3. Če je zaklad fizično dostopen iz invalidskega vozička, ima oceno terena? (C)
 4. Kolikokrat se pojavi črka "B" v imenu lastnika blagovne znamke Geocaching, če ga preberete nazaj? (D)
 5. Srečanja geolovcev so lahko objavljena največ X mesecev vnaprej in oddana v pregled za objavo najmanj Y tednov vnaprej. Seštevek obeh številk je? (E)
 6. Občasno si lastniki zakladov želijo, da je novi zaklad objavljen do dolečenega datuma. Koliko dni vnaprej ga morajo poslati v pregled, da je to zagotovljeno? Če je število večmestno, seštevajte posamezne številke toliko časa, da dobite enomestno. (F)
 7. V prvem delu Geocache Listing Requirements/Guidelies je citat od "briansnat". Kolikokrat se v le-tem pojavi črka "A"? Če je število večmestno, seštevajte posamezne številke toliko časa, da dobite enomestno. (G)
 8. Kolikokrat se pojavi črka "Š" v zadnjem odstavku druge alineje 1. točke 1. člena 2. dela Geocache Listing Requirements/Guidelines? (H)
 9. Objavljene koordinate mystery zaklada so lahko največ koliko kilometrov stran od dejanske lokacije zaklada? (I)
 10. Koliko ima lahko posamezen zaklad največ določenih atributov? Če je število večmestno, seštevajte posamezne številke toliko časa, da dobite enomestno. (J)
 11. Velikost zaklada z oznako "regular" je definirana v litrih – od X do YY. Seštejte vse številke (X+Y+Y) ter seštevajte toliko časa, da dobite enomestni rezultat. (K)
 12. Mega srečanje mora imeti minimalno določeno število udeležencev. Če od tega števila odštejete 496, dobite? (L)
 13. Koliko je stopenj za težavnost (D)? (M)
 14. Ob oddaji ali spreminjanju tradicionalnega zaklada, morate potrditi, da ste prebrali in razumeli/se strinjate s koliko Pravilniki/Navodili/Priporočili? (N)

Izračun končne lokacije:  

N 46° 02.XXX E 014° 35.YYY

XXX = (CEA * B / N) + (L+N) * H
YYY = JFM + (I - K) * (D + G)

 
Končna lokacije je varovana s strani štirih in je postavljena na zasebni posesti, z vedenjem in dovoljenjem lastnika. Za neoviran dostop prinesite s seboj 4 jabolka ali 2 žemlji in v nobenem primeru ne vstopajte v ogrado ali motite.
Posoda je velika in na začetku vsebuje vpisni dnevnik, pisalo, opis točke, FTF nagrado, nekaj večjih plišastih igrač, nekaj manjših igračk ter AMAT paketke.


ENGLISH DESCRIPTION

For final coordinates calculation no field work is needed, all information is available to the general public on:
http://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx
http://www.geocaching.com/guide/Questions:
 1. Geocache Listing Requirements/Guidelines contain a color scheme of acceptable and unacceptable cache placements considering cache saturation. How many colors are used in the scheme? (A)
 2. The sum of all numbers in the minimum allowable distance between two physical elements of caches in meters is? (B)
 3. If the cache is wheelchair accessible, what is the terrain rating? (C)
 4. How many times is the letter "B" contained in the name of the owner of the trademark Geocaching, if read backwards? (D)
 5. Event caches are published no more than X months in advance and can be submitted at least Y weeks prior to the event. The sum of both numbers is? (E)
 6. Occasionally, cache owners would like a new cache to be published at a specified date. How many days upfront must the cache be submitted for review to assure this? If the answer contains more than one digit, sum the digits so long, until you get a single digit number. (F)
 7. In the first part of Geocache Listing Requirements/Guidelies is a quote from "briansnat". How many times does this quote contain the letter "A"? If the answer contains more than one digit, sum the digits so long, until you get a single digit number. (G)
 8. How many times is the letter "Š" contained in the last paragraph of the second indent of point 1 paragraph 1 part 2 of Geocache Listing Requirements/Guidelines? (H)
 9. What is the maximum distance allowable from the published coordinates of an unknown/mystery cache to its physical location? (I)
 10. How many attributes can one cache have? If the answer contains more than one digit, sum the digits so long, until you get a single digit number. (J)
 11. The size of a "regular" cache is defined in litres - from X to YY. Sum all the digits (X+Y+Y) and continue summing the numbers, until you get a single digit number. (K)
 12. A mega event must have a specified minimum number of attended. If you deduct 496 from this number, what number do you get? (L)
 13. How many levels of difficulty (D) are there? (M)
 14. When you publish or change a traditional cache, you must confirm that you have read and understood and you accept how many Rules/Guidelines/Terms? (N)

Final coordinates formula:

N 46° 02.XXX E 014° 35.YYY

XXX = (CEA * B / N) + (L+N) * H
YYY = JFM + (I - K) * (D + G)


Final location is closely guarded by 4. For easy access to the final location bring with you 4 apples or 2 bread rolls and by no means enter or disturb their quarters.
The location is on private premises. The owner has provided full permission for access to the cache.
The container is quite big and initial inventory consists of logbook, pencil, Geocache site list, FTF prize, some bigger plush toys, some smaller toys and AMAT packages.

You can check your solution online:Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Anybtr/Gnfxf:
N: *ifr* oneir/*nyy* pbybef.
Q: anmnw, ar vairemab/onpxjneqf, abg vairefr
R: aninqra rirag, oerm abpvgri/abezny rirag, ab fcraqvat gur avtug
X: hcbenovgr cbqngxr i anirqravu yvaxvu/hfr vasbezngvba va gur yvaxf cebivqrq

Pr inz eršrinawr šr qryn gržnir, m irfrywrz cbzntnzb - cbšywvgr anz bqtbiber va m irfrywrz wvu certyrqnzb fxhcnw m inzv. /
Fubhyq lbh fgvyy unir gebhoyr fbyivat gur dhrfgvbaf, jr'yy tynqyl uryc bhg - fraq hf lbhe nafjref naq jr'yy eha gurz guebhtu gbtrgure.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.