Skip to content

<

Pramen života (CZ,DE)

A cache by bohouscl6 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/19/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pramen života

 

 

Historie pramene:

Vznik léčivého pramene je datován rokem 1646. Tehdy se zjevily Anně Grohmannové, která trpěla malomocenstvím, dva andělé, kteří ji upozornili na zázračnou moc studánky a dali jí napít vody z poháru. 10. listopadu téhož roku se jí opět zjevil anděl, který jí předpověděl vyléčení očí a nohou. Anna se pilně omývala vodou ze studánky a brzy se andělova slova splnila. Brzy vešla léčivá moc vody ze studánky ve známost široko-daleko. Lidé ji hojně užívali, patřil mezi ně i tehdejší majitel lipovského panství Jáchym Slavata. U pramene je Nejstarší dochovaná památka- výklenková kaple z roku 1713 s nápisem "pros za nás, Neposkvrněná Marie, pramen pak zdraví dá".  Někdy se mu říká Pramen života, voda v něm je slabě radioaktivní a údajně má léčivé účinky, zejména na nemoci očí.

 


My se zaměříme na již zmiňovanou nízkou radioaktivitu pramene - velmi pravděpodobně ji má na svědomí radon, který se v této oblasti vyskytuje díky geologickému podloží

Podloží

Dominantním zdrojem radonu je geologické podloží. Přírodní radionuklidy jsou ve stopovém množství ve všech horninách. Jedná se především o uran 238U. Uran tvoří samostatné minerály ( např. uraninit - smolinec, uranové slídy ) nebo je přítomen v horninových minerálech jako biotit, zirkon a apatit atd. Jednotlivé typy hornin dělené podle vzniku, mají značně rozdílný obsah uranu. Zjednodušeně se dá říci, že nejméně uranu a jeho rozpadových produktů je v sedimentárních horninách typu pískovců, jílovců a slepenců ( tyto horniny byly již jednou zvětrávacím procesem rozrušeny, separovány, přetransportovány, usazeny a nakonec diagenezí zpevněny ). Střední obsah uranu mají metamorfované ( překrystalizované ) horniny typu pararuly. Nejvyšší obsah uranu a jeho rozpadových produktů mají vyvřelé horniny typu syenitů, žul, granodioritů a pod. Tyto horniny vznikají utuhnutím magmatu, který vzniká přetavením hornin ve svrchním plášti Země. Při diferenciaci zemského tělesa ( žhavotekutá fáze vývoje ) došlo ke klesání těžkých prvků směrem ke středu Země a tím se stalo, že kondcentrace uranu a jiných tšžkých prvků s hloubkou roste. Z místa vzniku vystupuje radionuklidy obohacené magma do zemské kůry, kde tuhne a vytváří tělesa intruzivních vyvřelin, které nazýváme plutony, batolity, lakolity nebo tvoří v podloží žilné vyvřelé horniny. Protože horninové složení českého masívu je z velké části tvořeno právě vyvřelými a metamorfovanými horninami ( krystalinika ),je zřejmé, že přísun radonu, z tohoto radionuklidy obsahujícího podloží, je vyšší

Podzemní voda

Radioaktivní radon se vceku dobře rozpouští ve vodě. Podzemní voda, která proudí skrz horniny a zeminy obsahující radon, je radonem nasycována. Nejvyšší obsah radonu z tohoto důvodu vykazuje spodní voda v geologickém profilu tvořeném vyvřelými horninami ( žula, pegmatit, porfyr, syenit ), nižší v oblastech se zásaditými horninami ( gabro a diabas ) a nejnižší v sedimentech ( vápenec, pískovec )

Více o zdravotních účincích RADONU

Radon je hned po kouření druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic. Radon a radioaktivní prvky, které z něj vznikají, se zachycují v dýchacím ústrojí a ozařují plicní tkáň. Důsledkem působení těchto částic může být poškození plicní buňky vedoucí až k rakovině. Rakovina vyvolaná radonem nevzniká okamžitě. Doba, než se mohou začít objevovat příznaky rakoviny plic, je dlouhá 10 až 30 let. Riziko rakoviny plic způsobené radonem v domě je úměrné celkové vdechnuté radioaktivitě, ta závisí nejen na koncentraci, ale i na délce pobytu. Pro krátkodobé pobyty v prostorech s velmi vysokými koncentracemi radonu je tedy riziko zanedbatelné. V průběhu studií vyšlo také najevo, že společné působení radonu a kouření škodlivé účinky na zdraví zesiluje, tj. poškození je vyšší než pouhý součet působení obou faktorů.

Radonové lázně

Po tom, co jsme si o radonu doposud řekli, možná překvapí informace, že se radonu využívá i k léčebným procesům a že dokonce např. v ČR existují Radonové lázně. Pojďme si o nich říci něco bližšího : Živočichové včetně lidí se na zeměkouli po miliony let vyvíjeli v prostředí, které v různých etapách více či méně produkovalo ionizující záření. Organismy si tedy měly čas vybudovat přirozené fyziologické reakce, které chrání buňky před radioaktivním poškozením. Jde převážně o procesy regenerační. I lidé jsou tedy schopni reagovat do určité míry na ionizující záření aktivací svých regeneračních pochodů, a jsou schopni určitého otužení jak proti radiaci, tak nespecificky i proti dalšímu fyzikálnímu a chemickému poškození buněk. Balneologie tohoto fenoménu využívá při léčbě chorob pohybového aparátu v širokém slova smyslu. Radon je zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven jakési energetické sprše radonových alfa-částic, a spouští se tak řetězec fyziologických reakcí. Průnik radonu do krevního oběhu je zanedbatelný a biologický poločas (vyloučení radonu z těla) představuje 20 minut (tedy vlastní délku radonové koupele).

Jak působí radonové koupele na lidský organismus?

Absorbovaná energie stimuluje regeneraci tkání a likvidaci škodlivých oxydativních stresorů (většinou volné radikály z chemikálií, z průmyslově zpracovaných potravin a životního prostředí). Zvyšuje se tvorba hormonů, včetně těch protibolestivých, protizánětlivých a pohlavních. Aktivují se všechny složky imunitního systému. Tyto procesy jsou během léčebného pobytu nastartovány a pokračují ještě asi 4 – 6 týdnů po poslední radonové koupeli. Následně v organismu dochází k fázi zklidnění bolestivých a zánětlivých potíží a zlepšení funkce všech složek pohybového aparátu – kloubů, svalstva, šlach a příslušného cévního i nervového zásobení. Úleva trvá ve většině případů déle než půl roku, zlepšuje se kvalita života u chronicky nemocných, snižuje se spotřeba analgetik a jiných léčiv.

 

 


Zdroje informací uvedených výše :     1) www.vilemov.cz       2) www.suro.cz   3) www.laznejachymov.cz


 

úkoly:

1/ Na místě pomocí přinesené nádoby (viz atribut special tools required)  odměřte dobu, která je třeba pro natočení jednoho litru vody - ve vteřinách. ( PET lahev 1.5 litru by byla? Může se hodit malý tip : změřte dobu naplnění celé lahve, sekundy vydělit třemi a vynásobit dvěmi = hledaný výsledek ) - Může se stát, že voda zrovna nepoteče, v tom případě v odpovědi uvedete skutečný stav - voda neteče.

2/ Na stropu kapličky je namalovaná hvězda - kolik má hrotů ?

3/ kolik schodů je potřeba sejít z cesty až k prameni

4/ Radon - jakého je skupenství ?

5/ Jak radon vzniká ?

6/ Ve kterém městě v ČR se nachází Radonové lázně ?

 

Upozornění pro logující :
A) Kdo chce logovat, musí poslat odpovědi. (při skupinovém odlovu bude log ponechán pouze tomu, kdo odpovědi zaslal, ostatním bude smazán, viz pravidla)
B) Nejdríve odeslat odpoved , pak logovat!!! Nemám-li odpovědi log ihned mažu.

C) Zalogujte si cache ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chybka, ozvu se.

Die Lebensquelle

 

 

Die Bronnensgeschichte

 
Die Heilquellebildung  zum Jahr 1646 datiert wurde . Damals  der Anna Grohmannová, die leprakrank war,  sind zwei Engel erschienen geworden  und  haben die Anna auf die Wunderkraft  aufmerksam gemacht   und gaben sie Ihr  einen Becher Wasser zum trinken.

Am 10.November  desselben Jahres wurde  ihr wieder ein Engel erschienen und  stellte ihr die beste Prognose – Augen-und  Beineausheilung.Anna hat  sich fleißig umgespült ,mit dem Quellbrunnenwasser  wuscht sich  und bald  sind sich die Wörte des Engels erfüllen .

Bald nachher  die Wasser-Heilenwunderkraft  von dem Quellbrunnen bekannt weit und breit wurde . Die Leute haben das Wasser häufig genossen, zu den Leuten auch  damaliger Herrschaftsinhaber  von Hainspachherrschaft  (Lipová-Herrschaft) Jáchym Slavata gehörte.

An der Quelle befindet sich  das älteste überlieferte Denkmal – die Nischekapelle seit dem Jahre 1713  mit dieser Aufschrift   „Keusche Marie , bitte um uns  , die Quelle dann Gesundheit gibt .

Manchmal sagt man der Quelle  „Die Lebensquelle „, das Wasser schwach radioaktiv ist undangeblich  heilende Wirkungen bringt, vor allem für Augenkrankheiten.

 

 

 

 

Wir konzentrieren uns auf  schon früher erwähnte  Quelleniedrigradioaktivität – höchstwahrscheinlich  das  auf dem Gewissen  das Radon hat, das  hier  durch  den geologischen Untergrund gibt’s.

GEOLOGISCHER UNTERGRUND

 
Dominantvorkommen des Radones entspricht geologischer Untergrund.  Radionaturnukliden  befinden sich in der Spurmenge  in allen Gesteinen. Es handelt sich vor allem  

um das Uran 238U.   Uran  Einzelminerale  bildet  (z.Beispiel den Uraninit – Uranpecherz und Uranglimmeren oder sich   in Gesteinmineralen wie Biotit, Zirkon und Apatit   befinden .Einzelne Gesteintypen – nach der Entstehung geteilt – ganz unterschiedliche Uraninhalt haben.  Es kann man vereinfach sagen, das  am kleinsten das Uran und seine Zerfallprodukten befinden sich  in den Sedimenten  wie Sandstein, Tonstein, Konglomerat  Type (diese Gesteine wurden schon  durch Witterungprozesse zerstört , separiert. umtransportiert , aufgesetzt und  zum Schluß dank der Diagenesis verfestigt.

 

Uranmittelgehalt haben die metamorphosierte (kristallisierte) Gesteine  mit der Paragneistype.

 

Höchste Uraninhalt  und seinen Zerfallprodukten gibt es in Eruptivgesteinen – Sienit,Granit, Granodiorit und weitere Typen .Diese Gesteintypen  entstehen durch Magmaerstarrung, die

durch die  Gesteinumschmelze in Obermantel der Erde  entsteht . Bei der Differenzierung des Erdkörpers   ( glühend-flüssige Entwicklungsphase ) kam es   in der Richtung  des Erdemittelpunktes

zu der schweren Elementen-Senkung  , desto  geschah es, das   Urankonzentration  und Andersen schweren Elementen mit der Tiefe   wächst.  Aus der  Entstehungsort steigen mit Radionuklidenreiches Magma in die Erdkruste, wo erstarrt und bildet dann  Intrusivgesteinkörper, die wir  Pluton, Batholith, Lakkolith  nennen oder in dem geologischem Untergrund  die Gang Eruptivgesteine bildet.

Weil  Gesteinstruktur böhmisches Massives  großenteils eben  mit eruptiven und metamorphosierten

Gesteinen (Kristalliner.) gebildet ist , es ist sichtbar, dass Radonzufuhr , aus diesem Radionukliden haltigen Untergrund , ist höher.

 

UNTERGRUNDWASSER

 

Radioaktives Radon zerlässt sich ziemlich gut in dem Wasser . Das Untergrundwasser , das durch Radonhaltige Gesteine und Erdmassen strömt,  wird mit dem Radon saturiert .  Höchste Radoninhalt aus diesem Grunde aufweist das Untergrundwasser  im geologischem Profil von Eruptivgesteinen geformt  (Granit,Pegmatit, Porphyr,Syenit) , niedere in Gebieten  mit basischeren Gesteinen (Gabbro, Diabas) und niederste in den Sedimenten (Kalkstein, Sandstein)

 

MEHR   UBER DIE RADON-GESUNDHEITWIRKUNGEN

 

Radon ist gleich nachher dem Rauchen zweite der bedeutender  Lungenkrebs

 Entstehungsursache .Radon und radioaktive Elemente , die aus ihn entstehen,   sich  in der Atmungsorgane    festhalten  und bestrahlen das Lungengewebe. Nachwirkung kann Lungenzelleschädigung sein  und zum Lungenkrebs  zuführen kann. Der mit Radon ausgelösteter Krebs kommt nicht sofort.

Die Zeit vor ersten Krebsmerkmalen  10 – 30 Jahre lange ist. Das Lungenkrebsrisiko verursachtet durch Radon im  Haus ist     proportionale gesamte  eingeatmete Radioaktivität, die abhängig  von Konzentration ,aber auch  von  der Aufenthaltlänge abhängig ist .  Für kurzzeitige Aufenthalte in den Raumen  mit sehr hoher Konzentration gibt es Risiko vernachlässigbar.

Im Laufe den Studien herausstellte sich, dass gemeinsame Wirkung – Rauchen und Radon – die Schadstoffe noch mehr gegen Gesundheit verstärken , das heisst , die Beschädigung ist noch höher als blosse  Wirkung  beiden Faktoren.

 

RADONBAD

   
Danach, was wir alles  über den Radon gesagt haben, vielleicht überrascht  die Information  ,dass Radon auch zum Heilverfahren ausgenützt wird und sogar auch zum Beispiel  in Tschechische Republik ein Radonbad befindet sich. Erkläre man von Radonbad etwas näheres :

Lebewesen einschließlich den Leuten entwickelten sich im Laufe Milionen Jahren  an der  Erdekugel in so einer  Umgebung , die  weniger oder mehr Ionisierungsstrahlung produzierte. Die Organismuse

hatten dadurch genug Zeit  natürliche physiologische Reaktionen aufzubauen, die vor Zellenbeschädigung bewahren. Es handelt sich vor allem um regenerative Prozesse. Freilich doch Leuten sind gewissermaßen reaktionfähig  auf  ionisierte Strahlung mit ihren Regenerierprozeßenaktivierung  und sind in gewisse Menge abhärtungfähig sowohl gegen Radiation als auch unspezifisch gegen weiterer physikalischer  und chemischer   Zellenbeschädigung.

Balneologie diesen Phänomen verwendet im weiteren Sinne bei der  Bewegungsapparatheilung.

Radon ist die Weichestrahlungsquelle –Alpha.  Beim Radonbaden ist die Körperfläche  zum entfernter energitischer Dusche mit Radonpartikel Alpha ausgesetzt und startet die Kette den physiologischen Reaktionen. Radon Durchdringung in den Blutkreislauf geringfügig ist und biologische Halbwertzeit  (Ausscheidung des Radons aus Körper) vorstellt  20 Minuten  (also eigene Badendauer .

 

WIE   WIRKT  RADON  AUF DEN MENSCHLICHEN ORGANISMUS

 
Absorbierte Energie  stimuliert Gewebegewinnung und auch Liquidierung den schädlichen Oxydationstressoren  (meistens lose Radikále von Chemikalien,von

Industriellerstellten Lebensmitteln und von Umwelt).Steigert Hormonbildung inklusive den  antischmerzhaften, antiseptischen  und geschlechtlichen.  Alle Immunitätsystemkomponenten werden aktiviert. Diese Prozesse starten während dem Heilenaufenthalt und treiben noch  4-6 Wochen fort nach letztem Radonbaden.

Nachfolgend geht es im Organismus  zur Ruhigstellungphase schmerzhaften und entzündlichen

Schwierigkeiten und Verbesserung allen Komponenten des Bewegungsapparates- Gelenken, Muskulatur, Sehnen und zuständigen Gefäß –und –Nervenversorgung. Die Entspannung dauert am meistens länger als ein halbes Jahr, bei den chronischkranken Leuten bessert sich die Lebensqualität, senkt   Analgetikumverbrauch und anderen  Medikamentverbrauch.


Source of information :     1) www.vilemov.cz       2) www.suro.cz   3) www.laznejachymov.cz


 

 


DIE AUFGABEN :
  

  1. An der Stelle  mit der mitgebrachtener Dose (mit der Petflasche ) messen sie die Zeit ab (in den Sekunden) , die zum 1Liter Wasser Aufspülung  nötig ist

  2. An der Decke der Kapelle ein angemalte Stern ist – wieviel Spitzen hat der Stern ?

  3. Wieviel Stufen muss man vom Wege abkommen bis zu der Quelle ?

  4. Radon-was für ein Zustand ist ?

  5. Wie Radon  entsteht ?

  6. In welcher Stadt in der Tschechische Republik befindet sich  Radonbad?

Additional Hints (Decrypt)

PM: Arqbcbehphwv cbžíing
QR: Qnf Jnffre jveq avpug rzcsbuyra mhz travrßra !

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)