Skip to Content

<

Vodní toky/Watercourses

A cache by msgc.cz adopted by Rozzitta10 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/31/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Voda MSK/Water of MSK

Česky:
Snahou správy toků (Povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku) je postupně snižovat působení škod eroze v korytech bystřin a jejich povodí a přispívat k optimalizaci odtokového i splaveninového režimu v povodí bystřin. Hlavním úkolem zahrazování bystřin a strží je omezit a stabilizovat zdroje splavenin a neškodně odvádět i katastrofální množství srážek. K plnění tohoto úkolu přispívají i vodní nádrže - klausy. S jedním takovým jsme vás už seznámili přimo na cachi: Technicke unikaty MSK: 9 - Maxuv klauz.
Ty dříve také plnily roli plávkových nádrží k plavení pokáceného dříví. Naplňování tohoto úkolu je zvýrazněno zejména v lesnatém území nad vodní nádrží Šance. Její významné přítoky jsou Bílá a Černá Ostravice, které pramení a protékají územím obce Bílá. Celkem se jedná o XXX km toků bystřinného charakteru, které protékají povodím Hlavaté, Lučovce, Mezivodí, Smradlavy, Bílé a Černé Ostravice, Velkého potoka a Magurky.

Lesy České republiky, s.p. jsou pověřeny správou vodních toků bystřinného charakteru na celém území naší republiky. Celková délka spravovaných bystřin v Moravskoslezském a Olomouckém kraji činí cca 3316km. Svým charakterem se jedná převážně o přirozené vodní toky. Pouze přibližně na 12% jejich délky je provedena úprava.

Geologické hledisko
Celé území CHKO Beskydy je součástí flyšového pásma (což jsou střídající se různě mocné lavice jílovců, prachovců, pískovců a slepenců) Západních Karpat , které patří do soustavy geologicky mladých pásemných pohoří, vznikajících koncem druhohor a ve třetihorách. Pro Moravskoslezské Beskydy je charakteristický středohorský reliéf karpatského křídového pohoří s rozpětím nadmořských výšek od 900 do 1320 m.

Z geomorfologického hlediska je celé území součástí Vnější Západní Karpaty a oblasti Západní Beskydy a Západobeskydské podhůří. Západní Beskydy se na našem území člení se na celky: Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy, Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu, Rožnovskou brázdu, Jablunkovskou brázdu a Jablunkovské mezihoří. Západobeskydské podhůří má jediný celek - Podbeskydskou pahorkatinu. Nejvyšším bodem je vrchol Lysé hory (1324 m n. m.), nejnižším hladina Rožnovské Bečvy u Zubří (350 m n. m.). Maximální výškový rozdíl je tedy přes 978 m.

Flyšové podloží a z nich vzniklé půdy jsou náchylné k vodní erozi zejména v Zadních horách (ty leží v jižní části Beskyd při hranici se Slovenskem). Síť vodních toků a pramenišť je ve srovnání s jinými oblastmi (např. Jeseníky) velmi hustá.

Odpovědi zasílejte přes kontaktní email nebo doplňte do tohoto formuláře (nečekejte na potvrzení a logujte, pokud bude něco špatně, ozveme se):

1) Od místa, kde stojíte, najděte v řece upravenou část koryta i neupravenou část koryta. U neupravené části můžete pozorovat vodní erozi. Popište vlastními slovy, jak se zde projevuje a proč je třeba vodní toky upravovat.
2) Dosaďte za XXX v textu počet km.
3) Vlevo od kaple a zastřešeného pramene Cyrilka je přibližně 5 metrů vzdálen ještě jeden pramen. Skrze jaké podloží se prodral tento vodní pramen? Jedná se o jílovce, prachovce, pískovce či slepence?
4) Jaký zásadní rozdíl je mezi geologickou skladbou mezi pohořími Jeseníky a Beskydy? Tedy jaké horniny převažují v Jeseníkách na rozdíl od Beskyd? (To z čeho se horstvo skládá má zásadní vliv na množství pramenišť a vodních toků). Tuto odpověď je třeba najít v odborné literatuře, nebo na internetu.
5) (Dobrovolný úkol) K Vašemu logu přiložte fotografii vás a vodního pramene Cyrilka (toho zastřešeného).


English:
The aim of the management of water streams (Odra Basin located in Frydek-Místek) is to gradually reduce the damage effects of erosion in the channels of mountain streams and their basin and contribute to the optimization of runoff and sediment regime in the mountain streams basin.

The main objective of blocking off the streams and ravines is to reduce and stabilize the sediment source and drain harmlessly even catastrophic rainfall. The key role in this process play also water tanks- “Klausy”
We have already presented one of these in a traditional cache: Technicke unikaty MSK: 9 - Maxuv klauz.

These also used to play a role of tanks for floating cut down wood. The marks of this process could be recognized especially in the forested area above water tank Šance.
Important tributaries of Šance are Bílá and Černá Ostravice that spring and run through the area of the village Bílá. Watercourses of mountain stream character that flow through the basin of Hlavatá, Lučovec, Mezivodí, Smradlava, Bílá and Černá Ostravice, Velký potok and Magurka give a total of XXX km.

Lesy České republiky, s.p. are responsible for the administration of water flows of mountain stream character in the whole territory of our country.
The total length of streams managed in Moravian-Silesian region and Olomouc region is approximately 3316 km. If we consider the character of the streams, the natural water flows prevail. Only about 12% of the total length was modified.

Geology:
The entire area of the PLA Beskydy is a part of flysch zone (which are variously strong alternating benches of claystone, siltstone, sandstone and conglomerates) of Western Carpathians, which belong to the system of geologically young mountains, emerging at the end of the Mesozoic and Tertiary. Beskydy mountains are characteristic with relief of a middle range Cretaceous Carpathian mountains with elevations range from 900 to 1320 m.
Western Beskydy in our territory are divided into parts: Beskydy, Silesian Beskydy, Hostýnsko-Vsetínská highlands, Rožnovská brázda, Jablunkovská brázda and Jablunkovské mezihoří. Western Beskydy foothills has a single whole - Podbeskydská hills. The highest point is the peak of Lysá Mountain (1324 m), the lowest level is Roznovska Bečva at Zubří (350 m). The maximum difference in height is over 978 m
Flysch bedrock and soils created by it are prone to water erosion especially in the Zadní mountains (which is located in the southern part of the Beskydy mountains along the border with Slovakia). The network of streams and springs is very dense in comparison to other areas (e.g. Jeseníky mountains).

Please, fill in your answers in this form (you don´t need to wait for approval, just log „found it“. We will contact you in case something is not correct):

1) Look for the modified and unmodified part of the riverbed from where you stand. You can watch the water erosion in the unmodified part. Describe in your own words how the erosion is manifested, and why is it necessary to modify water flows.

2). Replace XXX in the text with a number of km.

3) To the left of the chapel and roofed spring Cyrilka is another water spring, distanced approximately 5 meters. Through which type of ground this spring found its way up? Is it a claystone, siltstone, sandstone or conglomerates?

4) What is the fundamental difference between the geological structure of the Jeseníky and Beskydy mountains? What kind of rocks predominate in Jeseniky unlike Beskydy? (The composition of mountain range has a major impact on a number of springs and watercourses). Answer to this question is to be found in the literature or on the Internet.

5) (Optional task) Attach the photo of you and Cyrilka stream.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

257 Logged Visits

Found it 251     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 179 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.