Skip to content

<

Under ytan

A cache by Bokhylla Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/16/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
-----PÅ SVENSKA-----
För ungefär 100 miljoner år sedan, under kritatiden, var det hav här, där Kristianstad finns idag. Sverige låg då mycket närmre ekvatorn och havet var varmare än nu och djur som koraller, bläckfiskar och hajar trivdes här. Många av djuren som fanns här hade skal, skelett och tänder av kalk som när djuret dog singlade ner till havets botten och lagrades där. Under 50 miljoner år lagras skal på skal till flera hundra meters mäktigheter. Skalen pressas ihop och blir till kalksten. Havet som en gång fanns här är sedan länge borta, en naturlig process till följd av kontinent- och havsplattornas rörelser, och kvar finns kalkstensberggrunden. Det är på denna som Kristianstad nu är byggd.

Om vi hoppar framåt i tiden till för cirka 2,5 miljoner år sedan, når vi den geologiska tidsperioden kvartär. Det är den vi än idag lever i och här i norra Europa har den kommit att präglas av istider som kommer och går, med varmare perioder mellan. En istid varar i cirka 100 000 år och åtföljs av en värmeperidod, en så kallad interglacial, på cirka 25 000 år.

Efter den senaste istiden, Weichsel, drog sig inlandsisen tillbaka från Kristianstadtrakten för ungefär 14 000 år sedan. Det som blottas då är ett kalt landskap täckt av morän. Morän är den jordart som isen skapar genom att krossa sönder sten till olika storlekar och med sin enorma vikt pressa denna hårt under sig. Eftersom det finns så mycket kalk i berggrunden i Kristianstad så är också moränen här väldigt kalkrik.

När isen smälter av och drar sig norrut så frigörs enorma mängder vatten som forsar fram i isens spår. Kristianstadslätten täcks åter av vatten. Det som händer nu är att mycket finkornigt material, glacial lera, silas bort från moränen och håller sig flytande i issjöar mycket längre än större material som t.ex. sand, grus och stenar. Allt eftersom hamnar glacialleran på sjöbottnen och lagras ovanpå moränen, ofta upp mot 20-tals meter. Detta är en process som fortfarande är igång i de vattendrag som finns i vårt landskap, bland annat här i Helge å.

När man uppför byggnader, vägar och broar på lera finns det risk för skred. När leran blir fylld av vatten förlorar den sin förmåga att hålla ihop partiklarna till en enda massa och leran kan komma på glid. För att förhindra detta behöver alla dessa konstruktioner pålas ordentligt, med långa störar av trä, stål och betong, som når långt ner i leran och ofta också ner till den underliggande moränen. Här vid Naturum kan du se exempel på sådana pålar, som håller uppe hela konstruktionen mellan Kristianstads stadskärna och Naturums parkering. Konstruktionen löper över Helge å och det våtmarksområde som löper längs med ån.

För att logga denna Earth Cache ska du utföra tre uppgifter:

1. Ta genom att använda informationstavlan reda på vilken mäktighet (antal meter) av glaciallera som finns precis under dig.

2. När du står på bron över Helge å: gör en uppskattning av hur bred Helge å är där den är som bredast (av den sträckning du ser därifrån).

3. Vad heter den fysiska kraft som gör att lerpartiklar håller ihop till en massa fram tills dess att den blir fylld av vatten?


Skicka svaren till mig i samband med att du loggar cachen som hittad. Om svaren inte kommer till mig så raderas loggen. Det finns alltså ingen behållare med loggbok i, utan cachen loggas när dessa tre uppgifter lösts.

Ta gärna ett foto av dig själv på platsen (eller bara omgivningarna) så att vi kan se Helge å och dess sumpmark förändras genom årstiderna.


På grund av högt besökstryck kan det dröja ett tag innan du får svar från CO, men håll ut, detta kommer så snart som möjligt!


-----IN ENGLISH-----
About 100 million years ago, during the Cretaceous era, there was an ocean here where Kristianstad now lies. Sweden was much closer to the equator and the water was warmer than now, and animals such as corals, octopus and sharks lived here. Many of these animals had shells, sceletons and teeth made from chalk and when the animal died, the chalk would end up on the bottom of the ocean. During 50 million years shells and other chalk pieces would stratify here and end up being hundreds of meters thick. When all these pieces are pressed together they become what we now call limestone. The ocean that was once here is gone since long, a natural process following the continental drift. But the limestone is still here, and Kristianstad is sitting on top of it.

If we skip ahead in time, to about 2.5 million years ago we reach the geological era Quarternary. That's the period that we still live in today, and here in northern Europe it has been charachterised by ice ages that come and go, with warmer periods in between. An ice age lasts for about 100 000 years and is followed by a warmer period, a so called interglacial, that lasts for about 25 000 years.

After the previous ice age, Weichsel, the glaciers withdrew from the Kristianstad area about 14 000 years ago. What was left here then was a bare landscape only covered in moraine. Moraine is the type of soil created by the ice when it crushes the rock underneath it to stones of various sizes. Since there is a lot of limestone in the Kristianstad bedrock there is also a lot of limestone in the moraine.

When the ice melts and withdraws north, a lot of water is made avaliable and floods the area just bared by the ice. The Kristianstad Plains is then once again covered by water. What happens now is that finegrained material like glacial clay is filtered from the moraine and stays afloat much longer than larger grains like sand, gravel and stones. As time goes by the glacial clay ends up on the bottom of the ocean on top of the moraine, often up to 20-or-so meters. This is a slow process that is still active in the flowing waters of the landscape, like here in the Helge river.

When constructing buildings, roads and bridges on clay ground there is a risk of landslide. When the clay is saturated with water it loses its ability for the particles to stick together and the clay can begin to slide. To prevent this all of these constructions need to be poled properly with long cabers of wood, steel and concrete that reaches through the clay and often all the way down to the moraine. Here around Naturum you can see such poles, holding up the entire construction between the Kristianstad City centre and the large parking lot by Naturum. The construction runs over the Helge river and the wetlands that surround the river.


To log this Earth Cache you need to answer three questions:


1. Use the information board by the coordinates to find out (circa) how many meters of glacial clay (glacial lera) is under you when you are standing there.


2. When you are standing on the bridge over the Helge River, estimate how wide it is at its widest.


3. What is the name of the physical power that makes clay particles stick together up until they are saturated by water?


Send the answers to the Cache Owner when you log the cache as Found. If I don't receive an e-mail with your answers the log will be deleted. There is no container with a logbook, you log the cache by answering these three questions.


You can add a picture of yourself at the scene or just of the surroundings so we can all see the Helge river and its wetlands change over the year.


Due to many visitors it can be a while until you are contacted by CO, but don't worry, it'll come.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.