Skip to Content

<

Laška pot

A cache by marep Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/13/2013
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SLO] Antično popotovanje po stari kontrabantarski poti v skrivnostna nedrja Gorjancev

[ENG] Antique journey to the misterious heart of Gorjanci following the old trading path.

[SLO]
Lokacija se nahaja ob »laški«, »vlaški« ali »hrvaški« poti, ki je preko Gorjancev vodila  tod mimo in je že od prazgodovine naprej povezovala dolini Krke in Kolpe in tako soustvarjala enoten kulturni prostor.


 
 
Strma pobočja Gorjancev nad Mihovim so močno razgibana in prerezana z vrsto dolin. Čeprav so geološke plasti nagnjene proti jugovzhodu in večina voda izvira na sončni strani hribovja, pa je nekaj izvirov, med njimi tudi kar izdatnih potokov, tudi na severni strani. Če omenimo le glavne, so to Klamfer, Šumeči potok, Pendirjevka in Kobila, Vrtljanski potok in izvir v območju kartuzije Pleterje. Med dolinami, po katerih so si svoj tok utrli potoki, smo seveda izpustili dolino Suhadol, kjer so se vode očitno umaknile v kraško podzemlje.
 
 
Razdrapani grebeni med Dolžem in Javorovico so zgrajeni iz dolomita, prav uporabnega gradbenega materiala, za kar imamo vse preveč očitne dokaze v vrsti kamnolomov in peskokopov, na čelu s tistim nad Cerovim Logom, ki že zdavnaj presega okvire normalnega, za pokrajino še sprejemljivega izkoriščanja.


 
Zadostna preskrbljenost celotnega območja z vodo, rodovitna zemlja v ravnini in strateško dobro zavarovane lege na grebenih so bili izrazito ugodni pogoji za naselitev.
 
Sledove prve poselitve na začetku 1. tisočletja pr.n.št., torej v pozni bronasti dobi, poznamo na vrsti zlasti višje ležečih pomolov na nadmorski višini nad 400 m. Ta naselja sodijo v sklop tako imenovane Ljubljanske skupine, kjer smo priče gostejši naselitvi kot v predhodni Dobovsko-ruški skupini.
 
Foto Andrej Velkavrh
Foto: Andrej Velkavrh (during mountainbiking the Laška path)

Povprašajmo se po vzrokih za naselitev tako visoko v hribih, kjer so vsakodnevni pogoji za bivanje in življenje neprimerno težji kot v dolini. Eden od njih, morda celo osnovni, je bil strah in z njim povezana skrb za varnost življenj in premoženja. 9. in 8. stoletje pr.n.št. sta namreč prinesli vrsto sprememb, novih impulzov in vplivov tako iz sredozemskega kot podonavskega in balkanskega prostora, morda celo naselitev oz. vdor novega prebivalstva.
 
Prazgodovinska naselbina na Gradcu nad Mihovim leži na nadmorski višini 593 m. Opredeljujemo jo kot tipično naselje na pomolu. Greben med dolinama Kobile in Pendirjevke je oblikovan v izstopajoč pomol z zelo strmimi, že po naravi težko dostopnimi oz. prehodnimi pobočji, ki strmo padajo proti zahodu, severu in vzhodu. Na južni strani, kjer greben izstopa iz masiva Gorjancev, je prostor sedlasto presekan. Na tem mestu opazimo umetno poglobljen izkopan jarek, ki pa ga je verjetno pripisati mlajši, poznoantični fazi poselitve. Izhodiščna točka za dostop na Gradec, ledino domačini imenujejo tudi “Na glavic”, je vas Mihovo in nad njo ležeče vinogradniško območje na Kiri.


ročaj pekve in glinasta utež za obtežitev niti pri tkanju na statvah. (Risala: A. Fortuna)


[ENG]
Cache is located at the "Laška", "Vlaška/Wallachian" or "Hrvaška/Croatian" route, which has been important communication path since prehistoric times to liaise Krka and Kolpa valleys Krka, thus create a unified cultural space.
 
Steep slopes of the Gorjanci above Mihovo are heavily indented and cut with a series of valleys. Although the geological structures inclined towards the southeast keep most of the water on the southern sunny side of the region, a few sources, including reach sources exist on the north side. To mention only the main, these are Klamfer, Šomeči potok (Effervescent Stream), Pendirjevka, Kobila (Mare), Vrtljanski potok and Carthusian monastery stream. Of course we missed Suhadol valley, where the water apparently retreated into the karst underground.
 
Rough ridges between Dolž and Javorovica are composed of dolomite, as a useful building material, which is evident in a series of gravel pits and quarries in the area. One particullary stands out. The qarry over Cerovo is the largest and way beyond the scope of acceptable exploitation.

Incredible biking single trail (Foto: Andrej Velkavrh)
 
Sufficient water supply and fertile land ,, the plane and strategically well-protected position on the ridges were very favorable conditions for settlement.
 
First traces of settlement are known at the beginning of the first millennium BC, ie in the Late Bronze Age found at the upstream piers at an altitude of 400 m. These settlements falling within the scope of the so-called Ljubljana group, where we are witnessing a denser settlements.
 
Let us ask ourselves what the reasons for the settlement of so high in the hills, where the everyday conditions of living and life are much more difficult than in the lower flat land. Perhaps the primary reason is the fear and the related concern for the safety of lives and property.The  9th and 8th century BC have brought several changes, new invasions, impulses and influences from the Mediterranean, Danubian and Balkan countries.
 
Prehistoric settlement in Gradec above Mihovo lies at an altitude of 593 m. It as a typical village on the »pier« shaped slopes. The ridge between the valleys of Kobila and Pendirjevka is formed with very steep slopes, which are difficult to access. On the south side, where the reef exit from the Massif Gorjanci, saddle suddenly ends. At this point we see an artificially dug valley. The starting point for access to the cache, is Mihovo, castle or vineyard area in Kira.

Slika 3: bronasta igla. (Risala: A. Fortuna)
 

Vir/Reference: 
Danilo Breščak: Gradec nad Mihovim, Dolenjski zbornik 1997: Gorjanci[SLO]
Zaklad je nastavljen v pečini tik pod koto 697, v skalni razpoki, na izpostavljenem mestu. Ni za vrtoglave, teren je zelo zahteven. Za obisk tega zaklada priporočam gorsko kolo. Za izhodišče si izberite Mihovo in greste po makadamski cesti mimo kamnoloma na Krvavi kamen in do Miklavža. Ko se tam okrepčate, se podajte v smeri kažipotov za Javorovico. Laška pot se prične pri eni okrogli mizi in je dobro označen odcep na vršnem grebenu. Spust je s kolesom malo adrenalinski in nepozaben. 


[ENG]
Cache is placed within rock, placed inside the crack. Terrain is very difficult and not for everyone. To hunt this one I suggest to park your car in Mihovo and then take a mountain bike tour via Miklavž hut, following marks toward Javorovica. The Laška pot starts at Ravna Gora and is well marked path. The MTB downhill singletrack will make a good impression and is full of adrenaline. 

MTB DH trail: http://vimeo.com/32541907

 

 

Additional Hints (Decrypt)

"Q"erib
"Q"-Gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.