Skip to Content

<

TPN - Morskie Oko

A cache by lonely_wolf Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching Polska

PL Morskie Oko
ENSea’s Eye Lake

Oko
Morskie oko widziane od Czarnego Stawu

PL POLSKI OPIS

O miejscu:

Morskie Oko to jezioro pochodzenia polodowcowego o charakterze karowo-morenowym. Wypełnia wydrążoną przez lodowce misę skalną, zamkniętą od północy ryglem, na którym leży wał moreny czołowej. Morskie Oko ma powierzchnię 34,5 ha, a w najgłębszym miejscu osiąga 50,8 m. Owalny kształt jeziora zaburzają nieco stożki usypiskowe u wylotu większych żlebów: Marchwicznego, Żabiego, a zwłaszcza Szerokiego Żlebu. Od południa pod ścianami Mięguszowieckich Szczytów i Cubryny piętrzą się, częściowo porośnięte kosodrzewiną, masywne stożki piargowe nazywane łącznie Wielkim Piargiem. Dno jeziora zasłane jest przy brzegach głazami, niżej żwirem i piaskiem, a poniżej około 40 metrów warstwą ciemnego mułu, ze szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, o miąższości do kilkudziesięciu centymetrów. Średnie nachylenie stoków pod powierzchnią wody wynosi 15°20′. Woda ma barwę zieloną (IV stopień w skali Forela-Ulego), a jej przejrzystość oceniali badacze na 11 (Józef Szaflarski) do 14 m (Ludomir Sawicki). Występują wyraźnie oddzielone warstwy wody, tzw. termokliny. Pomiar przeprowadzony 2 sierpnia 1937 r. wykazał, że dobrze wymieszana przez falowanie górna warstwa wody miała grubość tylko 3 m i temperaturę 12,1 °C. Do głębokości 10 m temperatura spadała prawie o 1 °C/m, od 10 do 20 m dużo mniej (ok. 0,25 °C/m). Poniżej 20 m, aż do dna, temperatura była już stała (ok. 4 °C). Jezioro zamarza zazwyczaj w listopadzie, taje w maju, jednak istnieją duże różnice w poszczególnych latach. Od 1971 co roku prowadzone są pomiary pokrywy lodowej na jeziorze. Wynika z nich, że zarówno długość okresu zalodzenia Morskiego Oka, jak i maksymalna grubość pokrywy lodowej wykazują trend malejący. W latach 1971–1982 Morskie Oko było skute lodem średnio przez 171 dni w roku, pojawiał się on przeciętnie 20 listopada, zanikał 9 maja, a średnia maksymalna grubość pokrywy lodowej wynosiła 72 cm. W okresie 1995–2007 lód utrzymywał się średnio przez 157 dni, pojawiał przeciętnie 5 grudnia, zanikał 25 kwietnia, a jego średnia maksymalna grubość wynosiła 56 cm.

Earthcache:
Żeby zalogować tę skrzynkę musisz odwiedzic to miejsce i wysłac poprawne odpowiedzi na zadane pytania. Brak odpowiedzi będzie powodem usunicia wpisu. Po wysłaniu odpowiedzi na pytania, proszę o logowanie earthcache’a, jeśli odpowiedzi będą błedne, napisze do ciebie. Odpowiedzi mogą być przesyłane w języku polskim lub angielskim. Mile widziane są zdjęcia!!!
Pytania:
1. Zmierz wysokość moreny czołowej. Stoisz na niej.
2. Jak myślisz jak wysokie mogą być stożki usypiskowe po drugiej stronie jeziora pod ścianami Mięguszowieckich Szczytów i Cubryny? Co jest przyczyną ich powstawania?
3. Idź na 2-gi wskazany punkt, znajdziesz tam kawalek sporego granitowego głazu z wbitym metalowym okrągłym pomalowanym na czerwono znaczkiem. Jaka cyfra powtarza się 2 razy?
4. Z drewnianej tablicy przeczytaj i podaj jaki jest obwód jeziora?

EN ENGLISH DESCRIPTION

About this spot:

Sea’s Eye is a lake of glacial origin. It fills the rock bowl made by glaciers, closed from north by high moraine. The lake has an area of 34.5 hectares, and the deepest point reaches 50.8 m. Oval shape of the lake interferes with some “cones” shaped piles of crushed stone at the foot of the couloirs: Marchwicznego, Żabiego, and especially Broad Zleb. From the south in the food of walls of Mięguszowieckie Peaks and Cubryna there are high screes partly overgrown with dwarf pine. The bottom of the lake is covered by big boulders, there is also gravel and sand and less than 40 meters of dark mud. Average gradient slopes beneath the surface of the water is 15 ° 20 '. The water is colored green (stage IV-Forel scale Ulego), and its transparency, the researchers assessed at 11 (Joseph Szaflarski) to 14 m (Ludomir Sawicki). There are clearly separated layers of water called the thermoclines. Measurement conducted August 2, 1937, has demonstrated that a well-mixed by waving the upper layer of water has a thickness of only 3 m and temperature of 12.1 ° C. Going to the depth of 10 m the temperature drops by nearly 1 ° C / m and from 10 to 20 m about 0.25 ° C / m. Below 20 m, and down to the bottom, the temperature is constant (approx. 4 ° C). Lake usually freezes over in November, thawing in May, but there is big difference in every year. Since 1971, an annual survey conduct ice behavior on the lake. They show that both the length of the freezing and maximum ice thickness show a downward trend. In the years 1971-1982 the lake was icebound for an average of 171 days a year, from November 20 to May 9, and the average maximum ice thickness was 72 cm. During the 1995-2007 ice persisted for an average of 157 days from December 5 to April 25, and it’s maximum thickness was 56 cm.

Earthcache:

To log this earthcache you have to visit this place and send the correct answers to the questions. No response will cause deletion of the log. After sending the response to the questions, please login earthcache'a if the answers are wrong, I’ll let you know. Replies can be sent in English or Polish. Photos are more than welcome!
Questions:
1. Measure the height of the glacier moraine. You're standing on it.
2. Indicate the hight of screes situated on the other side of the lake at the foot of the couloirs of Mięguszowieckie Peaks and Cubryny? What is the cause of their formation?
3. Go to the second specified point, you will find a sizeable piece of a granite boulder with small metal medal painted in red, what digit on it is repeated two times?
4. From the wooden plate tell me what is the circumference of the lake?(Obwód jeziora wynosi...)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

288 Logged Visits

Found it 277     Didn't find it 1     Write note 7     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 216 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.