Skip to content

<

Rørdal Kridtgrav

A cache by Dr_Jones87 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/02/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sådan logger du denne Earthcache:
 

Lige så snart du har været på stedet, må du logge cachen som fundet på geocaching.com.

For at få godkendt din logning skal du sende mig en besked hvor du svarer på følgende spørgsmål:

Som du kan se er laget af kridt ikke lige tykt hele vejen rundt. På kridtgravens nordlige side kan du se en meget markant form i terrænet. Beskriv dens form, fortæl mig hvad denne type landskab hedder og hvordan det er dannet.

Vær omhyggelig med dit svar. Vær detaljeret og husk at der er forskel på hverdagssprog og videnskabssprog.

Du må ikke skrive noget om dette i din logning af earthcachen.


Vedhæft gerne et foto med din GPS, med søen i baggrunden. Du må også godt være med på fotoet. Fotoet et ikke et krav jf. Groundspeaks regler.

 

Hvis der er noget som Aalborg er kendt for, så er det nok kridt. Rundt omkring i byen og dens omegn findes der talrige udgravninger af varierende størrelse. Ingen er dog så stor som kridtgraven ved Rørdal i det østlige Aalborg.
Her har en af Danmarks største industrivirksomheder, Aalborg Portland, udvundet kridt til cementproduktion siden 1947. Området fylder idag hele 400 hektar, hvoraf søen fylder 160 hektar. Den årlige udvinding er på ca. 3 millioner tons.

Når kridtgraven ca. i år 2040 ikke længere rummer nok kridt til at udvindingen er rentabel, skal området omdannes til rekreativt område. Dette kan du bl.a læse mere om her:

Allerede idag er området hjemsted for et varieret dyre -og planteliv. Det er planen at dette skal tænkes ind i den nye anvendelse af området, når den tid kommer.

Limfjorden, som også er et af Aalborgs vartegn, er faktisk opkaldt efter de store kridtforekomster idet lime eller limestone (limsten på dansk) er det engelske ord for det vi kender som kridt.

Kridttiden, som er den periode hvor de fleste kridtforekomster er dannet, varede fra 145,5 til 65 mio år siden. Epoken afsluttedes meget dramatisk med det store meteornedslag ved Chicxulub på Yucatan-halvøen i Mexico. Denne voldsomme begivenhed er der bred enighed om udryddede dinousarerne og banede vejen for pattedyrenes herredømme over Jorden. Det er desværre ikke muligt at se den såkaldte Kridt-Palæogen-grænse her på stedet. I stedet kan du smutte en tur forbi farogdatters "Death of the Dinosaurs Earthcache".

Kridttiden inddeles yderligere i to perioder, Tidlig Kridt og Sen Kridt. Skillelinien mellem de to sker for 99,6 mio år siden. Det er også fra dette tidspunkt og frem at langt størstedelen af de danske kridtforekomster stammer fra.

Det var også i kridttiden at dannelsen af de kontinenter som vi kender i dag, for alvor tog fart. I tidsepoken før Kridt, kaldet Jura, begyndte superkontinentet Pangæa at dele sig. Hen mod slutningen af Kridttiden var næsten alle kontinenterne separerede fra hinanden, med undtagelse af Australien som stadig hang sammen med Antarktis.

I den danske undergrund findes der 3 forskellige slags kridt eller kalk. Her i Rørdal Kridtgrav er der primært tale om den såkaldte Bryozokalk.

Overblik over kridt/kalk arter

Skrivekridt

Bryozokalk

Koralkalk

Dannet i kridttiden 130-65 mio. år siden.

Dannet i Danine 65-60 mio. år siden.

Dannet i sen Danine 63-60 mio år siden.

Består af skelettet af mikroskopiske alger kaldet kokkolitter.

Består af skelettet fra bryozo mosdyr, der lever i på store banker på havbunden

Består af koraller der lever på dybt vand

Er blød og meget finkornet, smitter af på fingrene.

Er hård og grovkornet, smitter ikke af på fingrene.

Er meget grov og meget hård, smitter ikke af på fingrene.

Er relativ fattig på fossiler

Er mere rig på fossiler end skrivekridt.

Er meget rig på fossiler, men vil altid kunne finde noget.

Findes de fleste steder i landet hvor kalk lagene ligger højt i undergrunden

Findes de fleste steder i landet hvor kalk lagene ligger højt i undergrunden

Findes kun ved Fakse kalkbrud

 

Og nu tænker du måske: Hvorfor taler han både om kridt og kalk?

De er på en måde to sider af samme sag, hvilket du kan se i tabellen herunder:

Når Aalborg Portland har gravet kridten fri ude i kridtgraven, kan den som udgangspunkt ikke bruges til ret meget. For at gøre den egnet til cement, skal den først brændes. Og det betyder altså ikke at den bliver brændt af!

Simpelt forklaret så sker der det at når man varmer CaCO3 op til meget høje temperaturer (Over 1000 grader C), så udskiller den CO2, kuldioxid. Herved omdannes den til CaO, brændt kalk som blandes med sand og nogle andre materialer. Så har vi cement. Når så cementen skal bruges blandes den med vand. Det kalder man en læskning, fordi der dannes læsket kalk, Ca(OH)2. Når cementen hærder vil luftens CO2 reagerer med den læskede kalk. Samtidig vil den afgive H2O, almindeligt vand. Lagt ud som en formel ser det således ud:

CaCO 3 + varme => CaO + CO2
CaO + H 2 O = > Ca(OH)2

Ca(OH) 2 + CO2 => CaC O3 + H2O

Du kan læse mere om området på plancherne som findes i udkigstårnet på startkoordinatet.

English:

How to log this Earthcache:

As soon as you have visited the site, you may log the cache as found on geocaching.com.


To get your logging approved, send me a message where you answer the following questions:

As you can see the layer of chalk is not equally thick all around. On the northern side of the pit, you can see a very distinctive shape in the terrain. Describe the form, tell me what this type of landscape is called and what
phenomenon has made it.

Do not write anything about this in your logging .

If you want, you can attach a photo with your GPS, with the lake in the background. You may also be in the photo. The photo is not a requirement according to Groundspeaks rules.

If there is something that Aalborg is known for, then it probably is chalk. Around the city and its environs there are numerous quarries of varying size. No one is as big as the quarry at Rørdal in eastern Aalborg.
Here has one of the countrys largest industrial companies, Aalborg Portland, derived chalk for cement production since 1947. The area today is 400 acres, of which the lake takes up 160 acres. The annual extraction is approx. 3 million tons.

When the quarry in approx. 2040 no longer holds enough chalk for extraction to be profitable, the area will be transformed into a recreational area. Read more about this
here:

Already today, the area is home to a diverse flora and fauna. It is planned that this must be incorporated into the new use of the area when the time comes.

The Limfjord, which is also one of Aalborg's landmark, is actually named after the great chalk deposits, as lime or limestone is the English word for what we know as chalk. Chalk has the chemical formula CaCO3.

Cretaceous, which is the period when most chalk deposits were formed, lasted from 145.5 to 65 million years ago. The epoch ended very dramatically with the large meteor impact at Chicxulub on the Yucatan Peninsula in Mexico. This dramatic event is widely recognized as the one that destroyed the dinousaurs and paved the way for mammals dominion over the Earth. Unfortunately it is not possible to see the so-called Cretaceous-Paleogene boundary in this place. Instead, you can take a trip to farogdatters
"Death of the Dinosaurs Earthcache".

Cretaceous is further divided into two periods, the Early Cretaceous and Late Cretaceous. The dividing line between the two is of 99.6 million years ago. It is also from this point onwards that the vast majority of the Danish chalk deposits originated.

It was also during the Cretaceous period that the formation of the continents as we know them today really took off. In the epoch before the Cretaceous, called Jura, the super continent Pangaea began to divide. Toward the end of the Cretaceous Period, almost all the continents had separated from each other, with the exception of Australia which still was connected with Antarctica

You can read more about the area on the panels found in the lookout tower on the startcoordinate.

Additional Hints (No hints available.)