Skip to Content

<

AGT 34: Geopark Barrandien

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/08/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Geopark Barrandien expozice pod širým nebem 34

Vítejte na třicátém čtvrtém zastavení Alkeho Geoearthcache Tour. Pro tentokrát opustíme toulání přírodou a navštívíme centrum města. V tomto pokračování série bych se rád podíval na oblast, kde už několik earthcache vzniklo a dokonce i AGT zde má zastoupení - např. první AGT - Aksamitová brána či Skryjské kambrium. Jedná se o Barrandien - jednu, z hlediska geologie, z nejzajímavějších oblastí v České republice.

Barrandien je oblast mezi Prahou a Plzní, na jejímž území se nachází velké množství geologicky a paleontologicky významných lokalit období starších prvohor. Jeho nejvýznamnější součástí je Český kras, ovšem i ostatní lokality jsou velmi významné (např. naleziště trilobitů u Skryjí na Rakovnicku).

Z geologického hlediska jde o izolovaný pozůstatek starého horstva, jehož spodní vrstvy pocházejí z mladších starohor. Na nich jsou usazeny mladší vrstvy, které již v některých místech vystupují na povrch. Zdejší nálezy tedy zahrnují převážně období starších prvohor – geologické útvary kambrium, ordovik, silur a devon. Horniny v Barrandienu tedy vznikaly v časovém rozmezí přibližně před 1 000 až 370 miliony let.

Na mnoha místech jsou tyto starší horniny překryty novějšími, které vznikly v druhohorách až čtvrtohorách. Ty se již za Barrandien nepovažují.

Oblast probádal francouzský paleontolog Joachim Barrande, který se dlouhou dobu věnoval jejímu paleontologickému výzkumu, a po němž byla později pojmenována.

Joachim Barrande se narodil 11. srpna 1799 na statku nedaleko Sangues v jižní Francii ve staré šlechtické rodině, jejíž předkové pocházeli ze Španělska. I když toho o jeho dětství není příliš známo, projevoval už v velmi brzo zájem o přírodu a stroje.

V letech 1891 až 1824 studoval strojírenství a přírodní vědy na Ecole Polytechnique v Paříži. V Paříži se seznámil s velkými muži francouzské přírodní vědy. Jejich vliv pak později ovlivnil Barrandův zájem o ně. Ten se projevil při vyměřování trasy koňské dráhy podél řeky Berounky. Tam tento stavební inženýr narazil na veliká naleziště zkamenělin, tzv. fosílií. Byli to zejména trilobiti.

Vše co nalezl poctivě zaznamenával do svého monumentálního díla “Silurský systém středních Čech” o 22 svazcích, které vycházelo současně v Paříži a Praze. Práce má více než 6 000 stran, 1 160 celostránkových litografických příloh a popisuje téměř 4 000 druhů.

Přesto své rozsáhlé dílo nedokončil. Zemřel na zápal plic 5. října 1883 v rakouském Frohsdorfu. Své rozsáhlé sbírky, knihovnu, rukopisy i značný finanční obnos daroval Muzeu království českého (dn. Národní muzeum v Praze).

 

O Geoparku
Geopark Barrandien - expozice pod širým nebem

Dne 31. května 2003 byl v Muzeu Českého krasu v Berouně slavnostně otevřen „Geopark Barrandien“. Jedná se o expozici pod širým nebem situovanou na muzejním dvoře o rozloze 340 m2. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky.

Úvodní panel přehledně podává základní informace o regionální geologické jednotce Barrandien, zejména o jejím časovém a prostorovém rozšíření. Seznamuje také s realizátory celého projektu.

Jádrem expozice jsou vystavené barrandienské horniny. V geoparku je instalováno 23 hornin, z toho 11 hornin má hmotnost několik tun a bylo je třeba transportovat pomocí těžké techniky. Horniny jsou rozděleny podle stáří do pěti základních skupin – svrchní proterozoikum, kambrium, ordovik, silur a devon. U každé skupiny je umístěn panel se základními informacemi o vystavených horninách – název, stáří, lokalita, podrobný popis složení a vzniku, fotografie místa odběru. U některých hornin je též mikrofoto výbrusu s popisem. Výhodou expozice je, že zde chybějí obligátní muzejní cedulky typu „nedotýkejte se“. Naopak, návštěvník si může kameny osahat dle libosti. Geopark dokonce s oblibou navštěvují i nevidomí a slabozrací.

Chloubou geoparku, kterou však ocení spíše odborníci, je unikátní profil pražskou pánví Barrandienu, tedy úplný vrstevní sled od spodního ordoviku až po střední devon. Celkem je zde vystaveno 32 kusů hornin zformátovaných do destiček o rozměrech asi 15×20 cm. Profil je doplněn informačním panelem se stratigrafickými tabulkami v barevném provedení a charakteristikou jednotlivých útvarů.

Pro zpestření je v geoparku vystaven dopravní vozík kolejové přepravy a lanovková korba s autentickým horninovým materiálem.

Návštěvníky oblíbené je tzv. „kameniště“, kde jsou malé úlomky hornin z různých lokalit, často obsahující zkameněliny. Návštěvníci si mohou tyto kameny důkladně prohlédnout a pokud se jim některý vzorek zalíbí, odnesou si ho domů na památku. Kameniště je pravidelně doplňováno vzorky z opuštěných i činných lomů.

 

Otevírací doba:

Duben - Říjen
Út – So 9:00 – 12:00 a 12:45 – 17:00
Ne a svátky 10:00 – 12:00 a 12:45 – 17:00

Vstupné:

Základní: 10,- Kč
Snížené: 5,- Kč
V době speciálních výstav, kdy je v Geoparku k vidění ještě něco navíc je vstupné zvýšené.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly.

Po prostudování listingu:
1) V jakých obdobích (geologických útvarech) se oblast Barrandienu formovala?

A nyní Vás požádám, abyste geopark navštívili. Vstupné je skutečně symbolické, a tak věřím, že to nebude dělat nikomu problém. Projděte si geopark a zjistěte:
2) Které období reprezentuje břidlice?
3) Jakou barvu mají řeporyjské vápence? Hledejte na Geologickém profilu Pražskou pánví.
4) Součástí expozice je také poznávání hornin (takové varhany pod střechou kousek od vchodu). Kolikátý zleva je diabas?

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když je zašlete přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

On 31 May 2003 was at the Museum of Czech Karst in Beroun inaugurated "Geopark Barrandien". It is the exposure of the open-air museum situated on the yard with an area of ​​340 m2. The main mission of the exhibition is to introduce the geological structure fill, even for a complete layman.

Introductory panel clearly provides basic information on regional geological unit Barrandien, especially the temporal and spatial expansion. It introduces also the implementers of the project.

The core exposure Barrandian rocks are exposed. The Geopark is installed 23 rock, 11 rock weighs several tons and had to be transported by heavy equipment. Rocks are divided by age into five basic groups - Upper Proterozoic, Cambrian, Ordovician, Silurian and Devonian. Each group is a panel with basic information about the exposed rocks - name, age, location, detailed description of the composition and creation, photo sampling point. For some rocks is also a micrograph of thin section with a description. Exposure advantage is that there is no obligatory museum signs like "do not touch". On the other hand, the visitor can touch the stones will. Geopark even like to visit the blind and partially sighted people.


Geopark Barrandien - exposure in the open air
The pride of the Geopark, which, however, appreciate more experts is unique profile of the Prague Basin fill, a complete sequence of strata from the Lower Ordovician to Middle Devonian. In total there are 32 pieces of exposed rock formatted into plates with dimensions of 15 × 20 cm. Profile information panel is complemented by the stratigraphic charts in color and characteristics of the individual departments.

To diversify the Geopark is exposed to a cart and rail transport Lift trucks with authentic rock material.

Popular with visitors is the "kameniště 'where small fragments of rocks from different locations, often containing fossils. Visitors can see these stones thoroughly and if they set their sights on a sample, they will take it home as a souvenir. Kameniště is regularly replenished samples from abandoned and active quarries.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

After studying the listing:
1) In what periods (geological formations), the area Barrandiemu formed?

And now I ask you geopark visited. Admission is indeed symbolic and so I believe that it will not make anyone a problem. Browse the geopark and find out:
2) Which period represents the slate?
3) What color are řeporyjské limestone? Search the geological profile of the Prague Basin.
4) The exhibition is also exploring Hornito (such an organ under the roof off the entrance). How much is left diabase?

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Web: Oficiální stránky Geoparku Barrandien
Web: Wikipedie

Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od ALKE04

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.