Skip to Content

<

Navy SEAL Team Six - DEVGRU

A cache by Ronald06 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/18/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Navy SEAL Team Six - DEVGRUDEVGRU - zkratka celého oficiálního názvu jednotky, jejíž název je United States Naval Special Warfare Development Group, je společně s 1st SFOD-D - Delta Force jednou ze dvou nejelitnějších protiteroristických speciálních jednotek armády USA. Drtivá většina informací o DEVGRU je přísně tajná. Zatímco administrativně spadá DEVGRU pod NSWC - Naval Special Warfare Command, operativně spadá pod JSOC - Joint Special Operation Command.Historie


Počátky jednotky vedou k následkům operace Eagle Claw (neúspěšný pokus o záchranu rukojmí na americkém velvyslanectví v Íránu) v roce 1980. Původní jednotka byla pojmenována svým zakladatelem Richardem Marcinkem jako SEAL Team 6. Marcinko byl také jejím prvním velitelem (listopad 1980 až červenec 1983). Jednotka byla na první pohled šestým týmem Navy Seals, avšak v té době byly týmy pouze dva. Marcinko tým takto pojmenoval záměrně - chtěl zmást sovětské agenty. SEAL Team Six byl oficiálně vytvořen v říjnu 1980. Hlavním rozdílem, který odděluje SEAL Team 6/DEVGRU od ostatních "normálních" SEAL týmů je jeho financování. Tým dostal velké množství peněz a jsou schopni si koupit nejlepší zbraně a vybavení. V roce 1987 byl SEAL Team 6 rozpuštěn a byla založena nová jednotka s oficiálním názvem Naval Special Warfare Development Group (zkráceně NAVSPECWARDEVGRU nebo DEVGRU). I po oficiálním přejmenování jednotky zůstal název SEAL Team 6 často veřejností, médii i armádou používán.Richard Marcinko
Richard MarcinkoMuži bez identity


Elitní skupina DEVGRU je pro USA číslo jedna při všech speciálních misích a v boji s terorismem. Popis jejich práce je označován jako "přísně tajný" a informace o jejich akcích mají jen vrcholní představitelé americké armády a politiky. Členové SEAL 6 se rekrutují z ostatních SEAL jednotek a jsou těmi nejlepšími z nejlepších. Nikdo nemůže přijít a jednoduše se přidat. Zájemce o zařazení v DEVGRU musí nejprve podat na velitelství přihlášku a posléze musí být vybrán z nástěnky žadatelů samotnými operátory DEVGRU na základě dlouholeté služby, vynikajících výsledků a subjektivní sympatie stávajících operátorů DEVGRU. Když má štěstí a je vybrán, následuje přijímací a zároveň vyřazovací kurz v Zeleném týmu. Stejně jako jejich kolegové z Delta Force mají operátoři šesté SEAL jednotky skrytou identitu.
Struktura


DEVGRU je rozdělen do barevně odlišených rot, které jsou pod velením vysokých důstojníků :


 • Gold Squadron (Premier Útok) , volací znak - Knights / Crusaders
 • Red Squadron (Útok) , volací znak - Indians
 • Blue Squadron (Útok)
 • Silver Squadron (Útok)
 • Gray Squadron (Lodní dopravní jednotka)
 • Black Squadron (Průzkum a sledování) , volací znak – Pirates
 • Green Team (Trénink a školení)Každá rota je rozdělena do tří čet a čety jsou rozděleny do menších týmů. Každá rota má specifický volací znak – přezdívku. Od roku 2001 byl DEVGRU zapojen do mnoha operací v Iráku a Afghánistánu, kdy bylo třeba zneškodnit vysoce důležité cíle.


Hlavní v minulosti zveřejněné mise


 • Grenada, 1983
 • Somálsko, 1992-1993
 • Intervence NATO v Bosně, 1992-1995
 • Afghánistán, 2001 - současnost
 • vysvobození kapitána unesené lodi Maersk Alabama Richarda Phillipse, 12. května 2009
 • pokus o vysvobození Lindy Norgrove, Afghánistán, 8.října 2010
 • zabití Usámy bin Ládina, Pákistán, 2. května 2011
 • vysvobození amerických rukojmí, Somálsko, 24. ledna 2012
 • vysvobození britských humanitárních pracovníků, Afghánistán, 28.května 2012
 • vysvobození Dr. Dilip Josefa, Afghánistán, 8.prosince 2012


P.S. A pro ty, kteří budou klást otázky typu: proč keš na tomto místě ? A proč toto téma a proč v Česku ? - místo je tiché, vzdálené od okolního rušného světa s velice zajímavým přírodním překvapením … A proč v Česku ? Celé je to o tom, že boj proti terorismu je záležitostí veskrze globální… Například – ve dnech, kdy se tato keška rodí – léto 2013, jsou již řadu měsíců v Pákistánu vězněny dvě české dívky Antonie a Hana, které byly uneseny Al-Káidou. Jestli jim bude štěstí přát a mezinárodní rozvědky by dokázaly lokalizovat jejich vězení, tak věřte tomu, že vysvobodit ze zajetí by je s největší pravděpodobností šli právě operátoři DEVGRU…
English :


DEVGRU / Acronym the official name of the entity whose name is the United States Naval Special Warfare Development Group /, together with the 1st SFOD-D (Delta Force) one of the two elite special forces USA. The vast majority of information about DEVGRU is highly confidential. While it is DEVGRU supported NSWC (Naval Special Warfare Command), operatively supported JSOC (Joint Special Operation Command).


History


The origins of the unit leading to consequences Operation Eagle Claw (unsuccessful attempt to rescue hostages at the U.S. Embassy in Iran) in 1980. The original unit was named after its founder, Richard Marcinko as SEAL Team 6th. Marcinko was also its first commander (November 1980 to July 1983). The unit was at first glance the sixth team of Navy Seals, but at that time only two teams. Marcinko named the team would deliberately - I confuse Soviet agents. SEAL Team Six was officially created in October 1980. The main difference that separates SEAL Team 6/DEVGRU from other "normal" SEAL teams is its funding. The team received a large amount of money and are able to buy the best weapons and equipment. In 1987, SEAL Team 6 was dissolved and set up a new unit, officially called the Naval Special Warfare Development Group (NAVSPECWARDEVGRU or short DEVGRU). The reasons for dissolution are different, but the name SEAL Team 6 is often used in reference to DEVGRU because they are similar as a maritime counter-terrorism unit Navy SEALs.


Men without identity


Elite Group DEVGRU is the U.S. number one in all special missions and the fight against terrorism. Description of their work is known as "top secret" and information about their events are only the leaders of the U.S. military and politics. Members of SEAL 6 are recruited from other elite units and are the best of the best. No one can come in and apply for membership, must be chosen based on years of service and results. Like their colleagues from Delta Force soldiers have a sixth unit hidden identity, all but one of the U.S. Navy.


Structure


DEVGRU is divided into color-coded Company, which are commanded by senior officers:


 • Gold Squadron (Assault), callsign - Knights / Crusaders
 • Red Squadron (Assault), call sign - Indians
 • Blue Squadron (Assault)
 • Silver Squadron (Assault)
 • Gray Squadron (Boat Crews)
 • Black Squadron (Reconnaissance and Surveillance), call sign - Pirates
 • Green Team (Training)


Each Company is divided into three platoons and squads are divided into smaller teams. Each company has a unique call sign - nickname. Since 2001, DEVGRU was involved in many operations in Iraq and Afghanistan, where it was necessary to defuse a highly important objectives.


The main mission published in the past


 • Grenada, 1983
 • Somalia, 1992-1993
 • NATO's intervention in Bosnia, 1992-1995
 • Afghánistán, 2001 - present
 • attempt to free Linda Norgrove, Afghanistan, 10/08/2010
 • the kill of Osama bin Laden, Pakistan, 05/01/2011
 • deliverance of American hostages, Somalia, 01/24/2012
 • deliverance British aid workers, Afghanistan, 05/28/2012
 • deliverance Dr. Dilip Joseph, Afghanistan, 12/08/2012


P.S. And for those who will ask questions like: Why the cache in this place? And why this topic and why in the Czech Republic ? - place is quiet, away from the busy outside world... And why in the Czech Republic ? It's all about the fight against terrorism is a global issue entirely ... For example - in the days when the cache is born - summer 2013 are already several months in Pakistan detained two Czech girl Antonie and Hana, who were abducted by Al-Qaeda. If they are lucky and the international intelligence would be able to locate their arrest and believe all that freed from captivity would go none other than DEVGRU ...Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

uyrqrw an mrzv ...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

312 Logged Visits

Found it 298     Didn't find it 1     Write note 10     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 46 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.