Skip to content

A #001 V Ö P T Traditional Geocache

Hidden : 08/20/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V Ö P T

Västra Östergötland PowerTrail

All information om trailen samlas här på A #001.


English information is available if u scroll down. 

En trail som startar norr om Motala och kommer sträcka sig ut med skogsvägar norr/nordöst om Motala.
Tänk på att stanna bilen på lämpliga platser.
Vi kommer placera cacher så att på vägar med högre hastighet och mer trafiktäthet har parkeringsmöjligheter. Därför blir det en aning glesare mellan cacharna på dessa sträckor.

 

Trailen kommer delas upp under olika användare och gå under olika undernamn. Dem kommer gå efter alfabetet i tur och ordning. ex. B #024 V Ö P T (som för övrigt är utlagd av Falken67.)

I dagsläget ser det ut såhär:

A - Serien är utlagd av Co3ra & Cottex.
B - Serien är utlagd av Falken67 och Lkpaksn.
C - Serien är utlagd av Patojen.
D - Serien är utlagd av Torado.
E - Serien är utlagd av Aaaeng.
F - Serien är utlagd av Rosén95, Co3ra & Cottex
G - Serien är utlagd av Torado
A:a & F:a - Serierna är utlagda av Rosén95, Co3ra & Cottex
BA - Serien är utlagd av Co3ra & Cottex
CB - Serien är utlagd av LKPAKSN & Falken67

Antal cacher i varje serie är indivduellt.
A - Serien består av 111 cacher.
B - Serien består av 123 cacher.
C - Serien består av 205 cacher.
D #minus - Serien består av 44 cacher
D - Serien består av 123 cacher
E - Serien består av 26 cacher
F - Serien består av 90 cacher
G - Serien består av 11 cacher
A:a  - Serien består av 12 cacher
F:a  - Serien består av 27 cacher
BA - Serien består av 37 cacher
CB - Serien består av 12 cacher.
U - Serien består av 2 cacher (Utfyllnadsburkar)

​Totalt är det i dagsläget 823 Cacher i hela VÖPT.


Regler

 • Loggning skall som vanligt ske i den fysiska loggboken, 
  ​Det är endast tillåtet att logga på separat papper om loggen är full eller förstörd.(felaktiga loggningar kan komma att raderas)
 • ​Det är okej att byta ut en saknad behållare om det görs enligt följande mall.
  • Det skall vara en petling med krok för upphängning (bild bifogas längst ner på cachesidan)
  • Inga andra behållare är godkända.
  • Använd en lagomstor loggremsa.
  • Loggremsan som kommer användas trailen igenom är denna.
   Den är gjord för utskrift på både baksida och framsida.
 • Parkera/stanna på lämpligast möjliga plats (tänk på andra medtrafikanter).
 • Ha kul. 

 

 

English Version:
 

V Ö P T

Western Östergötland Power Trail

All information about the trail gather here at A # 001 .


A trail that starts north of Motala and will extend out with forest roads north / north-east of Motala.
Remember to stop the car in the appropriate locations .
We will place the caches so that on roads with higher speed and more traffic density has parking facilities. Therefore, it becomes slightly less dense between caches on these routes .


Trail will be divided under different user and go under different names. They will go after the alphabet in sequence . ex . B # 024 V E PT (which incidentally is outsourced by Falken67 . )

In the current situation , it looks like this:

A - Trail is outsourced by Co3ra & Cottex .
B - Trail is outsourced by Falken67 and Lkpaksn .
C - Trail is outsourced by Patojen .
D - Trail is outsourced by Torado .
E - Trail is outsourced by Aaaeng .

Rules 

 • Logging shall normally take place in the physical logbook,
  ​ it is only allowed to log on a separate sheet if the log is full or corrupted. (Inaccurate logging service may be deleted) 
 • It's okay to replace a missing container if it is done according to the following template. 
  • There must be a petling with hook for hanging (photo attached at the bottom of the cache page) 
  • No other containers are approved. 
  • Use a good sized log strip. 
  • Log Strip that will be used trail through this. 
   ​It is designed for printing on both back and front. 
 • Hold / stay in the most appropriate place (think of other road users). 
 • Have fun.

 

Additional Hints (Decrypt)

Geäq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)