Skip to content

EL PLA DE BARCELONA EarthCache

Hidden : 10/05/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

                                                  

La ciutat de Barcelona ocupa un pla inclinat (NW-SE), que s’estén des de la Serra de Collserola a la mar i entre els rius Llobregat i Besós, amb un subsol de carcterístiques molt diverses. Les coordenades us portaran a un punt privilegiat per tenir una magnífica panoràmica del pla de Barcelona.

La serra de Collserola (512 m), així com els turons de Monterols (127 m), el Putget (182m), el Carmel (266 m), la Peira (138 m) i la Rovira (207 m) que s’alinien al peu de la serra, son formats per pisarres i gressos intrüits per granitoides i, localment, per calcàries. Totes aquestes roques son d’edat paleozoica. Un sistema de falles esglaona aquest conjunt de roques fins a sota el mar.

 

 

Als graons més baixos, sobre les roques paleozoiques, hi ha dipòsits més moderns, del Neogen, en concret del Miocè (entre 25 i 5 milions d’anys) amb abundants restes fòssils marins que es poden observar a Montjuïc, i del Pliocè que afloren en petits relleus com el Mont Táber, l’indret on s’instal·larà el primer assentament romà de la ciutat i on ara hi ha la plaça de Sant Jaume així com els edificis de la Generalitat, l’Ajuntament i la catedral de Barcelona.

Al pla de Barcelona tots els materials paleozoics, miocens i pliocens són recoberts per dipòsits del Quaternari antic o Plistocè (entre 2 milions d’anys i uns 8000 anys) damunt dels quals hi ha materials més recents, de l’Holocè (dels darrers 8000 anys).

Al peu de la serra de Collserola aquests dipòsits són formats per arrossegalls procedents d’aquests relleus i a la part baixa de la ciutat per dipòsits de platja o d’antigues maresmes, que permeten reconstruir el traçat del litoral en diferents moments del passat. A banda i banda del pla de Barcelona, i separats per Montjuïc, s’estenen els deltes del Llobregat i del Besós.

Si superposem la línia de costa en el final del Pliocè a un mapa actual tindríem alguna cosa així.

En resum : Tot aquest pla s'assenta sobre un suport de roques de diferents etapes geològiques. La serra de Collserola i els petits turons que divisem están  constituïts principalment per roques metamòrfiques de l’era primària. En el terciari va emergir la muntanya de Montjuïc i des del quaternari s’ha anat configurant el pla de Barcelona per l'acumulació dels sediments arrossegats pels nombrosos torrents i rieres de Collserola i els aportats pels rius que els corrents marins han anat dipositant a la costa.

 

Per registrar aquest earthcatxé haureu de respondre, via mail privat (macdigisc(arroba)gmail.com), les següents qüestions:

TEMPS GEOLOGIC

En unes poques línies s’intenta explicar la formació del pla de Barcelona, narrant l'evolució de milions d'anys en diferents períodes de temps geològics descrits en  la taula dels temps geològics que s'utilitza en geologia per descriure i relacionar esdeveniments de la història de la Terra. Aquesta  taula s'ha organitzat en períodes, normalment anomenats a partir d'esdeveniments geològics o paleontològics rellevants

a. - 1 - Quants milions d'anys abasta (inici i final) l'era en que es va formar la serra de Collserola ?

        2. - I el període del Neogen?

        3. - I l’època del Pliocè?

b. - En quin EÓ - ERA - PERÍODE - ÈPOCA es produeix la fi de l'edat de gel i sorgeix  la civilització actual.

c.- Ordena de més antic a més modern els següents períodes geològics:

CARBONÍFER - CAMBRIÀ - QUATERNARI - JURÀSSIC - PALEOGEN 

VISITA AL LLOC

d.- Prop de  les coordenades, en el panell informatiu sobre "El Pla de Barcelona" (foto), quantes vegades es repeteix la paraula "Collserola"?.

e.- Opcional . Penjeu una foto en el log amb el fondo del Pla de Barcelona.

Font : Plafó informatiu:  “Geologia del Pla de Barcelona des de l’Observatori Fabra"


La ciudad de Barcelona ocupa un plano inclinado (NW-SE) , que se extiende desde la Sierra de Collserola al mar y entre los ríos Llobregat y Besós , con un subsuelo de carcterístiques muy diversas . Las coordenadas os llevarán a un punto privilegiado para tener una magnífica panorámica del Pla (llano) de Barcelona .

La sierra de Collserola ( 512 m ) , así como las colinas de Monterols ( 127 m ) , el Putget ( 182m ) , el Carmel ( 266 m ) , la Peira ( 138 m ) y la Rovira ( 207 m ) que se alinean al pie de la sierra , son formados por pizarras y areniscas con intrusiones de  granitoides y , localmente , por calcáreas . Todas estas rocas son del Paleozoico. Un sistema de fallas escalona este conjunto de rocas hasta el fondo del mar.

 

En los escalones más bajos , sobre las rocas paleozoicas , hay depósitos más modernos, del Neógeno , en concreto del Mioceno ( entre 25 y 5 millones de años ) con abundantes restos de fósiles marinos que se pueden observar en Montjuïc, y del Plioceno que afloran en pequeños relieves como el Mont Taber , el lugar donde se • instaló el primer asentamiento romano de la ciudad y donde ahora está la plaza de Sant Jaume así como los edificios de la Generalitat, el Ayuntamiento y la catedral de Barcelona .

En el “pla de Barcelona” todos los materiales paleozoicos , miocenos y pliocenos son recubiertos por depósitos del Cuaternario antiguo o Pleistoceno ( entre 2 millones de años y unos 8000 años ) sobre los que hay materiales más recientes , del Holoceno ( los últimos 8000 años ) .

Al pie de la sierra de Collserola estos depósitos están formados por arrastres procedentes de estos relieves y en la parte baja de la ciudad por depósitos de playa o de antiguas marismas , que permiten reconstruir el trazado del litoral en diferentes momentos del pasado. A ambos lados del "pla de Barcelona" , y separados por Montjuïc , se extienden los deltas del Llobregat y del Besós

Si superponemos la línea de costa en el final del Plioceno en un mapa actual tendríamos algo así .

En resumen : Todo este llano se asienta sobre un soporte de rocas de diferentes etapas geológicas. La sierra de Collserola y los pequeños cerros que divisamos están constituidos principalmente por rocas metamórficas de la era primaria. En el terciario emergió la montaña de Montjuïc y desde el cuaternario se ha ido configurando el "pla de Barcelona" por la acumulación de los sedimentos arrastrados por los numerosos torrentes de Collserola y los aportados por los ríos que las corrientes marinas han ido depositando en la costa.

Para registrar este earthcatxé se deberá responder , vía mail privado (macdigisc(arroba)gmail.com) , las siguientes cuestiones :

TIEMPO GEOLOGICO

En unas pocas líneas se intenta explicar la formación del llano de Barcelona, narrando la evolución de millones de años en diferentes periodos de tiempo geológicos descritos en la tabla de los tiempos geológicos que se utiliza en geología para describir y relacionar acontecimientos de la historia de la Tierra. Esta tabla se ha organizado en periodos, normalmente nombrados a partir de acontecimientos geológicos o paleontológicos relevantes

a. - 1 -¿Cuántos millones de años abarca (inicio y final) la era en que se formó la sierra de Collserola

        2 . - Y el periodo del Neógeno ?

        3 . - Y la época del Plioceno ?

b . - ¿En qué Eón - Era - Período - Época se produce el fin de la edad de hielo y surge la civilización actual .

c. -Ordenar de más antiguo a más moderno los siguientes períodos geológicos:

CARBONÍFERO - CAMBRICO - CUATERNARIO - JURÁSICO - PALEOGENO

VISITA AL LUGAR

d . - Cerca de las  coordenadas, en el panel informativo sobre "El Pla de Barcelona" (foto), ¿cuántas veces se repite la palabra "Collserola" ?.

e . - Opcional . Colgar una foto en el log con el fondo del Pla de Barcelona .


 The city of Barcelona is sit in an inclined plain (called "Pla de Barcelona", direction NW-SE), which spreads from the Collserola ridge to the sea and between the rivers Llobregat and Besòs, with subsoil of very different characteristics. The coordinates lead you in a privileged spot to have a magnificent panoramic view of the Pla de Barcelona.

 

The Serra de Collserola ridge (512 m), as well as the hills of Monterols (127 m), Putxet (182m), Carmel (266 m), la Peira (138 m) and Rovira (207 m) that are lined up at the foot of the range, is composed of shales and sandstones with intrusion of granites and, locally, limestone. All of these rocks are from the Palaeozoic. A fault system with continuous stepping, ranges this set of rocks down to the bottom of the sea.

 

In the lower steps, on Palaeozoic rocks, there are more modern deposits of Neogene, in particular from the Miocene (between 25 and 5 million years old) with abundant marine fossil remaining that can be seen in Montjuïc, and the Pliocene arising in small reliefs as on Mount Taber, the place where it was installed the first Roman settlement in the city and where is now the plaça de Sant Jaume, as well as the buildings of the Generalitat, the Town Council and the Cathedral of Barcelona.

In the pla de Barcelona all materials Palaeozoic, Miocene and Pliocene are covered by old Quaternary (or Pleistocene) deposits  (from 2 million till about 8,000 years old). On these, there are more recent materials from the Holocene (the latest 8000 years).

At the foot of the Collserola range these deposits are formed by the trail of materials from the above reliefs and on the lower part of the city, from the beach deposits and of old marshes, that allow us to reconstruct the line of the coast in different moments of the past. On both sides of the pla de Barcelona, separated by Montjuïc, spread the deltas of the Llobregat and Besòs.

If we match up the coast line in the end of Pliocene on the current map we'll have something such as this.

In summary: all this plain is sitting on the basement of rocks of different geological stages. The Serra de Collserola and the small hills that we spotted mainly consist of metamorphic rocks of the Primary era. In the Tertiary came up the mountain of Montjuïc and in the Quaternary the pla de Barcelona has been setting by the accumulation of sediments from the numerous streams of Collserola and those provided by the rivers of the sea currents that have been setting on the coast.

To record this earthcaché you shall need to respond, via mail (macdigisc(at)gmail.com), the following issues:

GEOLOGICAL TIME

In a few lines try to explain the formation of the plain of Barcelona, showing the evolution during millions of years in different geological periods described in the table of geologic time, that are used in geology to describe and relate events in the history of the Earth. This table was organized into periods, normally designated on the basis of geological facts or relevant palaeontology matters.

 a. - 1 --How many million years covers the era (starting and ending) in which Collserola range was formed?

       2.- and the Neogene period?

       3.-and the Pliocene epoch? 

b . -In what EON - ERA - PERIOD - EPOCH occurs the end of the ice age and comes up the current civilization?

c. -Sort the following geological periods from oldest to most recent:

CARBONIFEROUS - CAMBRIAN - QUATERNARY -J URASSIC - PALEOGENE

VISIT THE SITE

 

d. - Close to the coordinates, in the information panel about "El Pla de Barcelona" (photo)  how many times the word "Collserola" is repeated?.

e . - Optional . Upload a picture in the log with the Pla de Barcelona as background

Free counters!

Additional Hints (Decrypt)

TRBYBTVP GVZR FPNYR i. 4.0 (2012).- Gur Trbybtvpny Fbpvrgl bs Nzrevpn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)