Skip to Content

<

Zakazanka

A cache by bejcci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/28/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Jedná se o earthcache, která vás provede po naučné stezce Zakázanka v Zoo Praha.

[EN] It's earthcache on Zakazanka trail in Prague Zoo.


ČESKÁ VERZE

Základní údaje

Zakázanka je naučná stezka, která byla otevřena v březnu 2013. Začíná u voliéry s dravými ptáky a končí v horní části zoologické zahrady u hřiště nedaleko rozhledny. Stezka je přístupná i pro vozíčkáře. Uzavřena je v zimním období, pokud je náledí nebo sníh. Dodržujte prosím pravidla chování na stezce.

Rozloha území 8 000 m2
Délka naučné stezky 471 m
Převýšení 47,3 m

img: vyhlidka

Informace o naučné stezce naleznete na webové stránce na adrese http://www.zoopraha.cz/pruvodce/zakazanka. Jsou zde všechny tabule naučné stezky, můžete se na ně podívat v rámci domácí přípravy. Narozdíl od nedaleké earth cache GC3Y2ZQ, která je zaměřena na zkameněliny živočichů, je tato earthcache zaměřena na horniny starohor a prvohor.

Co zde naleznete

Během starohor byla krajina kolem nás dnem starodávného moře. Přibližně před 550 miliony let došlo k horotvorné činnosti, která způsobila rozlámání písčitých a jílovitých usazenin. Horniny také částečně změnily svoji strukturu. Toto starohorní vrásnění označujeme jako kadomské vrásnění.
Za dalších 100 miliónů let (období ordovik, prvohory) došlo k zalití zdejší oblasti mořem. V tomto období tak byly původní usazeniny překryty dalšími vrstami usazenin. Na stezce proto můžeme najít stopy po obou těchto obdobích.
O dalších přibližně 100 miliónů let došlo v období karbonu (mladší prvohory) k dalšímu vrásnění, variskému. Toto vrásnění již bylo v oblasti Pražské pánve slabé. Proto lze v horninách najít zkameněliny.

Vrása

Jednou z nejzajímavějších součástí stezky je vrása tvořená starohorními horninami. Vrása je geologický útvar, který je výsledkem bočního tlaku na zemskou kůru, při kterém dochází k porušení původně vodorovného uložení vrstev. Jedná se nejčastěji o vlnovitě prohnutou část zemské kůry. Takto hezky odkrytá vrása je k vidění pouze vzácně. Horní vypouklá část vrásy se nazývá antiklinála a dolní korytovitá část se nazývá synklinála. Jak vrása vypadá můžete vidět na obrázku.

img: vrasa

Železná ruda

Na svahu se také nachází ložisko železné rudy. Ruda je tvořena červenohnědým minerálem, hematitem. Červenohnědá barva je dána právě přítomností železa. Zdejší ložisko obsahuje velmi kvalitní surovinu, podíl železa je velmi vysoký. Na stezce je menší část ložiska s informační tabulí, větší část ložiska je vidět na jiném místě na svahu, u papoušků. Pokud si dobře prohlédnete první tabuli naučné stezky, neměl by to pro vás být problém místo najít. img: zelezna ruda

Usazené a přeměněné horniny

Největší část stezky tvoří zvrásněné a slabě přeměněné usazeniny, pozůstatky dávného moře, staré přibližně 600 miliónů let. Najdete zde následující horniny:

 • Droba - Je usazená hornina. Její barva je nejčastěji šedá a velikost zrn je různá, od jemné po hrubou. Jedná se o zvláštní druh pískovce, který je tvořený zrny křemene, živce a jinými minerály a úlomky hornin v jílovité původní hmotě. Obsahuje více než 20 procent nestabilních součástek.
 • Břidlice - Jsou usazené, částečně přeměněné horniny, vzniklé z nejjemnějších jílovitých bahen a mají odlučnost v tenkých vrstvách. Používají například jako střešní krytina.
 • Buližník - Tmavá celistvá usazená hornina tvořená převážně křemenem. Buližník můžete najít i na jiných místech Prahy. Používal se místo pazourků.
 • Prachovec - Usazená hornina s převahou částic velikosti prachu (0,06–0,004 mm). Tvoří tak přechod od břidlic k drobám. Je to zpevněný ekvivalent prachu.

Nyní již víte, co vás na stezce čeká a můžete vyrazit plnit úkoly. Odpovědi na otázky zjistíte přímo v terénu nebo na informačních tabulích.

Použité zdroje: Wikipedie, informační panely naučné stezky

Úkoly

Abyste mohli zalogovat keš logem Found it, je nutné splnit úkoly. Logovat můžete bez povolení, ale až po zaslání odpovědí na otázky. Pokud ani po urgenci odpovědi na otázky nepošlete, váš log bude podle pravidel smazán. Díky za pochopení. Pokud budete posílat odpovědi za více nicků, uveďte je prosím všechny na konci e-mailu. Díky, usnadňuje to kontrolu. V případě odpovědí, které budou nasvědčovat tomu, že jste na místě nebyli, se ozveme. Drobné chyby nevadí. Odpovědi zasílejte mailem přes profil nebo pomocí systému Messages.. Stage odpovídají pořadí, pokud přijdeme ze spodní části Zoo. Pro odpovědi na zbylé otázky musíte sledovat okolí. Na Internetu nic nehledejte, odpovědi zjišťujte v terénu, jinak nebudou uznány!

 1. Na stage MERENI přibližně na souřadnicích N 50° 07.029 E 014° 24.267 (hned u vyhlídky, viz obrázek) odhadněte úhel sklonu vrstvy hornin vzhledem vodorovné poloze. Abyste věděli, jaké vrstvy hledáte, je přiložen obrázek. Pokud na obrázek kliknete, zobrazí se ve větší velikosti.
 2. Na stage MERENI (hned u vyhlídky, viz obrázek) nebo v její blízkosti také změřte (stačí odhad) šířku vrstvy křemene. Podle obrázku (bez měřítka) si můžete ověřit, jak vrstva křemene vypadá. Pokud najdete jinou vrstvu, nic se neděje, tolik se od sebe neliší. Pokud na obrázek kliknete, zobrazí se ve větší velikosti. .
 3. Na jednom místě stezky je socha kondora. Jakou barvu má socha?
 4. Ložisko zdejší železné rudy je velmi kvalitní. Kolik procent železa obsahuje? Odpověď naleznete na jedné z informačních tabulí.
 5. [NEPOVINNÝ ÚKOL] Přibližně uprostřed stezky je vyhlídka (nad výběhem paovcí hřivnatých). Vyfoťte se zde a fotku přiložte k logu. Pokud budete fotit něco dalšího, vyvarujte se prosím míst, která by prozrazovala odpověď na nějakou z otázek. V případě nejasností s odpověďmi je fotografie navíc velmi silným argumentem pro uznání logu.

ENGLISH VERSION

Basic data

Trail Zakázanka was opened in March 2013. It starts at the aviary with birds of prey and ends in upper part near the lookout tower. The trail is wheelchair accessible. Is closed during the winter, when is ice or snow. Please follow the rules.

img: rules

Area 8 000 m2
Length of the trail 471 m
Ascent 47,3 m

img: viewpoint

For information about the trail you can visit web page http://www.zoopraha.cz/pruvodce/zakazanka. There you can see all information boards. Unlike geocache GC3Y2ZQ, which focuses on fossils, this earthcache is focused on Proterozoic and Paleozoic rocks.

What you can find here

During the Proterozoic eon the landscape around us was under the ancient sea. Approximately 550 million years ago there was a tectonic process that caused the break up of sandy and clayey sediments. Rocks also partially changed their structure. The Proterozoic orogeny is known as Cadomian orogeny.
Over the next 100 million years (Ordovician, Paleozic Era) was this area covered by the sea. In this period, the initial sediments were covered by other layers of sediments. On the trail we can find traces of these two periods.
Over the approximately 100 million years, during the Carboniferous (Paleozoic Era), next orogeny formed this area. This orogeny was weak here. Therefore, you can find fossils in rocks.

Fold

One of the most interesting formation on the trail is fold formed from the Proterozoic rocks. A geological fold occurs when one or a stack of originally flat and planar surfaces, such as sedimentary strata, are bent or curved as a result of permanent deformation. Fold, as you can see it there, is quite rare. Upper part is called anticline and lower part is called syncline. Fold is shown on the picture. img: vrasa

Iron ore

On the slope is also a deposit of iron ore. Iron ores are rocks and minerals from which metallic iron can be economically extracted. The ores are rich in iron oxides. The iron itself is in the form of hematite (Fe2O3). Red color is determined by the presence of iron. Deposit includes high quality raw material, the proportion of iron very high. You can find desired information on information board on the trail. The larger part of the deposit is in a different location on the slope, on parrots trail. img: iron ore

Sedimentary and metamorphic rocks

The largest part of the trail are folded and weakly metamorphosed sediments, the remains of an ancient sea, old approximately 600 million years. You cane find the following rocks:

 • Greywacke - Greywacke is a variety of sandstone generally characterized by its hardness, dark color, and poorly sorted angular grains of quartz, feldspar, and small rock fragments or lithic fragments set in a compact, clay-fine matrix. It is a texturally immature sedimentary rock.
 • Slate - Slate is fine-grained, foliated, homogeneous metamorphic rock derived from an original shale-type sedimentary rock composed of clay or volcanic ash through low-grade regional metamorphism. It is the finest grained foliated metamorphic rock. Foliation may not correspond to the original sedimentary layering, but instead is in planes perpendicular to the direction of metamorphic compression. Slate can be made into roofing slates.
 • Chert - Chert is a fine-grained silica-rich microcrystalline, cryptocrystalline or microfibrous sedimentary rock that may contain small fossils. Is dark color. In prehistoric times, chert was often used as a raw material for the construction of stone tools.
 • Siltstone - Siltstone is a sedimentary rock which has a grain size in the silt range, finer than sandstone and coarser than claystones.

Now you know what awaits you on the trail and go to perform tasks. Answers to the questions you'll find on information boards or in the field.

Tasks

To log the earthcache with Found it log, you must complete the tasks. You can log without permission, but only after sending the answers to questions. In case of bad answers we will write you back. Answers must be send via our profile. You don't need to use Google, you can find all answers on the trail or on information boards.

 1. On stage MERENI at the coordinates N 50 ° 07.029 E 014 ° 24.267 (behind viewpoint, see picture) estimate the slope of the rock layers. On the picture is example of rock layer.
 2. On stage MERENI (behind viewpoint, see picture) or near this stage please measure the width of the quartz layer. How quartz layer look like, shows this picture. You don't need to find exactly this layer.
 3. At some place on the trail is a statue of a condor. What is color of the statue?
 4. Local iron ore deposit is very good. How many percent of iron this iron ore have? You can find this information on one of the information boards.
 5. In the middle of the trail is viewpoint, under it you can see barbary sheep. Take a picture of you here and attach a photo to the log (optional task).

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

965 Logged Visits

Found it 950     Write note 8     Publish Listing 1     Owner Maintenance 6     

View Logbook | View the Image Gallery of 718 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.