Skip to content

<

Kalktuff och Alunskiffer Latorp

A cache by karicka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/13/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Svenska

Den tvättsvampliknande ytan som täcker en del av bergväggen i detta gamla alunskifferbrott består av kalktuff.

Ytor med kalktuff av den här storleken är unika i Sverige. Kalktuffen har bildats genom att vatten med hög kalkhalt avdunstat då det runnit ned för branten, så att lösningen blivit övermättad med resultat att kalk fällts ut i form av kalktuff eller travertin, som det också kallas.

I den bildade travertinen kan sniglar, mossor, fågelfjädrar med mera snabbt bäddas in och bevaras.

Fossil i kalktuffen på branten här är från tiden efter det att brytningen upphörde, men det finns lokaler med fossilförande travertin som har en mycket högre ålder.

Travertin är en typ av kalksten som oftast skapas av varma källor. Travertin har ofta en trådig och porös struktur, den finns i vitt och olika beiga kulörer. Travertin används som byggnadssten, redan under Rommarriket bröt man Travertin för byggnadsändamål.

 


Latorpsplatån är uppbyggd av olika sedimentära bergarter. Längst ned urberget, grått, ovanpå det sandsten, lerskiffer (blå), alunskiffer (gul), kalksten (röd) och överst jordlagret.För ungefär 540 miljoner år sedan skapades lerskiffern genom att lera långsamt samlades och packades ihop på botten av ett grunt hav.

Cirka femton miljoner år senare är det andra förhållanden som råder, botten var syrefattig men ovanför var det fullt av liv i havet, döda organismer blandades med lera till sediment som senare omvandlades till alunskiffer. Eftersom skiffern innehåller ofullständigt nedbrutna organismer, därmed kol, så går den att elda med.

Snabbspolning till 490 miljoner år sedan. Det som skulle bli Närkesslätten täcktes vid den här tiden av ett grunt och syrerikt hav, på botten samlades skal av döda havsdjur som med tiden omvandlades till kalksten.

Vid bryningen av Alunskiffern så var man tvungen att ta bort kalkstenen som låg i lagret ovanför, på så sätt skapades förutsättningarna för nybildning av kalktuff här.


För att logga cachen så behöver du besöka platsen och svara på fyra frågor:

  1. Vid cachens koordinat finns en bergsvägg, här kan du tydligt se de olika lagren av alunskiffer. Vilka olika färger kan du se? vad kan det bero på?
  2. Använd din GPS för att mäta riktningen på kanten i brottet, just där kalktuffen nybildas, från WP1, skicka svaret i grader. Det är den långa väggen.
  3. Varför tror du att man har brutit så att väggen fått den aktuella riktningen?
  4. Vid Waypoint CV finns en kort gruvgång, i väggarna kan du se stenar inneslutna i alunskiffern, de kallas orsten. Hitta en orsten, skrapa på den om beskriv lukten, varför luktar den så?

Maila mig svaren på dessa frågor, lägg gärna upp en egen bild på kalktuff i din logg. Inga svar i din logg, tack. Du behöver inte vänta på svar innan du lägger upp din logg, jag kommer att granska svaren i efterhand och om det behövs be dig komplettera dina svar.

 

English

The sponge like surface that covers a portion of the rock wall in this old shale quarry consists of tufa .

Surfaces with tufa of this size are unique in Sweden. Tufa is formed when water with high calcium content evaporates as it flows down the slope, the solution then becomes supersaturated and lime deposits in the form of tufa aka travertine.

In the travertine formed here snails, moss, bird feathers, and other material can quickly become embedded and preserved. Fossil in the tufa in this location originate from the period after the shale mining stopped, but there are areas with fossil-bearing travertine that are much older.

Travertine is a type of limestone that is usually created by hot springs. Travertine often has a fibrous and porous structure  it is comes in white and various shades of beige. Travertine is used as a building stone, already the Romans quarried Travertine for construction purposes.

 

 

The Latorp plateau is made ​​up of different sedimentary rocks. The base is bedrock (gray) on top of that sandstone , shale (blue), alum shale (yellow), limestone (red) and the topsoil.

About 540 million years ago the bottom layer of sandstone was formed by clay slowly building up and being packed at the bottom of a shallow sea. About fifteen million years later, under different conditions, the alum shale was formed by, dead organisms being mixed with clay sediment in a hypoxic environment. Since the shale contains incompletely degraded organisms, thereby coal, it can be used as fuel.

Fast froward to 490 million years ago. What would become Närke was now covered by a shallow, oxygen rich sea , on the bottom shells of dead sea creatures where deposited, these eventually transformed into limestone.

 

In order to quarry the Alum shale it was necessary to remove the limestone on top, thus the tufa forming conditions was created by the mining operations here.

To log the cache you will need to visit the site and answer four questions:

  1. At the listed coordinates there is a mined wall where the layers of alum shale are visible: What colors of shale can you see? What may caure this?.
  2. Using your GPS meaure the bearing of the quarry from WP1, this is where travertine formed
  3. Why has the quarry been mined to leave a wall with this bearing?
  4. At waypoint CV there is a short mine drift, in the walls of alum shale you can see enclosed stones of anthraconite, scratch one and smell, how does it smell? Why do you thing it smells like this?

Email me the answers to these two questions, if you like you are welcome to add a picture from quarry to your log. No answers in your cachelog please. You do not wait for a reply from me before posting your log; I will review the responses afterwards and if necessary ask you supplement your answers.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.