Skip to content

This cache has been archived.

byng: Arkiveres, da container er blevet fjernet gentagende gange.

More
<

Troldetå

A cache by byng Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/01/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dette dejlige område af Frederiksberg er en lille oase hvor man både er tæt på Frederiksberg slot og Zoo dejlige område

Sagnet siger at dette engang var et fladt område hvor nisser og alfer levede i fordragelighed og nød de gode ting de kunne dyrke i den gode muld. Jorden var frodig og alt de dyrkede voksede godt, så alle kunne leve af det.

På et tidspunkt skete der dog noget der ændrede både deres verden og landskabet omkring dem. Troldene dukkede op. I starten var det kun de små trolde der fandt ud at her kunne de finde rødder og bær og andet godt de kunne spise. Senere kom de store trolde.

De små trolde kunne ikke holde på hemmeligheden om deres nye spisekammer og de store trolde havde tvunget dem til at fortælle hvor det var. Troldene var meget sultne, men de små nisserne og alferne prøvede i ubemærkethed at passe jorden og planterne så der stadig var mad til alle.

Troldenes umættelige sult gjorde at de begyndte at rode i jorden for at finde mere mad. De allerstørste trolde gik og sparkede til de jordbunker der begyndte at samle sig. De sparkede efterhånden al jorden sammen til et helt lille bjerg som med årerne blev så stort og fast at de kunne bygge huler i det.

Nisserne og alferne kunne godt se at troldene var begyndt at flytte ind og det brød de sig ikke om. De prøvede først med enkle midler at genere troldene så de ikke havde lyst til at være der. De lagde grene fra tornebuske på stierne og gjorde mosset ekstra glat så de gled. Lige lidt hjalp det dog.

Selvom de for det meste er fredelige, så har alle væsener dog en grænse. De blev enige om at troldene måtte væk ! 

De begyndte at lægge skarpe sten og spænde små snore ud så troldene faldt og slog sig. De gjorde alt hvad de kunne for at drille og irritere troldene. Den allerstørste trold brød sig ikke om at man lavede numre med ham og en dag satte han sig for at finde ud af hvem det var der lavede numre med dem.

De små væsener var forberedt. De havde lavet en ting helt specielt til ham. De havde taget den mest spændstige og bøjelige pilegren de kunne finde – og havde bundet den skarpeste sten de havde på grenen. De havde trukket grenen tilbage så den var spændt som en flitsbue, - lige foran en buks med de dejligste bær.

Den store trold, der altid var sulten, gik lige i fælden. Da han bøjede sig ned for at plukke bær fra buksen lod de grenen gå og som en kniv i smør skar den det yderste led af på hans lilletå.

Trolden hylede og skreg og løb derfra med sin blodige tå. De havde fået skræmt ham væk !. De andre trolde godt se hvad der var sket og ingen af dem havde efter den dag meget lyst til at være der. De var alt for glade for deres tæer.

Troldene forsvandt derfor stille og roligt, og tingene begyndte at vokse til som før. Den del af tåen der blev skåret af, blev dog liggende til skræk og advarsel for andre trolde.

Og bjerget ? – der har man i dag bygget både et slot og en Zoologisk have………

NB ; feb. 19 New original container :-) Legend has it that this was once a flat area where elves and fairies lived in harmony and enjoyed the good things they could grow into the fertile soil. The ground was fertile and all the cultivated grew well, so that everyone could live on.

At some point, however, saw something that changed both their world and the landscape around them. Trolls appeared. At first it was only the little trolls who found out that here they could find roots and berries and other goodies they could eat. Later came the big trolls.

The small trolls could not keep the secret about their new pantry and the large trolls had forced them to tell where it was. Trolls were very hungry, but the little elves and fairies tried in obscurity fit ground and the plants so there was still food for all.

Troll insatiable hunger did that they began to rummage in the earth to find more food. The biggest trolls went and kicked to the ground bunker that started to accumulate. They kicked gradually all ground together to a small mountain as the grain was so great and real that they could build caves in.

Gnomes and elves could see the trolls had begun to move in and that they did not like. They tried first with simple means to annoy the trolls so they did not want to be there. They laid branches from bushes on the paths and made the moss extra smooth as they slid. Just a little help, however.

Although they are mostly peaceful, then all beings is a limit. They agreed that the trolls had gone!

They started putting sharp stones and buckle small cords out so the trolls fell and hurt himself. They did everything they could to tease and irritate the trolls. The greatest troll did not like that one did numbers with him and one day he set out to find out who it was who made the numbers with them.

The little creatures were prepared. They had made one thing very special to him. They had taken the most supple and pliable willow branch they could find - and had tied the sharpest stones they had on the branch. They had pulled the branch back as it was taut as a bow, - right in front trousers with the sweetest berries.

The big troll who was always hungry, walked straight into the trap. As he bent down to pick berries from the pants let the branch go and like a knife in butter cut on the outer part of his little toe.

The troll howled and screamed and ran away with his bloody toe. They had been scared him away!. The other trolls well see what had happened and none of them had after the day much like to be there. They were too happy their toes.

Trolls disappeared therefore quietly, and things began to grow as before. The part of the toe was cut off, was, however, lying as a warning to other trolls.

And the mountain? - have now built both a castle and a zoo .........

Additional Hints (Decrypt)

uhy geæfgnzzr v uhyg geæ

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.